Фахові видання

Recent Submissions

 • Hrabchuk, I.L.; Грабчук, Ірина Леонідівна (ЖДТУ, 2018)
  Метою статті є визначення основних проблем реалізації соціальної політики для членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні ООС (АТО), окреслення шляхів їх вирішення як передумов зменшення соціальної напруги в умовах ...
 • Проценко, Наталія Борисівна; Проценко, Анжеліка Геннадіївна; Protsenko, N.B.; Protsenko, A.G. (ЖДТУ, 2018)
  Мета дослідження полягає у висвітленні методологічних аспектів визначення рівня економічної безпеки підприємства та специфіки механізму управління цим процесом. В результаті виконаного дослідження визначені основні показники ...
 • Мошенський, Сергій Захарович; Moshenskyi, S.Z. (ЖДТУ, 2018)
  Спекулятивний бум на ринку нерухомості, системна недооцінка ринкових ризиків, а також загальносвітовий дисбаланс інвестицій та заощаджень стали загальноекономічними причинами глобальної фінансової кризи. Основна проблема ...
 • Овандер, Наталя Львівна; Оверчук, Алла Василівна; Ovander, N.L.; Overchuk, A.V. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі розглянуто особливості побудови збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінки здійснення фінансового планування на підприємстві. В ході проведення даного дослідження нами було виділено та сформовано три групи ...
 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, Сергій Захарович (ЖДТУ, 2018)
  Финансовым кризисам всегда предшествуют периоды длительного экономического подъема и спекулятивного бума вокруг акций тех или иных инновационных компаний. Когда подъем достигает своей кульминации, а цены на рынке акций ...
 • Ремлейн, Мажена; Ксендзук, Валентина Витальевна; Remlein, Marzena; Ksendzuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Управление валютными рисками на предприятии становится необходимым, когда хозяйствующий субъект проводит иностранные операции, а расчеты с контрагентами проводятся в иностранной валюте. Система учета исполняет роль ...
 • Коцюбинська, Євгенія Брониславівна; Kotsubynska, Ye.B. (ЖДТУ, 2018)
  Складна економічна ситуація в Україні спричинила погіршення рівня життя населення, а також загострила соціальну напруженість. Одним з основних напрямів діяльності держави щодо забезпечення соціального захисту населення є ...
 • Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Korniichuk, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Робота присвячена дослідженню особливостей комерційної діяльності вітчизняних хлібопекарських підприємств. Автором встановлено сучасний стан розвитку хлібопекарської промисловості та хлібопекарських підприємств України. ...
 • Завалій, Тетяна Олександрівна; Zavalii, T.O. (ЖДТУ, 2018)
  Проведено аналіз підходів до виділення складових клієнтського капіталу підприємства. Встановлено, що основними учасниками управління клієнтським капіталом виступають підприємство і його клієнти, а об’єктом управління – ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївна; Макарович, Вікторія Костянтинівна; Vygivska, I.M.; Makarovych, V.K. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі розглянуто складові собівартості кейтерингових послуг (кейтерингу), ідентифіковано прямі та непрямі витрати процесу надання послуг кейтерингу, визначено напрями формування аналітичного обліку надання кейтерингових ...
 • Виговська, Наталія Георгіївна; Саух, Ірина Василівна; Vygovskaya, N.G.; Saukh, I.V. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено оцінці можливостей стратегічного розвитку туристичної сфери Житомирської області. Авторами доведено, що сьогодні існує невідповідність між складністю зовнішнього середовища, в якому функціонують туристичні ...
 • Мельник, Тетяна Юріївна; Melnyk, T.Yu. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено визначенню ролі прогнозування в управлінні діяльністю підприємства. З’ясовано, що прогнозування формує інформаційний базис для обґрунтування управлінських рішень, оскільки забезпечує передбачення майбутнього ...
 • Маслова, Світлана Олексіївна; Кононюк, Катерина Євгенівна; Maslova, S.A.; Kononiuk, K.E. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто проблеми мотивації праці. Мотивація як процес впливу на людину-трудівника займає важливе місце у системі управління підприємством, управління персоналом та управління працею. Визначається сутність ...
 • Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Korniychuk, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню особливостей планування ефективного формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства. Автором уточнено сутність виробничого потенціалу підприємства і доведена актуальність ...
 • Оliinyk, О.V.; D.О. Grytsyshen, D.О.; Kucher, S.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Грицишен, Димитрій Олександрович; Кучер, Світлана Вікторівна (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто призначення та особливості проведення фінансового аналізу для цілей оподаткування. Визначено об’єкти, завдання фінансого аналізу для цілей оподаткування та запропоновано онсовні етапи його здійснення: ...
 • Норд, Ганна Леонідівна; Куслій, Вадим Олександрович; Nord, G.L.; Kusliy, V.O. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі визначено, що важливість економічного аналізу прослідковується на всіх етапах управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже економічний аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та ...
 • Легенчук, Сергій Федорович; Остапчук, Тетяна Петрівна; Legenchuk, S.F.; Ostapchuk, T.P. (ЖДТУ, 2018)
  Доведено необхідність побудови самостійного категорійно-понятійного апарату бухгалтерського обліку на основі використання напрацювань в сфері філософії науки. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників ...
 • Shlapak, V.O.; Klimenko, I.V.; Davydova, I.V.; Tarasyuk, O.S.; Шлапак, В.О.; Клименко, І.В.; Давидова, І.В.; Тарасюк, О.С. (ЖДТУ, 2018)
  Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському ...
 • Хоменчук, Олег Володимирович; Khomenchuk, O.V. (ЖДТУ, 2018)
  Підвищення механічних властивостей фібронабризкбетону шляхом вибору правильного матеріалу, діаметру та довжини фібр, дозволяє застосовувати цей матеріал як кріплення гірничих виробок або вибухостійке покриття різних ...
 • Стріха, Володимир Андрійович; Жуков, Сергій Олександрович; Соболевський, Руслан Вадимович; Strikha, V.A.; Zhukov, S.A.; Sobolevskyi, R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види ...

View more