Фахові видання

Recent Submissions

 • Євдокимов, Віктор Валерійович; Шиманська, Катерина Володимирівна; Ievdokymov, V.V.; Shymanska, K.V. (ЖДТУ, 2018)
  Метою статті є аналіз існуючих соціо-демографічних, економічних та політико-безпекових загроз у державах ЄС, які пов’язані з прийняттям біженців, а також визначення напрямів врахування навантаження біженців на країни та ...
 • Тарасюк, Галина Миколаївна; Дударчик, Вікторія Степанівна; Tarasiuk, H.M.; Dudarchyk, V.S. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі розглянуто сутність поняття екологічного менеджменту. Визначено його мету, принципи та функції. Доведена важливість його впровадження на підприємствах. Визначено, що екологічний менеджмент на рівні підприємства є ...
 • Ковальчук, О.А.; Kovalchuk, O.A. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі відображені останні тенденції щодо місця позиціонування і його впливу на ефектність створеного бренду. Розглянуто поняття бренду. Торгова марка розглядається як пріоритетна складова нематеріальних активів підприємства, ...
 • Щирська, Антоніна Юліївна; Кочин, Тетяна Михайлівна; Shchirska, A.Yu.; Kochin, T.M. (ЖДТУ, 2018)
  В статті визначено, що документування це спосіб первинного спостереження за господарською діяльністю та/або окремою господарською операцією що передбачає фіксацію їх властивостей на відповідному носії. В процесі аналізу ...
 • Хоменко, Ганна Юріївна; Мошак, Анна Миколаївна; Khomenko, G.Yu.; Moshak, A.M. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню тіньової економіки, з’ясовані спільні риси такої економіки в різних країнах, а також представлено шляхи вирішення зазначеної проблеми. Адже тінізація економіки являється перешкодою для соціально-економічного ...
 • Тітарчук, Михайло Іванович; Ковальчук, Володимир Володимирович; Titarchuk, M.I.; Kovalchuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  В процесі дослідження було проведено аналіз праць науковців які можуть бути використані як фундамент розвитку організаційних положень економічного аналізу як інструменту управління міжсуб’єктними відносинами в процесі ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Тростенюк, Тетяна Михайлівна; Svirko, S.V.; Trosteniuk, T.M. (ЖДТУ, 2018)
  Опрацьовано систематизацію управлінської звітності ДЗВО з метою подальшого формування та розвитку її теоретичних засад. В межах первинних складових систематики досліджено особливості діяльності ДЗВО, на основі чого, з ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївні; Хоменко, Ганна Юріївна; Vygivska, I.M.; Khomenko, G.Yu. (ЖДТУ, 2018)
  За сучасних економічних та політичних умов в Україні і наявності реального військового конфлікту на її території все більшої актуальності набувають питання, які стосуються розвитку соціально відповідальної діяльності ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївна; Макарович, Вікторія Костянтинівна; Vygivska, I.M.; Makarovych, V.K. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розроблено облікове забезпечення управління ризиками діяльності факторингової компанії в розрізі методів управління (прийняття ризику та лімітування, диверсифікації дебіторів, передачі ризиків, самострахування ...
 • Ущаповський, Юрій Володимирович; Ushchapovskyi, Yu.V. (ЖДТУ, 2018)
  Інституційний аналіз сьогодні широко запроваджуватися для вирішення важливих проблем сучасної економіки. У статті досліджуються можливості застосування системного підходу для окреслення структури економічної системи у ...
 • Ткачук, Вячеслав Олександрович; Бондарчук, Ірина Русланівна; Осадчук, Ніна Павлівна; Tkachuk, V.O.; Bondarchuk, I.R.; Osadchuk, N.P. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено проблемам відбору персоналу. В ній зазначено, що найважливішою складовою частиною найму працівників є професійний відбір, який в основному визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Гонтарь, Павло Анаталійович; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Kravets, V.G; Shukurov, A.M.; Gontar, P.V.; Нan, A.L.; Korobiichuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Розглядаються особливості розвитку силового поля навколо заряду кінцевих розмірів, якому надано складної форми. Дані комп’ютерного моделювання свідчать про перевагу трикутного перетину заряду над квадратним, що виражається ...
 • Korobiichuk, V.V.; Sobolevskyi, R.V.; Sydorov, O.M.; Shamrai, V.I.; Shlapak, V.O.; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Соболевський, Руслан Вадимович; Сидоров, Олександр Миколайович; Шамрай, Володимир Ігорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2018)
  В даній роботі об’єктами дослідження є облицювальні елементи будівель і архітектурних пам’ятників. Предметом дослідження є процес зміни колірного забарвлення декоративного каменю від дії вологи. Для вирішення завдань аналізу ...
 • Москвін, Павло Петрович; Скуратівський, Сергій Іванович; Moskvin, P.P.; Skurativskyi, S.I. (ЖДТУ, 2018)
  Рівняння Канна-Хілларда, що раніше отримане для опису процесу розпаду металевих твердих розчинів заміщення, адаптовано для опису процесу спінодального розпаду напівпровідникових твердих розчинів виду . Отримане диференціальне ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Мартинчук, Петро Петрович; Чухов, Владислав Вікторович; Дубина, Олександр Федорович; Manoilov, V.P.; Martynchuk, P.P.; Chukhov, V.V.; Dubyna, O.F. (ЖДТУ, 2018)
  Антени цифрового ефірного телебачення мають свої специфічні конструктивні особливості, які полягають в тому, що для кращого прийому цифрових сигналів без спотворення форми сигналу, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Лугових, Оксана Олександрівна; Немчак, Ольга Русланівна; Podchashinsky, Yu.A.; Lugovykh, O.A; Nemchak, O.R. (ЖДТУ, 2018)
  Безпека в нашій країні та за її межами вимагає знайдення нових інформаційних технологій захисту та охорони об’єктів від несанкціонованого доступу. Особливо нагальною є потреба у захисті об’єктів державного значення. Охорона ...
 • Бондарчук, Сергій Іванович; Ковальчук, Вікторія Наумівна; Ковальчук, Андрій Михайлович; Єфіменко, Андрій Анатолійович; Bondarchuk, S.I.; Kovalchuk, V.N.; Kovalchuk, A.M.; Yefimenko, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Реалізовано алгоритм криптографічного захисту даних з відкритим ключем з використанням багатошарового перцептону. Здійснено об’єктно-орієнтоване проектування ієрархії класів програмного рішення. Виконана декомпозиція ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович; Bezvesilna, O.M.; Tkachuk, A.G. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню поведінки динамічно-настроюваного чутливого елемента (ДНЧЕ) стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (ЛБТ) за допомогою ЦОМ при впливі на нього збурюючих факторів різного характеру (частоти, ...
 • Хоменко, Жанна Миколаївна; Khomenko, J.N. (ЖДТУ, 2018)
  Математична оптимізація – процес розв’язання математичної задачі пошуку максимуму чи мінімуму цільової функції при обмеженнях на значення та тип шуканих невідомих. Оптимізаційна задача відтворює далеко не усі, лише певні ...

View more