Electronic Repository

Економіка, управління та адміністрування

Економіка, управління та адміністрування

 

Recent Submissions

 • Дячек, С.М.; Педченко, Н.С.; N.S. Pedchenko, S.M. Diachek; Pedchenko, N.S.; Diachek, S.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У статті розглянуто погляди науковців щодо методичних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки банківської системи. Запропоновано доповнити набір індикаторів, визначених Методикою оцінки рівня економічної безпеки в ...
 • Костишин, Ю.С.; Kostyshyn, Y.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад формування системи фінансової безпеки держави. Неоднозначність у підходах науковців щодо тлумачення фінансової безпеки і трактування її складових, відсутність у існуючій ...
 • Vasilieva, L.M.; Serhienko, L.V.; Васільєва, Л.М.; Сергієнко, Л.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  It is noted that the modern world experience shows the importance of establishing partnership relations between the state and the banking sector. Ultimately, both parties are interested in such relationships: for the banking ...
 • Тарасюк, Г.М.; Донець, О.А.; Горшкова, Л.О.; Tarasyuk, G.M.; Donetsk, O.A.; Gorshkova, L.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У статті розглянуто теоретичні засади формування стратегічних карт показників та визначено їх значення для забезпечення реалізації стратегії будь-якої організації. Проведено аналіз існуючих збалансованих систем показників, ...
 • Чагайда, А.О.; Chagaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Готельні комплекси пропонують значну кількість послуг, які спрямовані на задоволення певних бажань споживачів. На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів ...
 • Світлишин І.І.; Svitlyshyn, I.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  На основі системного підходу, використовуючи метод рядів динаміки проаналізовано результати діяльності підприємств сфери виробництва. Як основний індикатор застосовано обсяг реалізації продукції. Встановлено наявність ...
 • Мельничук, Д.П.; Войналович, І.А.; Леган, І.М.; Тростенюк, Т.М.; Melnychuk, D.P.; Voynalovich, I.A.; Legan, I.M.; Trostenyuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку системи соціального захисту та соціального забезпечення у контексті збереження людського капіталу України. Аргументовано, що система соціального захисту та соціального ...
 • Маковський, І.Ю.; Makovskyi, І.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В статті розглянуто фактори, що підлягають аналізу в процесі формування політики інформаційної безпеки на підприємстві в цілому та в кожному з його бізнес-процесів також запропоновано класифікацію загроз інформаційній ...
 • Завалій, Т.О.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  На прикладі звітності про діяльність 100 компаній-лідерів американського фондового ринку досліджено питання наявності та рівня розкриття інформації про нематеріальні активи, що характеризують клієнтський капітал. На основі ...
 • Бужимська, К.О.; Ткачук, Г.Ю.; Buzhimska, K.А.; Tkachuk, H.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Актуальною вимогою часу є проведення модернізації в усіх галузях національної економіки, спрямованої на екстенсивне та інтенсивне розширення виробництва, його інноваційний розвиток та екологізацію. Деревообробна промисловість ...
 • Євдокимов, В.В.; Олійник, О.В.; Морозов, А.В.; Чагайда, А.О.; Ievdokymov, V.V.; Оliinyk, О.V.; Morozov, A.V.; Chagaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
 • Виговська, О.А.; Vyhovska, O.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стан транспортної галузі України характеризується спадом обсягів перевезення пасажирів, критичним рівнем фінансового забезпечення, необґрунтованим встановленням тарифів на послуги з перевезення, високим ступенем фізичного ...
 • Сергієнко, Л.В.; Войціцька, К.М.; Sergienko, L.V.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розвиток людської цивілізації, у історичному контексті, має ряд характеристик незалежно від періоду, серед яких окреме місце необхідно відвести потребі людства у групуванні та об’єднанні на певній території. З часом форми ...
 • Кучменко, В.О.; Івченко, О.М.; Герасимчук, О.М.; Kuchmenko, V.О.; Ivchenko, O.М.; Gerasumchuk, O.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена особливостям формування ознак публічного управління в умовах стратегічних змін. У статті спрямовано увагу на роль правоохоронних органів при здійсненні публічного управління в Україні. Розглянуто основні ...
 • Жиглей, І.В.; Осіпчук, Д.С.; Zhyhlei, I.V.; Osipchuk, D.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто складові експортних операцій, зокрема, експорт товарів та послуг. Досліджено їх динаміку за 2013–2018 рр., встановлено основні тенденції обсягів постачання товарів та послуг нерезидентам. Проаналізовано основні ...
 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі здійснено ретроспективний аналіз з позицій сучасного інституціоналізму формальних інституцій та інституційного порядку у працях представників Київської економічної школи ХІХ ст.: Миколи Бунге, Афіногена Антоновича ...
 • Олійник, Оксана Вікторівна; Мостенська, Тетяна Леонідівна; Тарасюк, Галина Миколаївна; Чагайда, Андрій Олегович; Оliinyk, О.V.; Mostenska, T.L.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, ...
 • Супрунова, І.В.; Малинівська, Н.В.; Гвоздь, С.О.; Suprunova, I.V.; Malynivska, N.V.; Gvozd, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проблеми українського ринку праці, особливо рівень і характеристики молодіжного безробіття, пришвидшення міграційних процесів в останні роки стали основними показниками глибокої кризи у суспільно-державній моделі України. ...
 • Сергієнко, Л.В.; Дзюбенко, О.М.; Ожго, С.В.; Serhiienko, L.V.; Dziubenko, O.M.; Ozhgo, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Ідентифіковано стратегічні цілі державної екологічної політики, що задекларовані в офіційних документах України за період її незалежності, в результаті яких охарактеризовано вектори державної екологічної політики та ...

View more