Фахові видання

Recent Submissions

 • Виговська, О.А.; Vyhovska, O.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стан транспортної галузі України характеризується спадом обсягів перевезення пасажирів, критичним рівнем фінансового забезпечення, необґрунтованим встановленням тарифів на послуги з перевезення, високим ступенем фізичного ...
 • Сергієнко, Л.В.; Войціцька, К.М.; Sergienko, L.V.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розвиток людської цивілізації, у історичному контексті, має ряд характеристик незалежно від періоду, серед яких окреме місце необхідно відвести потребі людства у групуванні та об’єднанні на певній території. З часом форми ...
 • Кучменко, В.О.; Івченко, О.М.; Герасимчук, О.М.; Kuchmenko, V.О.; Ivchenko, O.М.; Gerasumchuk, O.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена особливостям формування ознак публічного управління в умовах стратегічних змін. У статті спрямовано увагу на роль правоохоронних органів при здійсненні публічного управління в Україні. Розглянуто основні ...
 • Жиглей, І.В.; Осіпчук, Д.С.; Zhyhlei, I.V.; Osipchuk, D.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто складові експортних операцій, зокрема, експорт товарів та послуг. Досліджено їх динаміку за 2013–2018 рр., встановлено основні тенденції обсягів постачання товарів та послуг нерезидентам. Проаналізовано основні ...
 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі здійснено ретроспективний аналіз з позицій сучасного інституціоналізму формальних інституцій та інституційного порядку у працях представників Київської економічної школи ХІХ ст.: Миколи Бунге, Афіногена Антоновича ...
 • Олійник, Оксана Вікторівна; Мостенська, Тетяна Леонідівна; Тарасюк, Галина Миколаївна; Чагайда, Андрій Олегович; Оliinyk, О.V.; Mostenska, T.L.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, ...
 • Соболевський, Р.В.; Мамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В.; Sobolevskyi, R.V.; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Однією з головних особливостей при розробці родовищ природного облицювального каменю є вимога збереження монолітності блоків, які видобуваються, та їх декоративних властивостей, забезпечення правильної геометричної їх ...
 • Мусієнко, В.А.; Корбут, М.Б.; Шелест, З.М.; Musiienko, V.A.; Korbut, M.B.; Shelest, Z.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проблема відходів є нагальною для всього світу. Окремою ланкою, що становить велику загрозу довкіллю, є вироби з пластика. Все більш актуальним стає дослідження перспектив використання різноманітних методів біологічної ...
 • Хоменко, Ж.М.; Ципоренко, В.В.; Хоменко, І.М.; Ципоренко, В.Г.; Khomenko, J.M.; Tsiporenko, V.V.; Khomenko, I.M.; Tsiporenko, V.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Особливість біорадіолокації полягає у тому, що спостережувані об’єкти, як правило, роблять не прямолінійний, а зворотно-поступальний рух (серце та грудна клітина людини). Одержання правильних результатів моніторингу ...
 • Пулеко, І.В.; Puleko, I.V (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Одним з основних завдань управління групами динамічних рухливих об’єктів є забезпечення їх узгодженого переміщення у просторі. Оптимізацію переміщень (руху) у просторі доцільно проводити з використанням математичних моделей ...
 • Пількевич, І.А.; Бойченко, О.С.; Гуменюк, І.В.; Pilkevich, I.A.; Boуchenko, O.S.; Humeniuk, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі наведено теоретичний опис запропонованого методу синтезу бездротових інформаційно-комунікаційних мереж передачі даних шляхом кластеризації вузлів та виділенням основних елементів функціонування: контролерів ...
 • Морозов, А.В.; Вакалюк, Т.А.; Антонюк, Д.С.; Дідківський, В.В.; Morozov, A.V.; Vakaliuk, T.A.; Antoniuk, D.S.; Didkivskyi, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Актуальність. У сучасному світі набули широкого поширення бізнес-симулятори – інтерактивні системи, які дозволяють організовувати та проводити симуляції економічних та соціально-економічних процесів з достатньою реалістичністю. ...
 • Болотіна, В.В.; Чижмотря, O.Г.; Чижмотря, O.В.; Bolotina, V.V.; Chyzmotria, O.G.; Chyzmotria, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Правильна верстка сайту відповідає за коректне відображення контенту. Від верстальника вимагається таке відображення в браузері, яке буде найбільш близьким до попередньо створеного макета дизайну сайту, заздалегідь ...
 • Чернишов, О.В.; Музичка, Д.Г.; Трикіло, А.І.; Яновський, В.А.; Chernyshov, O.V.; Muzychka, D.G.; Trykilo, A.I.; Yanovskyi, V.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано відходи металообробної промисловості з точки зору їх подальшої переробки. Встановлено відсутність ефективних методів переробки та утилізації шліфувальних шламів, та як наслідок цього, негативний вплив на ...
 • Melnychuk, P.P.; Rudnitskyi, V.A.; Мельничук, П.П.; Рудніцький, В.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Модернізовано основні вузли промислового високочастотного генератора. Розроблено конструкцію та виконано технічне погодження імпедансу плазмотрона з метою отримання високочастотної плазми з ємнісним зв’язком для передачі ...
 • Євдокимов, В.В.; Олійник, О.В.; Чагайда, А.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
 • Ценклер, Н.І.; Вигівська, І.М.; Макарович, В.К.; Tsenkler, N.I.; Vygivska, I.М.; Makarovych, V.K. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Національна стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі передбачає розробку та впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Реформування ...
 • Svintsytska, O.M.; Свінцицька, О.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена проблемі мотивації праці в контексті забезпечення стабільного позитивного результату в довгострокову періоді життєвого розвитку підприємства. Прагнення роботодавця постійно підтримувати дієздатність і ...
 • Петрук, А.О.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Фінансова криза 2007–2009 років, наслідки якої світ відчуває й сьогодні, вкрай негативно вплинула на економіки багатьох розвинених країн. Науковці налічують декілька десятків причин, що стали поштовхом до спаду в економіці ...

View more