Фахові видання

Recent Submissions

 • Данкевич, А.Є.; Міліневська, В.Д. (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"., 2020)
  У статті пропонуються шляхи підвищення рентабельності підприємства, обґрунтовано важливість підвищення прибутку підприємств для забезпечення фінансової стійкості. Розглянуто фактори, що мають вплив на прибуток підприємства. ...
 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, С.З. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Для України, одного з найбільших експортерів зерна та іншої агропродукції, аграрна економіка є важливим джерелом надходжень у бюджет. Однак аграрна модель економічного розвитку, як і будь-яка інша сировинна економіка, ...
 • Сотник, А.А.; Sotnyk, A.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Проведене наукове дослідження присвячене діагностиці бізнес-потенціалу вітчизняних підприємств, оскільки сучасні умови ведення бізнесу характеризуються як складні, невизначені, обтяжені наслідками російсько-української ...
 • Олійник, О.В.; Ксендзук, В.В.; Oliinyk, O.V.; Ksendzuk, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті з метою удосконалення напрямів застосування механізмів формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики в умовах воєнного стану розкрито сутність кожного з них та визначено окремі об’єктно-предметні ...
 • Олійник, О.В.; Тарасюк, Г.М.; Чагайда, А.О.; Oliinyk, O.V.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Іноваційні технології в світі можуть покращити взаємодію з клієнтами, від відгуків яких залежить оцінка наданих послуг. Технології чат-ботів на основі штучного інтелекту можуть використовуватися для надання персоналізованих ...
 • Виговський, В.Г.; Виговська, О.А.; Завалій, Т.О.; Пащенко, О.П.; Ткачук, Г.Ю.; Vyhovskyi, V.H.; Vyhovska, O.A.; Zavalii, T.O.; Pashchenko, O.P.; Tkachuk, H.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті розглянуто впровадження інструментів інтернет-маркетингу логістичними підприємствами для прийняття управлінських рішень. Досліджено використання інструментів інтернет-маркетингу, зокрема таргетованої реклами в ...
 • Ткачук, В.О.; Шестакова, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті розглядаються технічні переваги мобільних додатків перед традиційними способами управління бізнес-процесами та переваги їх використання в ресторанному бізнесі з огляду на пролонговані карантинні обмеження та війну ...
 • Жалінська, І.В.; Zhalinska, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Всеохоплюючий вплив цифрових технологій на економічні процеси, поява кардинально нових інструментів у маркетинговій діяльності підприємств, зміна попередніх концепцій маркетингу, зростання інформаційних потоків актуалізують ...
 • Дикий, А.П.; Dykyi, A.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Економічна злочинність безумовно впливає на систему економічної безпеки держави, адже є деструктивним фактором, що руйнує систему економічних відносин різних рівнів як зсередини, так і ззовні. Зважаючи на те, що економічна ...
 • Петрук, О.М.; Петрук, А.О.; Petruk, O.M.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад забезпечення безпеки операції банків з похідними фінансовими інструментами. На сьогодні існують десятки підходів до розв’язання проблеми забезпечення безпеки комерційних банків. ...
 • Виговська, Н.Г.; Полчанов, А.Ю.; Литвинчук, І.В.; Виговська, О.А.; Полчанов, О.Ю.; Vyhovska, N.G.; Polchanov, A.Yu.; Lytvynchuk, I.V.; Vyhovska, O.A.; Polchanov, O.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті досліджено питання оцінки фінансового потенціалу підприємств ІТ-галузі України, що розглядається як один із драйверів розвитку економіки в умовах воєнного конфлікту та після нього. Методологічною основою є загальні ...
 • Сергієнко, Л.В.; Sergiienko, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті вивчено теорії урбанізації та ідентифіковано їх відповідність сучасним реаліям, а також можливість їх застосування для вивчення урбанізаційних процесів, які відбуваються в Україні. Обґрунтовано властивості сучасних ...
 • Леган, І.М.; Мельничук, Д.П.; Войналович, І.А.; Legan, I.M.; Melnychuk, D.P.; Voinalovich, I.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті розкрито зміст і взаємозв’язок понять «соціальний захист», «соціальне страхування» та «сталий розвиток». Визначено, що головними цілями реалізації концепції сталого розвитку в соціальній сфері є покращення соціального ...
 • Войціцька, К.М.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Сучасний етап розвитку суспільства характеризується урбанізаційними процесами, що в свою чергу впливають на світову економіку, а також на національну економіку країн, для яких характерні швидкі темпи урбанізації. Урбанізаційні ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Недостатня увага до питань управління якістю готельних послуг в Україні, з одного боку, та об’єктивна необхідність повноцінного входження на європейський ринок шляхом імплементації відповідних вимог щодо рівня якості послуг, ...
 • Шестакова, А.В.; Ткачук, В.О.; Мельник, Т.Ю.; Травін, В.В.; Shestakova, A.V.; Tkachuk, V.О.; Melnyk, T.Y.; Travin, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті обґрунтовуються катастрофічні наслідки від військового вторгнення рф в Україну, що зумовило виникнення промислової кризи у світі. Аргументується необхідність якнайшвидшого відновлення аграрного сектору економіки, ...
 • Ісаєв, А.М.; Шиманська, К.В.; Isaev, A.M.; Shymanska, K.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Дослідження визначає та узагальнює теоретичні й практичні засади цифрової трансформації бізнесу та організацій, розвиває всебічне розуміння існуючих бар’єрів та практичних проблем, які стають на заваді успішним проєктам ...
 • Біляк, Т.О.; Biliak, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У сучасних умовах проєктний аналіз вважається одним із головних видів робіт та методів дослідження, який здійснює ініціатор проєкту на передінвестиційній стадії проєкту з метою визначення соціально-економічної ефективності ...
 • Lehenchuk, S.F.; Vygivska, І.M.; Hryhorevska, O.O.; Легенчук, С.Ф.; Вигівська, І.М.; Григоревська, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті обгрунтовано що несанкціоноване використання інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, може призвести до згубних наслідків, ризикуючи втратою інформації, неправильним введенням даних та зловживанням ...
 • Ксендзук, В.В.; Поляк, К.Ю.; Ksendzuk, V.V.; Poliak, K.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Унаслідок проведеного дослідження в публікації розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачають удосконалення порядку використання таких елементів методу, ...

View more