Electronic Repository

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

 

Recent Submissions

 • Тарасевич, Г.П.; Чижевська, Л.В.; Tarasevych, H.P.; Chyzhevska, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розкрито питання впливу дотримання професійними бухгалтерами фундаментальних принципів етики, їх вплив на підтримку сталого розвитку та відповідальність за порушення етичних принципів. Питання етичної відповідальності ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Пилипчук, А.О.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.; Pylypchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Охарактеризовано особливості нормативного регулювання благодійної діяльності в Україні. Наведено етапи організації одержання та використання благодійної допомоги комунальними некомерційними підприємствами: 1) укладання ...
 • Замула, І.В.; Селецька, Д.О.; Zamula, I.V.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті проаналізовано основні засади формування системи обліку товарів на митному складі. Зокрема для забезпечення контролю над розміщенням, переміщенням, збереженням та випуском товарів пропонується використовувати ...
 • Vyhivska, I.M.; Loskorikh, G.L.; Вигівська, І.М.; Лоскоріх, Г.Л. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасні виклики щодо ведення бізнесу та функціонування підприємств, запровадження цілей сталого розвитку вимагають адаптації українського законодавства до міжнародних, зокрема європейських, норм, враховуючи сферу аудиторської ...
 • Легенчук, С.Ф.; Завалій, Т.О.; Lehenchuk, S.F.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Обґрунтовано актуальність проведення дослідження в напрямі використання Big Data для удосконалення маркетингової діяльності. Проведено бібліометричний аналіз публікацій за тематикою «Big Data and marketing» у наукометричній ...
 • Орлов, І.В.; Захаров, Д.М.; Orlov, I.V.; Zakharov, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті досліджується проблема забезпечення достовірності інформації в інтегрованому звіті. Потреба в сталому розвитку призвела до появи інтегрованих обліково-аналітичних систем, які поєднують фінансову та нефінансову ...
 • Замула, І.В.; Зузанська, В.А.; Шевчук, К.С.; Zamula, I.V.; Zuzanska, V.A.; Shevchuk, K.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток туризму без завдання шкоди навколишньому природному середовищу, так званого сталого туризму, є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства, що може забезпечити потужний гармонійний розвиток територій. Сталий ...
 • Zhydkova, V.V.; Polishchuk, I.R.; Жидкова, В.В.; Поліщук, І.Р. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Встановлено, що витрати на розкривні роботи – це витрати на відкриті гірничі роботи, пов’язані з покращенням доступу до корисної копалини і можливістю її відокремити від гірської породи. Вони містять підготовку гірських ...
 • Березівська, М.Г.; Стойка, Н.С.; Berezivska, M.H.; Stoika, N.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  На сьогодні спостерігається розвиток Четвертої промислової революції (Індустрія 4.0), яка є викликом для сучасного бізнесу, що зумовлює необхідність дослідження тенденцій розвитку бухгалтерського обліку на основі застосування ...
 • Петрук, О.М.; Бурцев, Я.І.; Защипас, С.М.; Попов, О.Г.; Petruk, O.M.; Burtsev, Ya.I.; Zaschipas, S.M.; Popov, O.H. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад фінтеху як поняття функціональних економічних наук (фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства). На сьогодні існують різні підходи до розкриття цього поняття, що ...
 • Чижевська, Л.В.; Шендриченко, О.М.; Chyzhevska, L.V.; Shendrychenko, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Неврахування передбачуваних наслідків змін клімату загрожують безперервності бізнесу, наприклад, у сільському господарстві, виробництві харчових продуктів, транспортному секторі, а також у видобувній промисловості. Побудова ...
 • Чижевська, Л.В.; Поліщук, І.Р.; Сарган, С.С.; Chyzhevska, L.V.; Polishchuk, I.R.; Sarhan, S.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Встановлено, що основними факторами, що впливають на вибір облікової політики, є: форма власності, вид підприємства, його підпорядкованість, вид економічної діяльності, чисельність персоналу; розмір підприємства, система ...
 • Мельниченко, О.В.; Новак, О.С.; Фоміна, О.В.; Melnychenko, O.V.; Novak, O.S.; Fomina, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Стаття присвячена проблемам оподаткування операцій з криптовалютами. Виявлено розбіжності в трактуванні сутності криптовалют у рекомендаціях регуляторів, що призводить до відсутності обґрунтованого підходу щодо відображення ...
 • Легенчук, С.Ф.; Денисюк, О.М.; Lehenchuk, S.F.; Denysyuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Обґрунтовано необхідність трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах переходу до Індустрії 4.0. Розкрито сутність та роль Big Data в удосконаленні систем управління підприємством. Окреслено проблему трансформації ...
 • Захаров, Д.М.; Федорова, О.С.; Zakharov, D.M.; Fedorova, O.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті проведено дослідження інструментів коригування рентабельності підприємства, які можуть використовуватися при трансфертному ціноутворенні. Протягом останніх десятиліть країни прийняли різні правила боротьби з ...
 • Vygivska, I.M.; Grabchuk, I.L.; Nazarenko, T.P.; Вигівська, І.М.; Грабчук, І.Л.; Назаренко, Т.П. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Україна постійно продовжує рух у напрямі євроінтеграції, інтегруючи та синхронізуючи економічні процеси з Європейським Союзом. Наразі вже запроваджено низку «безвізів» з країнами ЄС: енергетичний, транспортний, економічний ...
 • Lehenchuk, S.F.; Vygivska, І.M.; Hryhorevska, O.O.; Легенчук, С.Ф.; Вигівська, І.М.; Григоревська, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті обгрунтовано що несанкціоноване використання інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, може призвести до згубних наслідків, ризикуючи втратою інформації, неправильним введенням даних та зловживанням ...
 • Ксендзук, В.В.; Поляк, К.Ю.; Ksendzuk, V.V.; Poliak, K.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Унаслідок проведеного дослідження в публікації розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачають удосконалення порядку використання таких елементів методу, ...
 • Грицишен, Д.О.; Кучук, А.О.; Grycyshen, D.O.; Kuchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  На сьогодні надзвичайно актуальним є питання, яке стосується процесу евакуації промислового підприємства та відновлення роботи на безпечних територіях. Його актуальність обумовлена складністю процесу, що потребує оперативних ...
 • Горай, О.С.; Свірко, С.В.; Horai, O.S.; Svirko, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У досліджені визначено сукупність наслідків ведення військових бойових дій в активній фазі на території України для економічної сфери життя останньої. На основі ідентифікації запитів користувачів щодо наслідків надзвичайних ...

View more