Electronic Repository

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Title

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vasilieva, L.M.; Serhienko, L.V.; Васільєва, Л.М.; Сергієнко, Л.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  It is noted that the modern world experience shows the importance of establishing partnership relations between the state and the banking sector. Ultimately, both parties are interested in such relationships: for the banking ...
 • Ievdokymov, V.V.; Shymanska, K.V.; Євдокимов, В.В.; Шиманська, К.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Метою статті є вивчення практики регулювання міграції та інтеграції біженців у країнах Східного партнерства ЄС для визначення їх позитивного досвіду та встановлення напрямів його імплементації в Україні. У статті ...
 • Маковський, І.Ю.; Makovskyi, І.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В статті розглянуто фактори, що підлягають аналізу в процесі формування політики інформаційної безпеки на підприємстві в цілому та в кожному з його бізнес-процесів також запропоновано класифікацію загроз інформаційній ...
 • Завалій, Т.О.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  На прикладі звітності про діяльність 100 компаній-лідерів американського фондового ринку досліджено питання наявності та рівня розкриття інформації про нематеріальні активи, що характеризують клієнтський капітал. На основі ...
 • Сергієнко, Л.В.; Дзюбенко, О.М.; Ожго, С.В.; Serhiienko, L.V.; Dziubenko, O.M.; Ozhgo, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Ідентифіковано стратегічні цілі державної екологічної політики, що задекларовані в офіційних документах України за період її незалежності, в результаті яких охарактеризовано вектори державної екологічної політики та ...
 • Супрунова, І.В.; Малинівська, Н.В.; Гвоздь, С.О.; Suprunova, I.V.; Malynivska, N.V.; Gvozd, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проблеми українського ринку праці, особливо рівень і характеристики молодіжного безробіття, пришвидшення міграційних процесів в останні роки стали основними показниками глибокої кризи у суспільно-державній моделі України. ...
 • Жиглей, І.В.; Осіпчук, Д.С.; Zhyhlei, I.V.; Osipchuk, D.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто складові експортних операцій, зокрема, експорт товарів та послуг. Досліджено їх динаміку за 2013–2018 рр., встановлено основні тенденції обсягів постачання товарів та послуг нерезидентам. Проаналізовано основні ...
 • Євдокимов, В.В.; Олійник, О.В.; Морозов, А.В.; Чагайда, А.О.; Ievdokymov, V.V.; Оliinyk, О.V.; Morozov, A.V.; Chagaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
 • Мельничук, Д.П.; Войналович, І.А.; Леган, І.М.; Тростенюк, Т.М.; Melnychuk, D.P.; Voynalovich, I.A.; Legan, I.M.; Trostenyuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку системи соціального захисту та соціального забезпечення у контексті збереження людського капіталу України. Аргументовано, що система соціального захисту та соціального ...
 • Костишин, Ю.С.; Kostyshyn, Y.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад формування системи фінансової безпеки держави. Неоднозначність у підходах науковців щодо тлумачення фінансової безпеки і трактування її складових, відсутність у існуючій ...
 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Садовська-Мариніна, В.Б.; Тростенюк, Ю.В.; Рибіна, Ю.О.; Sadovska-Marynina, V.B.; Trostenyuk, Yu.V.; Rybina, Yu.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. Охарактеризована законодавча база, яка сформувалася за роки незалежності України, та нормативні акти щодо їх відповідності ...
 • Бужимська, К.О.; Ткачук, Г.Ю.; Buzhimska, K.А.; Tkachuk, H.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Актуальною вимогою часу є проведення модернізації в усіх галузях національної економіки, спрямованої на екстенсивне та інтенсивне розширення виробництва, його інноваційний розвиток та екологізацію. Деревообробна промисловість ...
 • Тарасюк, Г.М.; Чагайда, А.О.; Tarasyuk, H.M.; Chagayda, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Сучасний стиль життя людей значно прискорив зміну ринку харчових продуктів, основними вимогами до яких стає загальнодоступність, швидке отримання достатньої кількості енергії для відновлення фізичних сил та приведення в ...
 • Олійник, Оксана Вікторівна; Мостенська, Тетяна Леонідівна; Тарасюк, Галина Миколаївна; Чагайда, Андрій Олегович; Оliinyk, О.V.; Mostenska, T.L.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, ...
 • Бабченко, В.Л.; Андрушко, О.Г.; Babchenko, V.L.; Andrushko, A.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Глобальна економіка вже не встигає за ростом витрат на медичне обслуговування населення. У сучасних умовах потрібно змінити основні принципи системи охорони здоров’я: сконцентрувати ресурси на боротьбу із захворюваннями ...
 • Кучменко, В.О.; Івченко, О.М.; Герасимчук, О.М.; Kuchmenko, V.О.; Ivchenko, O.М.; Gerasumchuk, O.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена особливостям формування ознак публічного управління в умовах стратегічних змін. У статті спрямовано увагу на роль правоохоронних органів при здійсненні публічного управління в Україні. Розглянуто основні ...
 • Псьота, В.О.; Psota, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У зв’язку з імплементацією бухгалтерського обліку бюджетної сфери та публічних закупівель за міжнародними стандартами посилюється значення управлінського обліку в державному секторі, особливо щодо ефективності використання ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Березенська, С.А.; Вовкотруб, Т.П.; Бондаренко, О.В.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Berezenska, S.A.; Vovkotrub, T.P.; Bondarenko, О.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У цій статті розглядаються механізми та можливості підвищення ефективності роботи державних службовців і фахівців органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України. Адже ...
 • Світлишин І.І.; Svitlyshyn, I.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  На основі системного підходу, використовуючи метод рядів динаміки проаналізовано результати діяльності підприємств сфери виробництва. Як основний індикатор застосовано обсяг реалізації продукції. Встановлено наявність ...

Search DSpace


Browse

My Account