Економіка, управління та адміністрування: Recent submissions

 • Хвіст, В.В.; Khvist, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань амортизаційної політики суб’єктів господарювання та її впливу на інвестиційну безпеку держави. Метою статті є дослідження процесу відтворення необоротних активів та формування механізму ...
 • Свірко, С.В.; Власюк, Т.О.; Харченко, О.А.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Vlasіuk, T.O.; Kharchenko, O.A.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В статті опрацьовано питання інституціональних положень державного управління сталим розвитком урбанізованих територій. Запропоновано визначення відривних категорій: сталий розвиток урбанізованих територій – процес ...
 • Наумчук, К.М.; Naumchuk, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуті питання історії формування та розвитку державної антикорупційної політики в Україні. В процесі опрацювання її понятійного аспекту запропоновано під державною антикорупційною політикою розуміти сукупність ...
 • Лукашук, О.М.; Lukashuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Громадське здоров’я є одним з найважливіших економічних ресурсів суспільства. Зміна стану здоров’я людини впливає на якість її життя, продуктивність праці, освітній процес, рівень смертності та економічні процеси в цілому. ...
 • Загурський, В.Ф.; Zahurskyi, V.F. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Формування та реалізація інноваційного потенціалу людини є важливими факторами економічного розвитку суспільства. Однак, існують економічні та моральні межі, які обмежують цей процес. Економічні межі визначаються рівнем ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Грицишена, З.О.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Hrytsyshena, Z.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Соціальна диференціація суспільства, його поділ на величезну кількість соціальних груп, кожна з яких має специфічні економічні, культурні та інші інтереси, створює потребу в представництві, врахуванні цих інтересів у курсах ...
 • Драган, І.О.; Сергієнко, Л.В.; Шпак, Ю.В.; Dragan, I.O.; Sergiienko, L.V.; Shpak, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Ефективне функціонування ринків сільськогосподарських земель є передумовою розвитку сільського господарства та сільських територій в цілому. Проте ринки землі сільськогосподарського призначення залишаються слабкими та ...
 • Литвинчук, О.В.; Юрківський, О.Й.; Lytvynchuk, O.V.; Yurkivsky, A.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Досліджено міграційні процеси в Україні останнього десятиліття, а також питання сучасної міграційної кризи, що виникла в результаті російсько-української війни. Розкрито перспективу динаміки міграції як складного та ...
 • Грабчук, І.Л.; Hrabchuk, I.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Однією з найбільш глобальних проблем сучасного світу є тероризм, для боротьби з яким важливе значення має формування системи нейтралізації джерел фінансування. Метою статті є розкриття особливостей тероризму як міжнародного ...
 • Світлишин, І.І.; Svitlyshyn, I.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток євроінтеграційних процесів призводить до появи нових можливостей для покращення функціонування вітчизняних підприємств та посилює конкуренцію не лише на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках. Це зумовлює ...
 • Остапчук, Т.П.; Бірюченко, С.Ю.; Орлова, К.Є.; Ostapchuk, T.P.; Biriuchenko, S.Yu.; Orlova, K.Ye. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  HR-менеджери – це спеціалісти, які налаштовують всі процеси пошуку, адаптації, мотивації, розвитку та оцінки персоналу кампанії, тому вони мають виконувати свої професійні обов’язки відповідно до встановлених стандартів ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасне бізнес-середовище зазнає значних змін через стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій та інтернету. Це потребує перегляду як концептуальних основ діяльності, так і практичного інструментарію ведення ...
 • Виговський, В.Г.; Виговська, О.А.; Царук, І.М.; Ткачук, Г.Ю.; Саннікова, С.Б.; Vyhovskyi, V.H.; Vyhovska, O.A.; Tsaruk, I.M.; Tkachuk, H.Yu.; Sannikova, S.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено дослідженню та особливостям маркетингових бізнес-комунікацій на логістичних підприємствах. Визначено, що для реалізації маркетингових цілей доцільно використовувати такі бізнес-комунікації: збільшення ...
 • Янковой, Р.В.; Yankovoi, R.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розглянуто роль гібридної стратегії в процесі інноваційного стратегування. Визначено, що чиста стратегія не веде до позитивних результатів та широко критикується. Вчені стверджують, що відбулося зміщення акценту від чистої ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Якісний аналіз складних системних об’єктів, до яких належать соціально-економічні системи, потребує залучення нових досягнень у методології наукового пізнання. Основна мета статті - пошук нових стратегічних підходів ...
 • Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Партнерства в Україні мали тривалу історію. Перші з них виникли ще у XV столітті і були пов’язані із збиранням податків. Крім того, давно існували купецькі партнерства – найпростіші об’єднання людей і капіталів, що ...
 • Замула, І.В.; Травін, В.В.; Кирилюк, М.Р.; Zamula, I.V.; Travin, V.V.; Kуrуlyuk, D.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Екотуризм є важливим напрямом розвитку туризму в Україні. Країна має багату природну спадщину, що приваблює туристів з усього світу. Проте екотуризм в Україні, на відміну від європейських країн, у довоєнний період не мав ...
 • Замула, І.В.; Кирилюк, Д.Р.; Zamula, I.V.; Kуrуlyuk, D.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Україна має потужний природний потенціал та багату природну спадщину, але забруднення та нехтування природними ресурсами за останні десятиліття спричинили значне погіршення стану довкілля. Тому важливо активно працювати ...
 • Гладищук, Я.А.; Hladyshchuk, Ya.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад фінансової політики, її особливостей на різних рівнях фінансової системи. Окреслено прогалини в наукових дослідженнях під час аналізу фінансової політики (відсутнє однозначне ...
 • Виговська, Н.Г.; Виговська, О.А.; Полчанов, А.Ю.; Дячек, С.М.; Vyhovska, N.G.; Vyhovska, O.A.; Polchanov, A.Yu.; Diachek, S.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню та особливостям формування й реалізації амортизаційної політики на підприємствах громадського транспорту. Обґрунтовано, що перманентне недофінансування транспортної галузі з боку держави ...

Search DSpace


Browse

My Account