Electronic Repository

Економіка, управління та адміністрування

Економіка, управління та адміністрування

 

Recent Submissions

 • Попов, О.Г.; Popov, O.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад забезпечення банківської безпеки держави. Автором визначено дискусійність наукових підходів щодо трактування банківської безпеки, її місця в системі економічної та фінансової ...
 • Петрук, О.М.; Петрук, А.О.; Petruk, O.M.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, ...
 • Лаговська, О.А.; Новак, О.С.; Лоскоріх, Г.Л.; Lagovska, O.A.; Novak, О.S.; Loskorikh, G.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток похідних фінансових інструментів відкриває нові можливості комерційним банкам та іншим суб’єктам господарювання щодо управління ризиками та отримання інших економічних вигод. В Україні похідні фінансові інструменти ...
 • Виговська, Н.Г.; Полчанов, А.Ю.; Литвинчук, І.В.; Городиський, М.П.; Полчанов, О.Ю.; Vyhovska, N.H.; Polchanov, A.Yu.; Lytvynchuk, I.V.; Horodyskyi, M.P.; Polchanov, O.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто питання бізнесу в сфері інформаційних технологій з точки зору фінансово управління через уточнення сутності інформаційних технологій як виду бізнесу, визначення особливостей типових бізнес-моделей та ...
 • Виговська, О.А.; Мосієнко, О.В.; Vyhovska, O.А.; Mosiienko, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань фінансування видатків бюджету на вищу освіту України відповідно до державотворчих змін та процесу децентралізації. Узагальнено нормативно-правові аспекти фінансування закладів вищої ...
 • Сергієнко, Л.В.; Захаров, Д.М.; Новосьолов, І.В.; Sergienko, L.V.; Zakharov, D.M.; Novosolov, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В усіх країнах світу незалежно від їх рівня розвитку, процеси урбанізації є неминучими. Виклики урбанізації обумовлюють визначення завдань перед системою публічного управління щодо забезпечення ефективного управління та ...
 • Войціцька, К.М.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розроблено комплексний механізм публічного управління економічним розвитком урбанізованих територій, який враховує сукупність напрямів, а також завдань, що спрямовані на їх забезпечення, а саме: 1) розвиток ...
 • Акімов, О.О.; Грушецький, Б.В.; Akimov, O.O.; Hrushetskyi, B.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглядаються механізми державного управління вищою освітою в Україні та їх реалізація. Розкривається справжня природа категорії «механізм державного управління», що є необхідною передумовою підвищення ефективності ...
 • Акімова, Л.М.; Герман, А.В.; Akimova, L.M.; Herman, A.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У роботі досліджуються теоретичні аспекти малого бізнесу у формуванні креативної економіки. Важливим завданням будь-якої економіки є забезпечення швидкого економічного зростання, що не є можливим без застосування підприємницьких ...
 • Свірко, С.В.; Бардаш, С.В.; Краєвський, В.М.; Svirko, S.V.; Bardash, S.V.; Kraievskyi, V.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В умовах ведення визвольної війни питання фінансування обороноздатності та забезпечення виконання соціальних функцій держави є вкрай ускладненими. З означеної причини першочерговим завданням є досягнення максимально ...
 • Юрківський, О.Й.; Литвинчук, О.В.; Yurkivsky, O.Y.; Lytvynchuk, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Податкові відносини є історичною сталою та обов’язковою інституцією, характер яких відображає політичні, економічні, соціальні зрізи історичного проміжку розвитку суспільства, держав, континентів. Складність таких відносин ...
 • Ксендзук, В.В.; Сергієнко, І.Г.; Власюк, Т.О.; Ksendzuk, V.V.; Vlasiuk, T.O.; Serhiienko, I.H. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розкрито проблеми, що виникли в сфері формування та реалізації зовнішньоторговельної політики, внаслідок російського вторгнення на територію України. Зовнішня торгівля є однією зі складових формування національної ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Поява омніканальності розглядається як прямий наслідок цифровізації. Перші дослідження омніканальності проводилися в роздрібній торгівлі, проте у теперішній час зростає інтерес до омніканальності в інших сферах послуг, ...
 • Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У першій половині XVII століття балтійський маршрут зернового експорту втратив своє значення через політичну нестабільність у цьому регіоні, а зерновий бум пішов на спад. Однак у Західній Європі зберігалася потреба в ...
 • Хвіст, В.В.; Khvist, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань амортизаційної політики суб’єктів господарювання та її впливу на інвестиційну безпеку держави. Метою статті є дослідження процесу відтворення необоротних активів та формування механізму ...
 • Свірко, С.В.; Власюк, Т.О.; Харченко, О.А.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Vlasіuk, T.O.; Kharchenko, O.A.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В статті опрацьовано питання інституціональних положень державного управління сталим розвитком урбанізованих територій. Запропоновано визначення відривних категорій: сталий розвиток урбанізованих територій – процес ...
 • Наумчук, К.М.; Naumchuk, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуті питання історії формування та розвитку державної антикорупційної політики в Україні. В процесі опрацювання її понятійного аспекту запропоновано під державною антикорупційною політикою розуміти сукупність ...
 • Лукашук, О.М.; Lukashuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Громадське здоров’я є одним з найважливіших економічних ресурсів суспільства. Зміна стану здоров’я людини впливає на якість її життя, продуктивність праці, освітній процес, рівень смертності та економічні процеси в цілому. ...
 • Загурський, В.Ф.; Zahurskyi, V.F. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Формування та реалізація інноваційного потенціалу людини є важливими факторами економічного розвитку суспільства. Однак, існують економічні та моральні межі, які обмежують цей процес. Економічні межі визначаються рівнем ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Грицишена, З.О.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Hrytsyshena, Z.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Соціальна диференціація суспільства, його поділ на величезну кількість соціальних груп, кожна з яких має специфічні економічні, культурні та інші інтереси, створює потребу в представництві, врахуванні цих інтересів у курсах ...

View more