Electronic Repository

Економіка, управління та адміністрування

Економіка, управління та адміністрування

 

Recent Submissions

 • Лисенок, О.В.; Петрук, А.О.; Lysenok, O.V.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто ризики, притаманні операціям комерційних банків з похідними фінансовими інструментами. Поява нових для українського фінансового ринку видів похідних фінансових інструментів (ПФІ) за останні роки, ...
 • Гладищук, Я.А.; Hladyshchuk, Ya.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад маркетингової політики, її складових і специфіки формування у банківській установі. Окреслено прогалини в наукових дослідженнях при аналізі маркетингової політики (немає ...
 • Виговська, Н.Г.; Цисар, О.В.; Vyhovska, N.G.; Tsysar, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню сутності, критеріїв ідентифікації та класифікації державної фінансової допомоги. Зазначено, що різноманітність форм, видів, напрямів надання грантових коштів визначає необхідність уточнення ...
 • Сергієнко, І.Г.; Ксендзук, В.В.; Sergiienko, L.V.; Zakharov, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто можливості відновлення постраждалих урбанізованих територій після воєнних конфліктів. Досліджено різні підходи та методи, спрямовані на аналіз самовідновлення та реінтеграцію, зокрема, механізми, процедури ...
 • Сергієнко, Л.В.; Захаров, Д.М.; Sergiienko, L.V.; Zakharov, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто можливості відновлення постраждалих урбанізованих територій після воєнних конфліктів. Досліджено різні підходи та методи, спрямовані на аналіз самовідновлення та реінтеграцію, зокрема, механізми, процедури ...
 • Захарченко, В.П.; Zakharchenko, V.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Проблема функціонування суб’єктів підприємництва в сфері надання послуг у період повномасштабної війни торкнулася всіх, зокрема суб’єктів ринку юридичних послуг. У таких умовах досвід, накопичений під час епідеміологічної ...
 • Войціцька, К.М.; Ревенко, А.Є.; Voitsitska, K.M.; Revenko, A.Ye. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У сучасному світі важливо ефективно управляти урбанізованими територіями, що являють собою складне поєднання міських зон з усіма їхніми особливостями та викликами. Враховуючи цю потребу, зважаючи на специфіку урбанізованих ...
 • Юхименко-Назарук, І.А.; Тростенюк, Т.М.; Наумчук, К.М.; Кучук, А.О.; Заглинська, Л.В.; Yukhymenko-Nazaruk, I.A.; Trosteniuk, T.M.; Naumchuk, K.M.; Kuchuk, A.O.; Zahlynska, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Економічний аналіз є єдиною інформаційною підсистемою управління господарською діяльністю промислового підприємства, що володіє спеціальним методологічним інструментарієм, що дає можливість оцінити причинно-наслідкові ...
 • Жиглей, І.В.; Козир, В.І.; Zhyhlei, I.V.; Kozyr, V.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена питанням виявлення можливостей технології блокчейн у процесі обліково-аналітичного забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання, що стрімко розвивається протягом останнього десятиліття. ...
 • Вигівська, І.М.; Клим, Н.М.; Селецька, Д.О.; Vyhivska, I.N.; Klym, N.M.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню тенденцій та перспектив розвитку міжнародного та вітчизняного ринків аудиторських послуг. Авторами розглянуто основні фактори, які впливають на розвиток аудиторських фірм, а також виклики та ...
 • Свірко, С.В.; Довгалюк, В.В.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Dovhalyuk, V.V.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Успішність реформування бюджетної сфери України напряму залежить від урахування бюджетного досвіду найбільш розвинутих країн світу, які представлені так званою «Групою 20». На продовження попередніх досліджень, що охопили ...
 • Ксендзук, В.В.; Власюк, Т.О.; Поліщук, О.С.; Ksendzuk, V.V.; Vlasiuk, T.O.; Polishchuk, O.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Дослідження присвячене питанню неоколонізації Африки, з’ясуванню основних акторів та бенефіціарів, а також їх впливу на африканський регіон. Виокремлено два підходи, які використовують іноземні держави в процесі впливу на ...
 • Тарасюк, Г.М.; Tarasiuk, H.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Досліджено питання розвитку проєктного менеджменту під впливом розвитку науки та технологій. Проведено аналіз основних тенденцій змін у дослідженнях з проєктного менеджменту, які згруповано в чотири основні групи: виклики ...
 • Бондар, Д.С.; Пащенко, О.П.; Bondar, D.S.; Pashchenko, O.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто напрями удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства. Встановлено, що сучасні інформаційні системи дозволяють проводити постійний облік та контроль за станом і рухом ...
 • Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Умови для виникнення української бізнес-мережі Галичини сформувалися в другій половині ХІХ століття Заощадження і прибутки населення зростали і серед селянства, і серед мешканців міст. У цей час став формуватися галицький ...
 • Попов, О.Г.; Popov, O.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад забезпечення банківської безпеки держави. Автором визначено дискусійність наукових підходів щодо трактування банківської безпеки, її місця в системі економічної та фінансової ...
 • Петрук, О.М.; Петрук, А.О.; Petruk, O.M.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, ...
 • Лаговська, О.А.; Новак, О.С.; Лоскоріх, Г.Л.; Lagovska, O.A.; Novak, О.S.; Loskorikh, G.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток похідних фінансових інструментів відкриває нові можливості комерційним банкам та іншим суб’єктам господарювання щодо управління ризиками та отримання інших економічних вигод. В Україні похідні фінансові інструменти ...
 • Виговська, Н.Г.; Полчанов, А.Ю.; Литвинчук, І.В.; Городиський, М.П.; Полчанов, О.Ю.; Vyhovska, N.H.; Polchanov, A.Yu.; Lytvynchuk, I.V.; Horodyskyi, M.P.; Polchanov, O.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто питання бізнесу в сфері інформаційних технологій з точки зору фінансово управління через уточнення сутності інформаційних технологій як виду бізнесу, визначення особливостей типових бізнес-моделей та ...
 • Виговська, О.А.; Мосієнко, О.В.; Vyhovska, O.А.; Mosiienko, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань фінансування видатків бюджету на вищу освіту України відповідно до державотворчих змін та процесу децентралізації. Узагальнено нормативно-правові аспекти фінансування закладів вищої ...

View more