Electronic Repository

Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків

Show simple item record

dc.contributor.author Лисенок, О.В.
dc.contributor.author Петрук, А.О.
dc.contributor.author Lysenok, O.V.
dc.contributor.author Petruk, A.O.
dc.date.accessioned 2024-03-25T12:55:36Z
dc.date.available 2024-03-25T12:55:36Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8418
dc.description.abstract У статті розглянуто ризики, притаманні операціям комерційних банків з похідними фінансовими інструментами. Поява нових для українського фінансового ринку видів похідних фінансових інструментів (ПФІ) за останні роки, закріплення положень щодо визначення їх сутності, класифікації та регулювання в нормативній базі, а також стратегія фінансового сектору на розвиток ринків капіталу вказують на необхідність виявлення загроз, які несуть в собі ці інструменти. Встановлено, що ключовими ризиками похідних фінансових інструментів є такі: по-перше, ризики ПФІ як об’єкта операцій комерційних банків, а саме: кредитний, ринковий, ліквідності та операційний ризики; по-друге, системний ризик, який формується у результаті макроекономічних шокових подій, дисбалансів або поширення негативних явищ. Ідентифікація згаданих вище ризиків дозволила визначити шляхи зменшення їх впливу на діяльність комерційних банків під час проведення операцій з ПФІ. Визначено, якщо негативний вплив індивідуальних ризиків банку можна зменшити за допомогою ефективних методів внутрішньої системи ризик-менеджменту, то системний ризик потребує підвищеної уваги регуляторів, адже його управління ускладнюють такі характеристики, як випадковість виникнення, непередбачуваність, порушення функціонування фінансової системи, масштабний (системний) вплив, ефект зараження, вплив на реальний сектор економіки, значний ризик дефолту, зв’язок між різними елементами фінансової системи. Певні операції комерційних банків з деривативами, як і сам ринок похідних фінансових інструментів, можуть перетворитися в акселератора системного ризику, реалізація якого призведе не лише до зниження фінансової стійкості окремої установи, але й до банкрутств інших учасників та банківської кризи, що матиме негативні наслідки для фінансової безпеки і реального сектора економіки. Тому комерційні банки мають підтримувати достатній рівень фінансової стійкості та виконувати пруденційні вимоги регулятора щодо нормативів та обмежень для підвищення спроможності протистояти негативним наслідкам дії зовнішніх непередбачуваних загроз та в періоди економічної нестабільності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject похідні фінансові інструменти uk_UA
dc.subject ризики uk_UA
dc.subject деривативи uk_UA
dc.subject кредитно-дефолтні свопи uk_UA
dc.subject макропруденційне регулювання uk_UA
dc.subject derivative financial instruments uk_UA
dc.subject risks uk_UA
dc.subject derivatives uk_UA
dc.subject credit-default swaps uk_UA
dc.subject macroprudential regulation uk_UA
dc.title Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків uk_UA
dc.title.alternative The risks of operations with derivative financial instruments as a threat to the financial stability of commercial banks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article discusses the risks of the operations of commercial banks with derivative financial instruments. The emergence of new types of derivatives for the Ukrainian financial market in recent years, the establishment of provisions on defining their essence, classification and regulation in the regulatory framework, as well as the strategy of the financial sector for the development of the derivatives market, indicate the need to identify the threats that these instruments carry. It was established that the aggregate risk is formed from the following components: risks of derivatives as objects of operations of commercial banks, among which the key types are credit, market, liquidity and operational risks; as well as systemic risk, which is formed as a result of macroeconomic shock events, imbalances or the spread of negative phenomena. The identification of the above-mentioned risks made it possible to determine ways of reducing their impact on the activities of commercial banks during operations with derivatives. It was determined that if the negative impact of the bank’s individual risks can be reduced with the help of effective methods of the internal risk management system, then the systemic risk requires increased attention of regulators, since its management is complicated by such characteristics as the random occurrence, unpredictability, disruption of the functioning of the financial system, large-scale (systemic) impact, impact on the real sector of the economy, significant risk of default, connection between various elements of the financial system. It was found that certain operations of commercial banks with derivatives, as well as the derivatives market itself, can turn into an accelerator of systemic risk, the implementation of which will lead not only to a decrease in the financial stability of an individual institution, but also to the bankruptcy of other participants and a banking crisis, which will have negative consequences for financial security and the real sector of the economy. Therefore, commercial banks should maintain a sufficient level of financial stability and comply with the prudential requirements of the regulator regarding standards and restrictions to increase the ability to withstand the negative consequences of external unpredictable threats and in periods of economic instability. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account