Electronic Repository

Теоретичі основи забезпечення банківської безпеки держави

Show simple item record

dc.contributor.author Попов, О.Г.
dc.contributor.author Popov, O.G.
dc.date.accessioned 2023-11-20T13:25:37Z
dc.date.available 2023-11-20T13:25:37Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8317
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад забезпечення банківської безпеки держави. Автором визначено дискусійність наукових підходів щодо трактування банківської безпеки, її місця в системі економічної та фінансової безпеки, що актуалізує питання створення механізму її забезпечення, деталізації загроз функціонуванню банківських установ, розробки напрямів розвитку системи банківської безпеки в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення. Тому метою статті є оцінка наукових підходів до визначення банківської безпеки з метою уточнення теоретичних основ її забезпечення в сучасних умовах та ідентифікації основних категорій в цій предметній галузі. Визначено наявність таких різновидів трактування банківської безпеки у наукових джерелах: 1) фінансово-економічна безпека банків; 2) безпека банків; 3) безпека банківської діяльності; 4) банківська безпека; 5) безпека банку як організації; безпека банківського персоналу; безпека банківських операцій; 6) фінансова безпека комерційного банку. В результаті проведеного декомпозиційного аналізу уточнено поняття «банківська безпека» (вид фінансової безпеки, що представляє собою превентивні заходи, спрямовані на недопущення реалізації внутрішніх та зовнішніх загроз, які негативно відображаються на фінансовому стані банківської системи в цілому (макрорівень) та банківських установ (мікрорівень) на підставі поєднання системного, суб’єктного та процесного підходів. Використання системного підходу до банківської безпеки має такі переваги: дозволяє спрямувати наукове дослідження на ідентифікацію місця банківської безпеки як окремого виду у системі фінансової безпеки; представити банківську безпеку як окрему систему на підставі формалізації її елементів та визначення взаємозв’язку між ними; визначити системний ефект від функціонування системи банківської безпеки, який можна одержати в результаті взаємодії її окремих елементів. Процесний підхід орієнтує на ідентифікацію заходів, які сприяють попередженню означених загроз на діяльність суб’єктів. Використання процесного підходу до вивчення банківської безпеки має низку таких переваг: можливість сформувати регулятивні заходи держави щодо попередження або зменшення впливу дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища на функціонування банківської системи; можливість розвитку інструментарію макропруденційного регулювання банківської сфери; можливість удосконалення системи фінансового менеджменту окремих банківських установ. Перевагами застосування суб’єктного підходу до дослідження питань банківської безпеки є можливість детального вивчення впливу окремих загроз банківській безпеці в розрізі ідентифікованих суб’єктів (банківська установа, персонал, власники, партнери, банківська система в цілому). Перспективи подальших наукових розвідок потрібно пов’язати з побудовою механізму забезпечення банківської безпеки з використанням запропонованої методології. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(105)
dc.subject банківська безпека uk_UA
dc.subject фінансова безпека uk_UA
dc.subject механізм забезпечення банківської безпеки uk_UA
dc.subject системний підхід uk_UA
dc.subject процесний підхід uk_UA
dc.subject суб’єктний підхід uk_UA
dc.subject держава uk_UA
dc.subject банківська установа uk_UA
dc.subject banking security uk_UA
dc.subject financial security uk_UA
dc.subject mechanism for ensuring banking security uk_UA
dc.subject system approach uk_UA
dc.subject process approach uk_UA
dc.subject subject approach uk_UA
dc.subject state uk_UA
dc.subject banking institution uk_UA
dc.title Теоретичі основи забезпечення банківської безпеки держави uk_UA
dc.title.alternative Theoretical basis of ensuring the banking security of the state uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the study of the theoretical foundations of ensuring the banking security of the state. The author identifies the debatability of scientific approaches regarding the interpretation of banking security, its place in the system of economic and financial security, which actualizes the issue of creating a mechanism for its provision, detailing threats to the functioning of banking institutions, developing directions for the development of the banking security system in the conditions of wartime and post-war recovery. Therefore, the purpose of the article is to evaluate scientific approaches to the definition of banking security in order to clarify the theoretical foundations of its provision in modern conditions and to identify the main categories in this subject area. The presence of the following types of interpretation of banking security in scientific sources was determined: 1) financial and economic security of banks; 2) security for banks; 3) security of banking activity; 4) banking security; 5) security of the bank as an organization; security of bank personnel; security of banking operations; 6) financial security of a commercial bank. As a result of the decomposition analysis, the concept of «banking security» was specified (a type of financial security, which is preventive measures aimed at preventing the implementation of internal and external threats that negatively affect the financial condition of the banking system as a whole (macro level) and banking institutions (micro level) on the basis of a combination of system, subject and process approaches. The use of a system approach to banking security has the following advantages: it allows to direct scientific research to the identification of the place of banking security as a separate species in the financial security system; to present banking security as a separate system based on the formalization of its elements and determining the relationship between them; to determine the systemic effect of the functioning of the banking security system, which can be obtained as a result of the interaction of its individual elements. The process approach focuses on the identification of measures that contribute to the prevention of specified threats to the activity of subjects. The use of a process approach to the study of banking security has a number of the following advantages: the opportunity to form regulatory measures of the state to prevent or reduce the impact of destabilizing factors of the external environment on the functioning of the banking system; the possibility of developing the tools of macroprudential regulation of the banking sector; the possibility of improving the financial management system of individual banking institutions. The advantages of applying the subject approach to the study of banking security issues is the possibility of a detailed study of the impact of individual threats to banking security in terms of identified subjects (banking institution, staff, owners, partners, the banking system as a whole). Prospects for further scientific research should be connected with the construction of a mechanism for ensuring banking security using the proposed methodology. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account