Electronic Repository

Соціальне забезпечення як інструмент реалізації функцій держави щодо соціальної відповідальності

Show simple item record

dc.contributor.author Мельничук, Д.П.
dc.contributor.author Войналович, І.А.
dc.contributor.author Melnychuk, D.P.
dc.contributor.author Voinalovich, I.A.
dc.date.accessioned 2020-01-16T08:26:51Z
dc.date.available 2020-01-16T08:26:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7610
dc.description.abstract У статті розкрито зміст і взаємозв’язок понять «соціальне забезпечення» та «соціальна відповідальність держави». Визначено, що соціальна відповідальність держави проявляється на міжнародному та національному рівнях і реалізується у різних напрямах державного управління. Встановлено, що ступінь вияву соціальної відповідальності держави залежить від моделі соціальної держави, прийнятої у країні. Різні моделі соціальних держав характеризуються різним обсягом соціальних функцій. Розглянуто соціальне забезпечення як інструмент реалізації функцій держави щодо соціальної відповідальності. Визначено, що соціальне забезпечення спрямоване на матеріальну підтримку громадян у ситуації соціальних ризиків (хвороба, безробіття, старість тощо) та здійснюється у двох організаційно-правових формах (соціальне страхування та асигнування за рахунок бюджетів різних рівнів). Обґрунтовано зміст та форми соціального забезпечення населення залежно від ступеня реалізації соціальної відповідальності держави: базового та розширеного. Окреслено основні тенденції розвитку соціального забезпечення у розрізі цієї диференціації та визначено можливі шляхи ліквідації існуючих недоліків, посилення соціальної відповідальності держави. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(89)
dc.subject соціальний захист uk_UA
dc.subject соціальне забезпечення uk_UA
dc.subject соціальна відповідальність держави uk_UA
dc.subject соціальна держава uk_UA
dc.subject соціальні гарантії uk_UA
dc.subject соціальний добробут uk_UA
dc.subject social protection uk_UA
dc.subject social security uk_UA
dc.subject social responsibility of the state uk_UA
dc.subject social state uk_UA
dc.subject social guarantees uk_UA
dc.subject social welfare uk_UA
dc.title Соціальне забезпечення як інструмент реалізації функцій держави щодо соціальної відповідальності uk_UA
dc.title.alternative Social security as a tool for the implementation of state functions in relation to social responsibility uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article describes the content and relationship between the concepts of «social security» and «social responsibility of the state». The social responsibility of the state is shown at the international and national levels, and it is implemented in different directions of public administration. It is established that the degree of social responsibility depends on the model of the social state adopted in the country. Different models of social states are characterized by different scope of social functions. Social security is considered as a tool for realization of functions of the state on social responsibility. It is determined that social security is directed at material support of citizens in the situation of social risks (illness, unemployment, old age, etc.) and it is implemented in two organizational and legal forms (social insurance and appropriation at the expense of budgets of different levels). The content and forms of social security of the population are substantiated depending on the degree of realization of the social responsibility of the state: basic and extended. The main trends of development of social security in the context of this differentiation are outlined and possible ways of elimination of the existing disadvantages, strengthening of social responsibility of the state are identified. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account