Фахові видання

Recent Submissions

 • Тарасевич, Г.П.; Чижевська, Л.В.; Tarasevych, H.P.; Chyzhevska, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розкрито питання впливу дотримання професійними бухгалтерами фундаментальних принципів етики, їх вплив на підтримку сталого розвитку та відповідальність за порушення етичних принципів. Питання етичної відповідальності ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Пилипчук, А.О.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.; Pylypchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Охарактеризовано особливості нормативного регулювання благодійної діяльності в Україні. Наведено етапи організації одержання та використання благодійної допомоги комунальними некомерційними підприємствами: 1) укладання ...
 • Замула, І.В.; Селецька, Д.О.; Zamula, I.V.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті проаналізовано основні засади формування системи обліку товарів на митному складі. Зокрема для забезпечення контролю над розміщенням, переміщенням, збереженням та випуском товарів пропонується використовувати ...
 • Vyhivska, I.M.; Loskorikh, G.L.; Вигівська, І.М.; Лоскоріх, Г.Л. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасні виклики щодо ведення бізнесу та функціонування підприємств, запровадження цілей сталого розвитку вимагають адаптації українського законодавства до міжнародних, зокрема європейських, норм, враховуючи сферу аудиторської ...
 • Хвіст, В.В.; Khvist, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань амортизаційної політики суб’єктів господарювання та її впливу на інвестиційну безпеку держави. Метою статті є дослідження процесу відтворення необоротних активів та формування механізму ...
 • Свірко, С.В.; Власюк, Т.О.; Харченко, О.А.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Vlasіuk, T.O.; Kharchenko, O.A.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В статті опрацьовано питання інституціональних положень державного управління сталим розвитком урбанізованих територій. Запропоновано визначення відривних категорій: сталий розвиток урбанізованих територій – процес ...
 • Наумчук, К.М.; Naumchuk, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуті питання історії формування та розвитку державної антикорупційної політики в Україні. В процесі опрацювання її понятійного аспекту запропоновано під державною антикорупційною політикою розуміти сукупність ...
 • Лукашук, О.М.; Lukashuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Громадське здоров’я є одним з найважливіших економічних ресурсів суспільства. Зміна стану здоров’я людини впливає на якість її життя, продуктивність праці, освітній процес, рівень смертності та економічні процеси в цілому. ...
 • Загурський, В.Ф.; Zahurskyi, V.F. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Формування та реалізація інноваційного потенціалу людини є важливими факторами економічного розвитку суспільства. Однак, існують економічні та моральні межі, які обмежують цей процес. Економічні межі визначаються рівнем ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Грицишена, З.О.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Hrytsyshena, Z.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Соціальна диференціація суспільства, його поділ на величезну кількість соціальних груп, кожна з яких має специфічні економічні, культурні та інші інтереси, створює потребу в представництві, врахуванні цих інтересів у курсах ...
 • Драган, І.О.; Сергієнко, Л.В.; Шпак, Ю.В.; Dragan, I.O.; Sergiienko, L.V.; Shpak, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Ефективне функціонування ринків сільськогосподарських земель є передумовою розвитку сільського господарства та сільських територій в цілому. Проте ринки землі сільськогосподарського призначення залишаються слабкими та ...
 • Литвинчук, О.В.; Юрківський, О.Й.; Lytvynchuk, O.V.; Yurkivsky, A.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Досліджено міграційні процеси в Україні останнього десятиліття, а також питання сучасної міграційної кризи, що виникла в результаті російсько-української війни. Розкрито перспективу динаміки міграції як складного та ...
 • Грабчук, І.Л.; Hrabchuk, I.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Однією з найбільш глобальних проблем сучасного світу є тероризм, для боротьби з яким важливе значення має формування системи нейтралізації джерел фінансування. Метою статті є розкриття особливостей тероризму як міжнародного ...
 • Світлишин, І.І.; Svitlyshyn, I.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток євроінтеграційних процесів призводить до появи нових можливостей для покращення функціонування вітчизняних підприємств та посилює конкуренцію не лише на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках. Це зумовлює ...
 • Остапчук, Т.П.; Бірюченко, С.Ю.; Орлова, К.Є.; Ostapchuk, T.P.; Biriuchenko, S.Yu.; Orlova, K.Ye. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  HR-менеджери – це спеціалісти, які налаштовують всі процеси пошуку, адаптації, мотивації, розвитку та оцінки персоналу кампанії, тому вони мають виконувати свої професійні обов’язки відповідно до встановлених стандартів ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасне бізнес-середовище зазнає значних змін через стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій та інтернету. Це потребує перегляду як концептуальних основ діяльності, так і практичного інструментарію ведення ...
 • Виговський, В.Г.; Виговська, О.А.; Царук, І.М.; Ткачук, Г.Ю.; Саннікова, С.Б.; Vyhovskyi, V.H.; Vyhovska, O.A.; Tsaruk, I.M.; Tkachuk, H.Yu.; Sannikova, S.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Статтю присвячено дослідженню та особливостям маркетингових бізнес-комунікацій на логістичних підприємствах. Визначено, що для реалізації маркетингових цілей доцільно використовувати такі бізнес-комунікації: збільшення ...
 • Янковой, Р.В.; Yankovoi, R.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розглянуто роль гібридної стратегії в процесі інноваційного стратегування. Визначено, що чиста стратегія не веде до позитивних результатів та широко критикується. Вчені стверджують, що відбулося зміщення акценту від чистої ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Якісний аналіз складних системних об’єктів, до яких належать соціально-економічні системи, потребує залучення нових досягнень у методології наукового пізнання. Основна мета статті - пошук нових стратегічних підходів ...
 • Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Партнерства в Україні мали тривалу історію. Перші з них виникли ще у XV столітті і були пов’язані із збиранням податків. Крім того, давно існували купецькі партнерства – найпростіші об’єднання людей і капіталів, що ...

View more