Electronic Repository

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

 

Recent Submissions

 • Данкевич, А.Є.; Dankevych, A.Y. (Глобальні та національні проблеми економіки, 2015)
  У статті досліджено стан розвитку орендних земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах України. Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки в умовах ...
 • Данкевич, А.Є.; Суліменко, О.Г. (Житомир, 2000-03-28)
  Дається короткий аналіз історії реформування аграрних відносин на селі, показані напрямки проведення реформ в сільському господарстві на сучасному етапі.
 • Данкевич, А.Є. (К.: УВОІ “Допомога” – 2011., 2011)
  Охарактеризовано процес бюджетування у сільському господарстві. Досліджено особливості діяльності фінансово-економічної служби а аграрних холдингах. Запропоновано удосконалення фінансової системи управління у вертикально ...
 • Shomko, D.V.; Shomko, V.V.; Davydova, I.V.; Шомко, Дарина Василівна; Шомко, Віта Вікторівна; Давидова, Ірина Володимирівна (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі досліджено стан лісових ресурсів Житомирської області; вивчено структуру лісового фонду; проаналізовано обсяги лісокористування та лісовідновлення в регіоні, виявлено основні причини незадовільного стану лісів. ...
 • Мамрай, Василь Васильович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Толкач, Олександ Миколайович; Шлапак, Володимир Олександрович; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Tolkach, O.M.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Кожна технологія видобування блочного природного каменю має свої переваги і недоліки. Перспективними напрямами удосконалення технології видобування блочного каменю є поліпшення невибухових технологій, які не впливають на ...
 • Коробійчук, Валентин Вацлавович; Шамрай, Володимир Ігорович; Сидоров, Олександр Миколайович; Заруцький, Сергій Олександрович; Korobiichuk, V.V.; Shamrai, V.I.; Sidorov, O.M.; Zarutskyi, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Експериментально досліджувалися зразки з двох родовищ природного каменю, які розташовані в Україні. Випробування зразків гранітів проводилося високими температурами 300, 500, 700, 900 °С. Всі представлені зразки показують ...
 • Колодій, Марина Анатоліївна; Скиба, Галина Віталіївна; Толкач, Олександр Миколайович; Башинський, Сергій Іванович; Остафійчук, Неля Миколаївна; Kolodii, М.А.; Skyba, G.V.; Tolkach, O.М.; Bashynskyi, S.І.; Ostafiichuk, N.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Запропоновано спосіб вирішення складної технічної задачі з моделювання об’ємного напруженого стану для зразків крихких матеріалів, зокрема твердих гірських порід, з метою визначення границі міцності при всебічному стиску. ...
 • Москвін, Павло Петрович; Рудніцький, Валентин Анатолійович; Moskvin, P.P.; Rudnitskyi, V.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розроблено конструкцію та модернізовано основні вузли обладнання для детонаційного напилення, що дозволяє проводити синтез напівпровідникових надтонких плівок. Модернізація установки проводилася з урахуванням особливостей ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Чухов, Владислав Вікторович; Каращук, Наталія Миколаївна; Manoilov, V.P.; Karashchuk, N.M.; Chukhov, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Досліджено електродинамічні характеристики антени у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням (ЧДЗ) та штирем збудження. У антен у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Дубина, Олександр Федорович; Мартинчук, Петро Петрович; Полещук, Іван Іванович; Manoilov, V.P.; Dubyna, O.F.; Poleschuk, I.I.; Martynchuk, P.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проведено аналіз шумових характеристик оптико-електронних приймачів зображення на матричних фоточутливих ПЗЗ структурах зі стрічковою адресацією і їхнього впливу на роздільну здатність оптико-електронних датчиків зображення ...
 • Андреєв, Олександр Володимирович; Ципоренко, Віталій Валентинович; Андреєва, Євгенія Олександрівна; Рихальський, Олександр Ростиславович; Andreiev, O.V.; Tcyporenko, V.V.; Andreieva, Y.O.; Rykhalsky, O.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Для передачі аналогових мовних сигналів по каналах радіозв’язку у районах зі складним рельєфом місцевості широко використовується короткохвильовий діапазон. При цьому більшість засобів радіозв’язку використовують частотну ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Подчашинський, Юрій Олександрович; Bezvesilna, О.М.; Podchashinsky, Yu.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто методи двовимірної цифрової фільтрації вихідного сигналу гравіметра, що входить до складу авіаційної гравіметричної системи. Результатом фільтрації є підвищення точності вимірювання прискорення сили тяжіння ...
 • Fomenko, Serhii Oleksandrovych; Loktikova, Tamara Mykolaivna; Kushnir, Nadia Oleksandrivna; Morozov, Andrii Vasyliovych; Фоменко, С.О.; Локтікова, Т.М.; Кушнір, Н.О.; Морозов, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті представлено розробку багатофункціонального пристрою для інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу із застосуванням сигнального мікроконтролера. Багатофункціональний пристрій забезпечує виконання трьох ...
 • Бенедицький, Василь Борисович; Коренівська, Оксана Леонідівна; Хоменко, Жанна Миколаївна; Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Khomenko, Zh.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Як відомо, основною причиною більшості летальних випадків є зупинка серця. Стаття присвячена актуальним питанням відновлення роботи серця – дефібриляції та побудови апаратури для її проведення. Описано роботу серця при ...
 • Виговський, Георгій Миколайович; Плисак, Микола Миколайович; Vyhovskyi, H.M.; Plysak, M.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  За даними аналізу опублікованих робіт авторів, що досліджували процес фінішної обробки деталей торцевим фрезеруванням, встановлена доцільність використання процесів торцевого фрезерування для фінішного формування поверхневого ...
 • Опанасюк, Євгеній Григорович; Бегерський, Дмитро Богданович; Можаровський, Микола Мар´янович; Опанасюк, Олександр Євгенович; Opanasyuk, E.; Beherskyi, D.; Mozharovskyi, M.; Opanasyuk, A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Наведено аналіз відомих досліджень, що пов´язані із вивченням особливостей формування сили опору повітря при русі таких ...
 • Кухарчук, Олександр Петрович; Шумляківський, Володимир Петрович; Титаренко, Володимир Євгенович; Kukharchuk, O.P.; Shumliakivsky, V.P.; Titarenko, V.E. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Визначено основні напрями у методах підвищення ефективності експлуатації громадського транспорту. Сформульовано ергатичну транспортну систему та вказано фактори, що впливають на ефективність її функціонування. Наведено ...
 • Колодницька, Руслана Віталіївна; Кравченко, Олександр Петрович; Kolodnytskа, R.V.; Kravchenko, A.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Найбільш розповсюдженим дизельним альтернативним паливом є дизельне біопаливо (біодизель). Велика в’язкість біодизельного палива та збільшення викидів оксидів азоту, порівняно з дизельним паливом, обмежують використання ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Гонтарь, Павло Анаталійович; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Kravets, V.G; Shukurov, A.M.; Gontar, P.V.; Нan, A.L.; Korobiichuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Розглядаються особливості розвитку силового поля навколо заряду кінцевих розмірів, якому надано складної форми. Дані комп’ютерного моделювання свідчать про перевагу трикутного перетину заряду над квадратним, що виражається ...

View more