Electronic Repository

Класифікація урбанізованих територій для цілей публічного управління

Show simple item record

dc.contributor.author Войціцька, К.М.
dc.contributor.author Ревенко, А.Є.
dc.contributor.author Voitsitska, K.M.
dc.contributor.author Revenko, A.Ye.
dc.date.accessioned 2024-03-22T11:40:42Z
dc.date.available 2024-03-22T11:40:42Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8412
dc.description.abstract У сучасному світі важливо ефективно управляти урбанізованими територіями, що являють собою складне поєднання міських зон з усіма їхніми особливостями та викликами. Враховуючи цю потребу, зважаючи на специфіку урбанізованих територій, а також проаналізовані існуючі підходи серед науковців, було запропоновано авторську модель їхньої класифікації для потреб публічного управління. Ця модель враховує кілька ключових критеріїв, що допомагають систематизувати урбанізовані території з точки зору публічного управління. Класифікація базується на різних аспектах територій, враховуючи їхню форму територіального поселення, планувальну структуру, густоту населення, рівень містобудівного освоєння, а також функції, що вони виконують. Важливими параметрами також є екологічний стан, рівень економічного та соціального розвитку, рівень пошкоджень та рівень безпеки. Запропонована модель класифікації дає можливість ідентифікувати особливості та характеристики урбанізованих територій. Це сприяє урахуванню цих аспектів під час формування публічної політики, розробці стратегій розвитку та прийняттю публічно-управлінських рішень щодо розвитку урбанізованих територій. Запропоновані критерії класифікації, що враховують територіальне поселення, густоту населення, рівень містобудівного освоєння та планувальну структуру, можуть бути використані для розробки комплексних програм розвитку урбанізованих територій або для прийняття ефективних управлінських рішень. Це сприятиме визначенню оптимальних розмірів таких територій в межах країни та забезпечуватиме збалансований і пропорційний їх розвиток. Класифікація за функціональним призначенням, рівнем соціального та економічного розвитку, а також екологічним станом дозволить створювати програми, спрямовані на вирішення соціально-економічних та екологічних проблем міських територій. Класифікаційні ознаки, пов’язані з рівнем пошкоджень і рівнем безпеки, можуть бути використані під час створення програм швидкого відновлення територій, допомагаючи якнайшвидше подолати наслідки російсько-української війни на урбанізованих територіях. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject урбанізована територія uk_UA
dc.subject публічне управління uk_UA
dc.subject класифікація uk_UA
dc.subject класифікація урбанізованих територій uk_UA
dc.subject російсько-українська війна uk_UA
dc.subject urban areas uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject classification uk_UA
dc.subject classification of urban areas uk_UA
dc.subject russian-Ukrainian war uk_UA
dc.title Класифікація урбанізованих територій для цілей публічного управління uk_UA
dc.title.alternative Classification of urbanized areas for public administration purposes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In today's world, it is important to effectively manage urban areas. Considering this need, taking into account the specifics of urbanized areas, as well as analyzed the existing approaches among scientists, the author's model of their classification for the needs of public administration was proposed. This model takes into account several key criteria that help systematize urbanized areas from the point of view of public management. The classification is based on various aspects of territories, including their form of territorial settlement, planning structure, population density, level of urban development, as well as the functions they perform. Important parameters are also the ecological state, the level of economic and social development, the level of damage and the level of security, which are especially relevant in the conditions of martial law and in the post-war period in order to quickly restore the territories of Ukraine and their further development. The proposed classification model makes it possible to identify the features and characteristics of urban areas. This helps to take these aspects into account when forming public policy, developing development strategies, and making public-management decisions regarding the development of urban areas. The proposed classification criteria, which take into account territorial settlement, population density, the level of urban development and planning structure, can be used to develop comprehensive programs for the development of urban areas or to make effective management decisions. This will contribute to determining the optimal size of such territories within the country and will ensure their balanced and proportional development. Classification by functional purpose, level of social and economic development, as well as ecological condition, will allow creating programs aimed at solving socio-economic and ecological problems of urban areas. Classification features related to the level of damage and the level of security can be used in the creation of programs for the rapid recovery of territories, helping to overcome the consequences of the russian-Ukrainian war in urbanized areas as soon as possible. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account