Electronic Repository

Методичні положення економічного аналізу ефективності процесу евакуації

Show simple item record

dc.contributor.author Юхименко-Назарук, І.А.
dc.contributor.author Тростенюк, Т.М.
dc.contributor.author Наумчук, К.М.
dc.contributor.author Кучук, А.О.
dc.contributor.author Заглинська, Л.В.
dc.contributor.author Yukhymenko-Nazaruk, I.A.
dc.contributor.author Trosteniuk, T.M.
dc.contributor.author Naumchuk, K.M.
dc.contributor.author Kuchuk, A.O.
dc.contributor.author Zahlynska, L.V.
dc.date.accessioned 2024-03-22T11:30:11Z
dc.date.available 2024-03-22T11:30:11Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8411
dc.description.abstract Економічний аналіз є єдиною інформаційною підсистемою управління господарською діяльністю промислового підприємства, що володіє спеціальним методологічним інструментарієм, що дає можливість оцінити причинно-наслідкові зв’язки та виявити резерви розвитку підприємства. В статті було зауважено, що методологія економічного аналізу є мінливою до змін внутрішнього та зовнішнього середовища та здатна оперативно змінювати методологічний інструментарій для оцінки ефективності управління як чинним, так і новими об’єктами управління. В свою чергу важливим є вивчення процесів евакуації та впливу наслідків бойових дій та окупації державних територій на господарську діяльність промислових підприємств. У процесі дослідження було проаналізовано різні підходи вчених до структури та змісту завдань економічного аналізу господарської діяльності. Розглянуто принципи економічного аналізу, без яких досягнення завдань економічного аналізу є неможливим. Було розроблено методичні положення економічного аналізу ефективності процесів евакуації та відновлення роботи промислового підприємства на безпечних територіях за такими складовими: оцінка впливу бойових дій та окупації державних територій на результати діяльності промислового підприємства, оцінка ефективності необоротних активів; оцінка ефективності оборотних активів; оцінка ефективності витрат на евакуацію промислового підприємства; оцінка ефективності відновлення роботи промислового підприємства на безпечних територіях. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject облік промислових підприємств uk_UA
dc.subject евакуація промислових підприємств uk_UA
dc.subject аналітична оцінка uk_UA
dc.subject управлінські рішення uk_UA
dc.subject economic analysis uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject accounting of industrial enterprises uk_UA
dc.subject evacuation of industrial enterprises uk_UA
dc.subject analytical assessment uk_UA
dc.subject management decisions uk_UA
dc.title Методичні положення економічного аналізу ефективності процесу евакуації uk_UA
dc.title.alternative Methodological provisions of the economic analysis of the efficiency of the evacuation process uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Economic analysis is the only information subsystem of managing the economic activity of an industrial enterprise, which has a special methodological toolkit that makes it possible to assess cause-and-effect relationships and identify reserves for the enterprise's development. It was noted in the article that the methodology of economic analysis is flexible to changes in the internal and external environment and is able to quickly change the methodological tools for evaluating the effectiveness of management of both existing and new management objects. In turn, it is important to study evacuation processes and the impact of the consequences of hostilities and the occupation of state territories on the economic activity of industrial enterprises. In the course of the research, different approaches of scientists to the structure and content of tasks of economic analysis of economic activity were analyzed. The principles of economic analysis, without which it is impossible to achieve the tasks of economic analysis, are considered. The methodical provisions of the economic analysis of the efficiency of evacuation processes and the restoration of the industrial enterprise in safe territories were developed according to the following components: assessment of the impact of hostilities and occupation of state territories on the results of the industrial enterprise, assessment of the efficiency of non-current assets; evaluation of the effectiveness of current assets; assessment of the effectiveness of costs for the evacuation of an industrial enterprise; assessment of the effectiveness of the restoration of the industrial enterprise in safe territories. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account