Electronic Repository

Обліково-аналітичне забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання за умови використання технології блокчейн

Show simple item record

dc.contributor.author Жиглей, І.В.
dc.contributor.author Козир, В.І.
dc.contributor.author Zhyhlei, I.V.
dc.contributor.author Kozyr, V.I.
dc.date.accessioned 2024-03-22T11:16:29Z
dc.date.available 2024-03-22T11:16:29Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8410
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням виявлення можливостей технології блокчейн у процесі обліково-аналітичного забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання, що стрімко розвивається протягом останнього десятиліття. Досліджено зарубіжний досвід використання технології блокчейн у системі управління та в системі бухгалтерського обліку як її складової. Розглянуто відмінність між поняттями «управління процесом постачання» та «відповідальне управління ланцюгами постачань» з акцентом на соціальні, екологічні, етичні та економічні аспекти. Визначено можливості та переваги впровадження технології блокчейн у діяльність українських компаній у процесі відповідального управління ланцюгами постачань та обліково-аналітичного забезпечення цього процесу. Наведено принцип роботи технології блокчейн у контексті учасників ланцюга постачань з необмеженою кількістю учасників, географічно розташованих на значних відстанях. Обґрунтовано доцільність використання технології блокчейн для обліково-аналітичного забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання як такої, що підвищує прозорість, достовірність інформації, прискорює її обмін, в результаті чого зростає довіра між всіма учасниками ланцюга постачання. Визначено, на яких саме ділянках обліку та яким чином ця технологія може бути використана: для аналізу платоспроможності контрагентів, через контроль вантажу на всіх етапах пересування, через укладання смарт-контрактів тощо. Відповідальне управління ланцюгами постачання за використання технології блокчейн розглянуто як складову ERP з можливістю підключення як всередині, так і за межами організації. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject відповідальне управління ланцюгами постачань uk_UA
dc.subject блокчейн uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject обліково-аналітичне забезпечення uk_UA
dc.subject responsible supply chain management uk_UA
dc.subject blockchain uk_UA
dc.subject sustainable development uk_UA
dc.subject accounting and analytics support uk_UA
dc.title Обліково-аналітичне забезпечення відповідального управління ланцюгами постачання за умови використання технології блокчейн uk_UA
dc.title.alternative Accounting and analytical support for responsible supply chain management using blockchain technology uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is dedicated to exploring the possibilities of blockchain technology in the process of accounting and analytics support for responsible supply chain management, which has been rapidly developing over the last decade. Foreign experience in the use of blockchain technology in management systems and accounting systems are examined as its integral part. The distinction between the concepts of «supply chain process management» and «responsible supply chain management» is considered, with a focus on social, environmental, ethical, and economic aspects. The opportunities and advantages of implementing blockchain technology in the activities of Ukrainian companies in the process of responsible supply chain management and accounting and analytics support for this process are defined. The working principle of blockchain technology in the context of supply chain participants with an unlimited number of geographically dispersed participants are outlined. The expediency of using blockchain technology for accounting and analytics support for responsible supply chain management is justified, as it enhances transparency, and credibility of information, and accelerates its exchange, thereby increasing trust among all supply chain participants. It is determined in which specific areas of accounting this technology can be used: for analyzing the solvency of counterparties, monitoring cargo at all stages of movement, entering smart contracts, and so on. Responsible supply chain management using blockchain technology is considered as a component of ERP, with the possibility of integration both within and beyond the organization. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account