Electronic Repository

Декомпозиція бюджетного процесу територіально найбільших країн G20

Show simple item record

dc.contributor.author Свірко, С.В.
dc.contributor.author Довгалюк, В.В.
dc.contributor.author Тростенюк, Т.М.
dc.contributor.author Svirko, S.V.
dc.contributor.author Dovhalyuk, V.V.
dc.contributor.author Trosteniuk, T.M.
dc.date.accessioned 2024-03-21T11:31:19Z
dc.date.available 2024-03-21T11:31:19Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8408
dc.description.abstract Успішність реформування бюджетної сфери України напряму залежить від урахування бюджетного досвіду найбільш розвинутих країн світу, які представлені так званою «Групою 20». На продовження попередніх досліджень, що охопили досвід найбільш потужних країн G20, – США, КНР та Японії – в статті проведено декомпозицію бюджетного процесу Бразилії, Канади, Австралії, Мексики, Індії, Туреччини шляхом опрацювання елементів бюджетних систем та бюджетних процесів вищевказаних країн. Авторами ідентифіковано та проаналізовано бюджетне законодавство зазначених вище країн, визначено складові бюджетних систем останніх, ідентифіковано повноваження всіх гілок влади щодо бюджетного процесу в Бразилії, Канаді, Австралії, Мексиці, Індії, Туреччині. Описано поетапні складові бюджетного процесу в цих країнах, опрацьовано бюджетні принципи в складі принципів складання бюджету та принципів бюджетного процесу у вказаних країнах. Проведена декомпозиція бюджетного процесу Бразилії, Канади, Австралії, Мексики, Індії, Туреччини, а також наступний порівняльний аналіз дозволив зробити висновок як про сильні сторони бюджетного процесу цих країн (що проявляється в чіткій його регламентації, систематизації, підзвітності, відкритості, узгодженні та обговоренні, підконтрольності тощо), так і слабкі (що проявляється у відсутності вказівок щодо профіцитності бюджету, а також відсутності поняття «безпековості бюджету»). На підставі отриманих результатів та реалій у сфері державних фінансів України висунуто пропозицію щодо посилення підконтрольності, узгодження та обговорення у межах вітчизняного бюджетного процесу, а також подальшої розбудови бюджетної безпеки як важливого елементу управління бюджетним процесом. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject бюджетний процес uk_UA
dc.subject етапи бюджетного процесу uk_UA
dc.subject бюджетні принципи uk_UA
dc.subject бюджетне законодавство uk_UA
dc.subject budget process uk_UA
dc.subject stages of the budget process uk_UA
dc.subject budgetary principles uk_UA
dc.subject budget legislation uk_UA
dc.title Декомпозиція бюджетного процесу територіально найбільших країн G20 uk_UA
dc.title.alternative Decomposition of the budget process of the territorially largest G20 countries uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The success of reforming the budget sphere of Ukraine directly depends on taking into account the budgetary experience of the most developed countries in the world, which are represented by the so-called group of 20. In continuation of previous studies that covered the experience of the most powerful G20 countries - the USA, the People's Republic of China and Japan - the article presents a decomposition of the budget process of Brazil, Canada, Australia, Mexico, India, Turkey by studying the elements of budget systems and budget processes of the above countries. The authors identified and analyzed the budget legislation of the above-mentioned countries, determined the components of the budget systems of the latter, identified the powers of all branches of government regarding the budget process in Brazil, Canada, Australia, Mexico, India, Turkey, described the step-by-step components of the budget process in these countries, worked out budget principles in principles of budgeting and principles of the budget process in Brazil, Canada, Australia, Mexico, India, Turkey. The decomposition of the budget process of Brazil, Canada, Australia, Mexico, India, Turkey, as well as the following comparative analysis, allowed us to draw a conclusion about the strengths of the budget process of these countries (which is manifested in its clear regulation, systematization, accountability, openness, coordination and discussion , controllability, etc.), and weak (which is manifested in the absence of instructions regarding budget surplus, as well as the absence of the concept of budget security). On the basis of the obtained results and realities in the field of public finances of Ukraine, a proposal was put forward to strengthen control, agree and discuss the boundaries of the domestic budget process, as well as further development of budget security, as an important element of managing the budget process. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account