Electronic Repository

Неоколонізація Африки: безпеково-військовий та економічно-інвестиційний аспекти інструментів впливу іноземних держав

Show simple item record

dc.contributor.author Ксендзук, В.В.
dc.contributor.author Власюк, Т.О.
dc.contributor.author Поліщук, О.С.
dc.contributor.author Ksendzuk, V.V.
dc.contributor.author Vlasiuk, T.O.
dc.contributor.author Polishchuk, O.S.
dc.date.accessioned 2024-03-20T10:51:12Z
dc.date.available 2024-03-20T10:51:12Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8407
dc.description.abstract Дослідження присвячене питанню неоколонізації Африки, з’ясуванню основних акторів та бенефіціарів, а також їх впливу на африканський регіон. Виокремлено два підходи, які використовують іноземні держави в процесі впливу на африканський регіон: безпеково-військовий та економічно-інвестиційний. Визначено, що існує певна кореляція між використанням військової сили й інвестиційною діяльністю в регіоні. Розглянуто вплив російських, британських, німецьких, французьких та американських приватних військових компаній на країни африканського регіону. Такі країни, як США і КНР, мають переваги в розрізі інвестицій та, гарантуючи безпеку урядів африканських держав, мають кілька військових баз у регіоні. Це обґрунтовано двома аспектами: слабкість урядів африканських держав та багатство регіону на природні ресурси. Натомість Франція через свою неспроможність ведення агресивної політики в африканському регіоні активно програє пропаганді та діяльності російських найманців. Лобіювання інтересів країн на майданчику ООН, як показує приклад голосування дружніх для росії країн, є доволі цінним ресурсом. Тому в цілому континент перетворюється на майданчик боротьби між заходом і сходом і доведено, що захід поступово програє цю битву за нову африканську колонізацію. Європа та США слабко бере участь у боротьбі за Африку, сподіваючись демократичними цінностями та інвестиціями в самозабезпечення країн Африки завоювати їх підтримку. Безпеково-військовий аспект розвитку українсько-африканських відносин є перспективним та може вирішити такі питання, як забезпечення працевлаштуванням ексвійськовослужбовців та забезпечення національних інтересів держави. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject неоколоніалізм uk_UA
dc.subject Африка uk_UA
dc.subject ПВК uk_UA
dc.subject інвестиції uk_UA
dc.subject міжнародна безпека uk_UA
dc.subject міжнародна економіка uk_UA
dc.subject Китай uk_UA
dc.subject Франція uk_UA
dc.subject США uk_UA
dc.subject ЄС uk_UA
dc.subject neocolonialism uk_UA
dc.subject Africa uk_UA
dc.subject PVC uk_UA
dc.subject investment uk_UA
dc.subject international security uk_UA
dc.subject international economy uk_UA
dc.subject China uk_UA
dc.subject France uk_UA
dc.subject USA uk_UA
dc.subject EU uk_UA
dc.title Неоколонізація Африки: безпеково-військовий та економічно-інвестиційний аспекти інструментів впливу іноземних держав uk_UA
dc.title.alternative Neocolonization of Africa: security-military and economic-investment aspects of instruments of influence of foreign states uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The study focuses on the issue of neo-colonization of Africa, identifying the main actors and beneficiaries, as well as their impact on the African region. Two approaches used by foreign states in the process of influencing the African region are singled out: security-military and economic-investment. It was determined that there is a certain correlation between the use of military force and investment activity in the region. The influence of Russian, British, German, French and American private military companies on the countries of the African region is considered. Countries such as the USA and China have advantages in terms of investments and ensuring the security of the governments of African states have several military bases in the region. This is justified by two aspects: the weakness of the governments of African states and the wealth of the region in natural resources. On the other hand, France, due to its inability to pursue an aggressive policy in the African region, actively loses to the propaganda and activities of Russian mercenaries. Lobbying the interests of countries at the UN platform, as shown by the example of voting by countries friendly to Russia, is a rather valuable resource. Therefore, in general, the continent is turning into a battle ground between the West and the East, and it is proven that the West is gradually losing this battle for a new African colonization. Europe and the USA are weak in the struggle for Africa, hoping to win their support with democratic values and investments in the self-sufficiency of African countries. The security-military aspect of the development of Ukrainian-African relations is promising and can solve such issues as providing employment for ex-military personnel and ensuring the national interests of the state. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account