Electronic Repository

Фінансування видатків бюджету на вищу освіту України

Show simple item record

dc.contributor.author Виговська, О.А.
dc.contributor.author Мосієнко, О.В.
dc.contributor.author Vyhovska, O.А.
dc.contributor.author Mosiienko, O.V.
dc.date.accessioned 2023-11-20T09:42:35Z
dc.date.available 2023-11-20T09:42:35Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8313
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню питань фінансування видатків бюджету на вищу освіту України відповідно до державотворчих змін та процесу децентралізації. Узагальнено нормативно-правові аспекти фінансування закладів вищої освіти та формування джерел фінансування суб’єктів освітньої діяльності України. Визначено показники зростання рівня фінансування видатків бюджету на освіту в цілому, зокрема динаміку обсягів видатків на освіту зведеного бюджету України 2017–2021 рр. та виявлено, що фінансування видатків бюджету на освіту не відповідає визначеному показнику в 7 % Законом України «Про освіту». Проаналізовано структуру видатків зведеного бюджету України в розрізі дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої та фахової передвищої освіти і виявлено, що найбільша частка видатків зведеного бюджету припадає на видатки загальної середньої освіти, а найменший рівень видатків зведеного бюджету України припадає на професійну (професійно-технічну) освіту. Розглянуто структуру видатків зведеного, державного та місцевого бюджетів України у період 2017–2021 рр. Систематизовано та здійснено розподіл видатків зведеного бюджету України за видами бюджету та окреслено фінансування за рахунок державного бюджету і видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. Визначено актуальні шляхи диверсифікації джерел фінансування закладів вищої освіти за допомогою впровадження механізмів освітнього кредитування та використання інструментів державно-приватного партнерства у наданні/отриманні освітніх послуг. Запропоновано використання механізму державно-приватного партнерства у вищій освіті, що дозволить досягнути нового етапу розвитку в галузі освіти та активізувати партнерські відносини між закладами вищої освіти, представниками бізнесу і державою. Запропоновано здійснити заходи щодо надання фінансової автономії закладам вищої освіти, що сприятиме їх незалежності в ухваленні управлінських рішень на локальному рівні та розширить можливості в контексті співпраці з міжнародними партнерами. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(105)
dc.subject фінансування uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.subject видатки uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject ВНЗ uk_UA
dc.subject ДПП uk_UA
dc.subject expenditures uk_UA
dc.subject budget uk_UA
dc.subject institutions of higher education uk_UA
dc.subject public-private partnership uk_UA
dc.subject financing uk_UA
dc.subject higher education uk_UA
dc.title Фінансування видатків бюджету на вищу освіту України uk_UA
dc.title.alternative Funding of budget expenditures for higher education of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is dedicated to researching the analysis of funding budget expenditures for higher education in Ukraine in accordance with state-building changes and the decentralization process. It encompasses normative-legal aspects of funding higher education institutions and the formation of funding sources for educational entities in Ukraine. The article identifies indicators of growth in the level of budget expenditure funding for education as a whole, particularly the dynamics of expenditure volumes on education in the consolidated budget of Ukraine from 2017 to 2021. It reveals that the funding of budget expenditures for education does not correspond to the defined indicator of 7 % as stipulated by the Law of Ukraine «On Education». The structure of expenditure in the consolidated budget of Ukraine is analyzed across preschool education, general secondary education, vocational (vocational-technical) education, higher education, and postgraduate education. It is found that the largest share of expenditures in the consolidated budget is allocated to general secondary education, while the smallest level of expenditure in the consolidated budget of Ukraine pertains to vocational (vocational-technical) education The article examines the structure of expenditures in the consolidated, state, and local budgets of Ukraine for the period 2017 to 2021. It systematically categorizes and distributes expenditures in the consolidated budget of Ukraine according to budget types and outlines financing through the state budget and expenditures carried out from the budgets of rural, township, and urban territorial communities The article identifies current avenues for diversifying funding sources for higher education institutions by introducing mechanisms of educational crediting and utilizing instruments of public-private partnership in the provision / receipt of educational services. The utilization of the public-private partnership mechanism in higher education is proposed, aiming to achieve a new stage of development in the education sector and activate partnership relations between higher education institutions, business representatives, and the government. Measures are suggested to grant financial autonomy to higher education institutions, which will enhance their independence in making managerial decisions at the local level and expand opportunities for collaboration with international partners. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account