Electronic Repository

Специфіка розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення: досвід Європи та країн Центральної Азії

Show simple item record

dc.contributor.author Драган, І.О.
dc.contributor.author Сергієнко, Л.В.
dc.contributor.author Шпак, Ю.В.
dc.contributor.author Dragan, I.O.
dc.contributor.author Sergiienko, L.V.
dc.contributor.author Shpak, Yu.V.
dc.date.accessioned 2023-08-22T09:44:50Z
dc.date.available 2023-08-22T09:44:50Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8251
dc.description.abstract Ефективне функціонування ринків сільськогосподарських земель є передумовою розвитку сільського господарства та сільських територій в цілому. Проте ринки землі сільськогосподарського призначення залишаються слабкими та стикаються з багатьма обмеженнями у Східній Європі та Центральній Азії. Застосовуючи концептуальну основу для розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення в п’ять етапів, у статті оцінюється поточний етап розвитку ринку землі в країнах Східної Європи та Центральної Азії та обговорюються основні обмеження, включаючи неформальність, відсутність власників, технічні помилки та процедури транзакцій. У більшості країн сільськогосподарські структури характеризуються надмірною фрагментацією земель і невеликі середні розміри ферм. Аргументується необхідність узгодженої національної земельної політики. Крім того, інструменти землеустрою, такі як консолідація землі та земельний банк, окрім сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, також сприяють розвитку ринку землі. Незважаючи на численні зусилля з початку переходу в 1990 році з боку урядів і донорів у країнах Східної Європи та Центральної Азії, ринки сільськогосподарських земель загалом все ще слабкі з численними взаємопов’язаними обмеженнями, які перешкоджають їх розвитку. Мета дослідження надати огляд рівня розвитку ринків сільськогосподарських земель у країнах Східної Європи та Центральної Азії, проаналізувати та систематизувати основні обмеження, які перешкоджають подальшому розвитку сільськогосподарських земель та земельних ринків. Запропонувати шляхи вирішення цих проблем, наприклад такі як: інструменти землеустрою, консолідація землі та земельні банки. Це сприятиме розвитку сільського господарства та сільської місцевості, а також розвитку ринку землі в цілому. Країни та території, які аналізуються в цій статті, це Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Грузія, Казахстан, Косово, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Україна та Узбекистан. Загальний досвід каїн Східної Європи та Центральної Азії щодо специфіки розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення має бути врахований в сфері земельної політики України. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;2(104)
dc.subject публічне управління uk_UA
dc.subject земельна політика uk_UA
dc.subject розвиток земельного ринку uk_UA
dc.subject інструменти землеустрою uk_UA
dc.subject консолідація земель uk_UA
dc.subject земельні відносини uk_UA
dc.subject земельний банк uk_UA
dc.subject аграрний сектор економіки uk_UA
dc.subject проблеми сталого розвитку uk_UA
dc.subject Східна Європа та Центральна Азія uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject land policy uk_UA
dc.subject land market development uk_UA
dc.subject land management tools uk_UA
dc.subject land consolidation uk_UA
dc.subject land relations uk_UA
dc.subject land bank uk_UA
dc.subject agrarian sector of the economy uk_UA
dc.subject problems of sustainable development uk_UA
dc.subject Eastern Europe and Central Asia uk_UA
dc.title Специфіка розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення: досвід Європи та країн Центральної Азії uk_UA
dc.title.alternative The specifics of the development of the agricultural land market: the experience of Europe and the countries of Central Asia uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Effective functioning of agricultural land markets is a prerequisite for the development of agriculture and rural areas as a whole. However, agricultural land markets remain weak and face many constraints in Eastern Europe and Central Asia. Applying a five-stage agricultural land market development conceptual framework, the paper assesses the current stage of land market development in Eastern Europe and Central Asia and discusses key constraints, including informality, lack of ownership, technical errors and transaction procedures. In most countries, agricultural structures are characterized by excessive land fragmentation and small average farm sizes. The necessity of a coordinated national land policy is argued. In addition, land management tools such as land consolidation and the land bank, apart from promoting the development of agriculture and rural areas, also contribute to the development of the land market. Despite numerous efforts since the start of the transition in 1990 by governments and donors in Eastern Europe and Central Asia, agricultural land markets in general are still weak, with numerous interrelated constraints preventing their development. The purpose of the study is to provide an overview of the level of development of agricultural land markets in the countries of Eastern Europe and Central Asia, to analyze and systematize the main limitations that prevent the further development of agricultural land and land markets. The other goal is to propose solutions to these problems, such as: land management tools, land consolidation and land banks. This will contribute to the development of agriculture and rural areas, as well as the development of the land market as a whole. The countries and territories analyzed in this article are Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, the Kyrgyz Republic, the Republic of Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. The general experience of Eastern Europe and Central Asia regarding the specifics of the development of the agricultural land market should be taken into account in the field of land policy of Ukraine. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account