Electronic Repository

Теоретичні передумови розвитку бухгалтерського обліку в гірничодобувних підприємствах під впливом концепції сталого розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Замула, І.В.
dc.contributor.author Шавурська, О.В.
dc.contributor.author Zamula, I.V.
dc.contributor.author Shavurska, О.V.
dc.date.accessioned 2023-04-11T08:31:28Z
dc.date.available 2023-04-11T08:31:28Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8162
dc.description.abstract Проаналізовано чинники впливу на стан підприємств гірничодобувної галузі України. Встановлено, що видобувна промисловість має значний потенціал для розвитку, що підтверджується значними запасами природних ресурсів. Проте через екстенсивне природокористування спостерігається виснаження надр, що потребує реформування економічного механізму користування ними. Гірничодобувна галузь є конкурентоспроможною на міжнародну рівні, що підтверджується зростанням обсягів експортованої продукції за 2017–2021 роки. Однак, враховую чи інтеграційні прагнення України щодо вступу в ЄС, необхідним є імплементування міжнародних норм і стандартів для підвищення ефективності діяльності підприємств цієї галузі та зменшення їх негативного впливу на стан навколишнього природного середовища. Вирішення проблем, які мають місце у гірничодобувній галузі України, потребує комплексного підходу та впровадження екологічно безпечних технологій, екоінновації. Стратегію сталого розвитку гірничодобувної галузі доцільно розвивати за такими напрямами: економічний в частині конкурентоспроможності, екологічний, що враховує ресурсну ефективність та екобезпеку, а також соціальний, який передбачає зайнятість і створення безпечних умов праці. Ефективне управління природними ресурсами можливе тільки у випадку наявності достовірної та повної інформації про ці природні ресурси. Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає внутрішнім користувачам інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, що спрямовані на експлуатацію та раціональне використання ресурсів. Виокремлено інструменти реалізації сталого природокористування: нормативно-правові, інформаційно-комунікаційні дослідження та розробки. З врахуванням специфіки діяльності гірничодобувної галузі уточнено об’єкти бухгалтерського обліку для подальшого удосконалення їх організаційно-методичного забезпечення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(103)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject гірничодобувна галузь uk_UA
dc.subject залізна руда uk_UA
dc.subject природні ресурси uk_UA
dc.subject навколишнє природне середовище uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject mining industry uk_UA
dc.subject iron ore uk_UA
dc.subject natural resources uk_UA
dc.subject natural environment uk_UA
dc.subject sustainable development uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title Теоретичні передумови розвитку бухгалтерського обліку в гірничодобувних підприємствах під впливом концепції сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Theoretical prerequisites for the development of accounting in mining enterprises for the challenges of sustainable development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Factors affecting the state of enterprises in the mining industry of Ukraine were analyzed. It has been established that the mining industry has a significant potential for development, which is confirmed by significant reserves of natural resources. However, due to the extensive use of nature, there is depletion of the subsoil, which requires reforming the economic mechanism of their use. The mining industry is competitive at the international level, which is confirmed by the growth in the volume of exported products for 2017–2021. However, taking into account Ukraine’s integration aspirations for joining the EU, it is necessary to apply international norms and standards to increase the efficiency of enterprises in this field and reduce their negative impact on the environment. Solving the problems that occur in the mining industry of Ukraine requires a comprehensive approach and the implementation of environmentally safe technologies, eco-innovation. It is advisable to develop a strategy for the sustainable development of the mining industry based on the integration of three components: economic (competitiveness), environmental (resource efficiency, eco-safety) and social (employment and creation of safe working conditions). Effective management of natural resources is possible only if there is reliable and complete information about these natural resources. Accounting is an information system that provides internal users with information to make effective management decisions aimed at the exploitation and rational use of resources. The tools for implementing sustainable nature management are singled out: regulatory and legal, information and communication research and development. Taking into account the specifics of the mining industry, accounting objects were specified for further improvement of their organizational and methodological support. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account