Electronic Repository

Understanding the nature of crises and risks in the process of ensuring the efficiency of enterprise management

Show simple item record

dc.contributor.author Tkachuk, H.Yu.
dc.contributor.author Biliak, Т.О.
dc.contributor.author Vyhovskyi, V.G.
dc.contributor.author Ткачук, Г.Ю.
dc.contributor.author Біляк, Т.О.
dc.contributor.author Виговський, В.Г.
dc.date.accessioned 2023-04-11T07:28:19Z
dc.date.available 2023-04-11T07:28:19Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8160
dc.description.abstract У статті розглянуто теоретичну сутність, природу та причини виникнення криз і ризиків господарської діяльності підприємства. Під час дослідження встановлено, що наразі існує чотири підходи до розуміння поняття «криза» і два концептуальні погляди на поняття «ризик». Таким чином, криза – це «нестандартна ситуація або переломний момент», «загострення суперечностей у діяльності системи», «погіршення параметрів життєздатності», «фаза циклу», а ризик у свою чергу – «математичне сподівання витрат від рішення» та «ймовірність відхилення від цілей». Розглянуто причини суперечностей, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Встановлено, що вони спричинені двома взаємообумовленими тенденціями його існування, а саме: функціонуванням та розвитком. Функціонування підприємства стримує розвиток, проте є його поживним середовищем, а розвиток у свою чергу руйнує звичайні процеси функціонування, проте створює умови для більш кращого (прогресивного) функціонування. Також виокремлено низку параметрів життєздатності підприємства (наявність активів, беззбиткове господарювання, ліквідність) та основних суперечностей, що виникають між елементами внутрішнього середовища підприємства та зовнішнім оточенням, які відображають відповідність внутрішніх параметрів (ціни, якості, обсягів господарювання) параметрам ринкового попиту, порушення яких спричиняє кризові явища. Досліджено поділ причин виникнення криз на зовнішні та внутрішні. Серед внутрішніх особливу увагу приділено суб’єктивним чинникам, які є наслідком прийняття ризикованих рішень та амбіцій топменеджерів, що стають поживним середовищем виникнення кризових явищ на підприємствах. Саме це дало можливість дійти до висновків про тісний взаємозв’язок ризиків із кризовими явищами. Провівши паралель між кризами та ризиками, встановлено ряд зовнішніх чинників, які можуть стати їх причинами, а саме: економічні, політичні, соціальні, адміністративно-законодавчі та форс-мажорні. Серед останніх виокремлено ті чинники, що останніми роками змінили структуру поняття «форс-мажорних», а саме: воєнна агресія та епідеміологічні чинники (бактеріологічні та вірусні інфекції). Встановивши відповідність та взаємозв’язок між кризами та ризиками, що виникають у різних сферах внутрішнього середовища підприємства, нами запропоновано ряд заходів реагування, які на рівні кожної окремої сфери зможуть підвищити ефективність управління підприємством. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(103)
dc.subject crises uk_UA
dc.subject risks uk_UA
dc.subject functioning uk_UA
dc.subject development uk_UA
dc.subject viability parameters uk_UA
dc.subject uncertainty uk_UA
dc.subject response measures uk_UA
dc.subject кризи uk_UA
dc.subject ризики uk_UA
dc.subject функціонування uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject параметри життєздатності uk_UA
dc.subject невизначеність uk_UA
dc.subject заходи реагування uk_UA
dc.title Understanding the nature of crises and risks in the process of ensuring the efficiency of enterprise management uk_UA
dc.title.alternative Розуміння природи криз та ризиків у процесі забезпечення ефективності управління підприємством uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article examines the theoretical essence, nature and causes of crises and risks of the enterprise’s economic activity. During the research, it was established that there are currently four approaches to understanding the concept of «crisis» and two conceptual views on «risk». Thus, a crisis is a «non-standard situation or turning point», «aggravation of contradictions in the system’s activity», «deterioration of viability parameters», «cycle phase», and risk, in its turn, is «mathematical expectation of costs from a decision» and «probability of deviation from goals». The causes of contradictions that arise in the process of the enterprise’s economic activity are considered. It is established that they are caused by two mutually determining tendencies of its existence, namely: functioning and development. The functioning of the enterprise restrains development, however, it is its nourishing environment, and development, in its turn, destroys the usual processes of functioning, but creates conditions for better (progressive) functioning. In addition, a number of parameters of the enterprise’s viability (availability of assets, break-even management, liquidity) and the main contradictions arising between the elements of the enterprise’s internal environment and the external environment, which reflect the compliance of internal parameters (prices, quality, volumes of business) with market demand parameters, violation of which leads to crisis phenomena. The division of the causes of crises into external and internal ones has been studied. Among the internal factors, special attention is paid to subjective factors that are the result of risky decisions and ambitions of top managers, which become a fertile environment for the emergence of crisis phenomena at enterprises. This made it possible to draw conclusions about the close relationship between risks and crisis phenomena. Having drawn a parallel between crises and risks, a number of external factors that can become their causes have been established, namely: economic, political, social, administrative-legislative and force majeure. Among the latter, the authors single out those factors that have changed the structure of the concept of force majeure in recent years, namely military aggression and epidemiological factors (bacteriological and viral infections). Having established the correspondence and interrelationship between crises and risks arising in various spheres of the internal environment of the enterprise, we have proposed a number of response measures that can increase the efficiency of enterprise management at the level of each separate sphere. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account