Electronic Repository

Методичний підхід до оцінювання якості продукції

Show simple item record

dc.contributor.author Світлишин, І.І.
dc.contributor.author Svitlyshyn, I.I.
dc.date.accessioned 2023-04-11T07:16:28Z
dc.date.available 2023-04-11T07:16:28Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8159
dc.description.abstract Поглиблення євроінтеграційних процесів зумовлює необхідність розроблення та запровадження у діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання підходів і механізмів щодо підвищення їх конкурентоспроможності. Досвід успішних підприємств свідчить, що доцільним є впровадження в систему менеджменту суб’єктів господарювання підсистеми управління якістю. Реалізація цього завдання вимагає насамперед наявності відповідної теоретико-методичної бази, важливою складовою якої є питання визначення та оцінювання якості продукції. Результати вивчення наукових праць стосовно методичних підходів до оцінювання якості продукції свідчать про наявність досить широкого спектра позицій вчених, окремі серед яких потребують уточнення, інші – доповнення, а деякі – є дискусійними. Виходячи із сутності поняття «якість продукції», положень відповідних міжнародних та вітчизняних стандартів, результатів опрацювання позицій науковців, а також практичного досвіду, удосконалено методичний підхід до оцінювання якості продукції. Зокрема, включено до цієї процедури етап ідентифікації вимог до властивостей (власних характеристик) продукції, що забезпечує постійну актуалізацію останніх, а отже, дає змогу отримувати достовірні дані щодо фактично досягнутого рівня якості продукції. Крім того, методичний підхід побудовано на базі авторської розробки щодо кількісного визначення якості продукції, як зазначається у формулі 1, що забезпечує отримання точних і повних даних стосовно фактичного значення останньої, дає можливість виявляти причини та розробляти дієві заходи щодо поліпшення якості. Для оцінювання якості продукції запропоновано застосовувати не лише базові, а й цільові показники якості, що дає змогу визначати рівень результативності функціонування підприємства за цим критерієм. Вважаємо, що запропонований підхід забезпечить здійснення дієвого моніторингу, контролю та аналізування досягнутого рівня якості продукції, а отже, дасть змогу розробляти та запроваджувати у діяльність вітчизняних підприємств заходи щодо поліпшення якості, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(103)
dc.subject якість продукції uk_UA
dc.subject підприємство uk_UA
dc.subject власні характеристики продукції uk_UA
dc.subject вимоги до продукції uk_UA
dc.subject методи визначення якості uk_UA
dc.subject методи оцінювання якості uk_UA
dc.subject product quality uk_UA
dc.subject enterprise uk_UA
dc.subject own product characteristics uk_UA
dc.subject product requirements uk_UA
dc.subject methods of determining quality uk_UA
dc.subject quality assessment methods uk_UA
dc.title Методичний підхід до оцінювання якості продукції uk_UA
dc.title.alternative Methodical approach to product quality assessment uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The deepening of the European integration processes necessitates the development and implementation of approaches and mechanisms to increase their competitiveness in the activities of domestic economic entities. The experience of successful enterprises shows that it is expedient to introduce a quality management subsystem into the management system of business entities. The implementation of this task requires, first of all, the availability of an appropriate theoretical and methodological base, an important component of which is the question of determining and evaluating the quality of products. The results of the study of scientific works regarding methodical approaches to the assessment of product quality indicate the existence of a fairly wide range of positions of scientists, some of which require clarification, others – additions, and some are debatable. Based on the essence of the concept of «product quality», the provisions of the relevant international and domestic standards, the results of studying the positions of scientists, as well as practical experience, the methodical approach to product quality assessment has been improved. In particular, this procedure includes the stage of identifying requirements for the properties of products, which ensures the constant updating of the latter, and therefore, makes it possible to obtain reliable data on the actually achieved level of product quality. In addition, the methodical approach is built on the basis of the author's development on the quantitative determination of product quality, which provides accurate and complete data on the actual value of the latter, makes it possible to identify reasons and develop effective measures to improve quality. To evaluate the quality of products, it is proposed to use not only basic, but also target quality indicators, which makes it possible to determine the level of effectiveness of the enterprise’s functioning according to this criterion. We believe that the proposed approach will ensure the implementation of effective monitoring, control and analysis of the achieved level of product quality, and therefore will make it possible to develop and introduce quality improvement measures into the activities of domestic enterprises, which will contribute to increasing their competitiveness. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account