Electronic Repository

Застосування інструментів інтернет-маркетингу для прийняття управлінських рішень логістичними підприємствами

Show simple item record

dc.contributor.author Виговський, В.Г.
dc.contributor.author Виговська, О.А.
dc.contributor.author Завалій, Т.О.
dc.contributor.author Пащенко, О.П.
dc.contributor.author Ткачук, Г.Ю.
dc.contributor.author Vyhovskyi, V.H.
dc.contributor.author Vyhovska, O.A.
dc.contributor.author Zavalii, T.O.
dc.contributor.author Pashchenko, O.P.
dc.contributor.author Tkachuk, H.Yu.
dc.date.accessioned 2023-01-20T08:43:08Z
dc.date.available 2023-01-20T08:43:08Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8098
dc.description.abstract У статті розглянуто впровадження інструментів інтернет-маркетингу логістичними підприємствами для прийняття управлінських рішень. Досліджено використання інструментів інтернет-маркетингу, зокрема таргетованої реклами в Facebook логістичними підприємствами. Визначено сутність понять «таргетована реклама», «конверсія» та «Pixel Facebook». Розроблено алгоритм налаштування таргетованої реклами у Facebook для логістичних підприємств та здійснено прогноз показників ефективності рекламних кампаній у 2022 році. Запропоновано використання коду Pixel Facebook для вебсайту компанії з метою здійснення аналізу ефективності рекламних кампаній та використання отриманих даних з подальшим проведенням етапів ремаркетингу. Розглянуто етапи створення рекламних кампаній для логістичних підприємств за допомогою кабінету Ads Manager від Facebook. Обґрунтовано використання рекламних кампаній з цілями «охоплення», «трафік» та «конверсія» для трансляції платних рекламних оголошень в Facebook. Таким чином використання виду рекламної кампанії з ціллю «охоплення» сприятиме зростанню рівня впізнаваності бренда та максимального охоплення цільової аудиторії, а створення рекламних кампаній з ціллю «трафік» дозволить збільшити потік потенційних клієнтів. Визначено, що додатковий трафік на сайт з таргетованої реклами дозволить сформувати групу цільової аудиторії за допомогою Pixel Facebook. Доведено прямий вплив розміру рекламного бюджету на прогнозовані показники таргетованої реклами. Проаналізовано частку кількості підприємств, що мають вебсайт. Визначено, що у 2018 році вона становила 35,6 %, в 2019 році – 35,2 % та в 2021 році – 35,3 %. Це свідчить про низький рівень цифровізації суб’єктів господарювання та обмежені можливості в пошуку нових каналів збуту продукції (послуги). Запропоновано реалізацію управлінських рішень через впровадження інструментів інтернет-маркетингу для логістичних підприємств. Розглянуто необхідність розробки вебсайту для збільшення потоку клієнтів та/або розширення каналів збуту продукції (надання послуг). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(102)
dc.subject інтернет-маркетинг uk_UA
dc.subject таргетована реклама uk_UA
dc.subject цифровізація uk_UA
dc.subject управлінські рішення uk_UA
dc.subject Facebook uk_UA
dc.subject Ads Manager uk_UA
dc.subject Internet marketing uk_UA
dc.subject targeted advertising uk_UA
dc.subject digitalization uk_UA
dc.subject management solutions uk_UA
dc.subject logistics business and enterprise uk_UA
dc.title Застосування інструментів інтернет-маркетингу для прийняття управлінських рішень логістичними підприємствами uk_UA
dc.title.alternative Application of Internet marketing tools for management decision-making by logistics enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article discusses implementing Internet marketing tools by logistics enterprises for the management of decision-making processes. The use of Internet marketing tools, in particular, targeted advertising on Facebook, by logistics businesses and enterprises was studied. The essence of the concepts of «targeted advertising», «conversion» and «Facebook Pixel» was defined. The algorithm for setting up targeted advertising on Facebook for logistics enterprises was developed and the forecast of the effectiveness of advertising campaigns in 2022 was made. It is proposed to use the Pixel Facebook code for the company’s website in order to analyze the effectiveness of advertising campaigns and use the data obtained with the subsequent stages of remarketing. The steps of creating advertising campaigns for logistics enterprises using the Ads Manager cabinet from Facebook are obtained. The use of advertising campaigns with the goals of «reach», «traffic» and «conversion» for broadcasting paid advertisements on Facebook is justified. Thus, the use of the type of advertising campaign with the goal of «reach» will contribute to the growth of the level of brand recognition and maximum coverage of the target audience, and the creation of advertising campaigns with the goal of «traffic» will allow to increase the flow of potential customers. It was determined that additional traffic to the site from targeted advertising would allow the formation of a target audience group using the Facebook Pixel. The direct influence of the size of the advertising budget on the predicted indicators of targeted advertising has been proven. The share of the number of businesses and enterprises having a website was analyzed. It was determined that the share of the number of enterprises having a website in 2018 was 35,6 %, in 2019 – 35,2 %, and in 2021 – 35,3 %. This indicates a low level of digitalization of business entities and limited opportunities in finding new sales channels for products (services). It is proposed to implement management solutions through the implementation of Internet tools marketing for logistics enterprises. The paper considers the need to develop a website to increase the flow of customers and/or expand product sales channels (providing services). uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account