Electronic Repository

Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Виговська, Н.Г.
dc.contributor.author Полчанов, А.Ю.
dc.contributor.author Литвинчук, І.В.
dc.contributor.author Виговська, О.А.
dc.contributor.author Полчанов, О.Ю.
dc.contributor.author Vyhovska, N.G.
dc.contributor.author Polchanov, A.Yu.
dc.contributor.author Lytvynchuk, I.V.
dc.contributor.author Vyhovska, O.A.
dc.contributor.author Polchanov, O.Yu.
dc.date.accessioned 2022-11-21T08:10:47Z
dc.date.available 2022-11-21T08:10:47Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8051
dc.description.abstract У статті досліджено питання оцінки фінансового потенціалу підприємств ІТ-галузі України, що розглядається як один із драйверів розвитку економіки в умовах воєнного конфлікту та після нього. Методологічною основою є загальні та спеціальні методи дослідження, у тому числі методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, порівняння та інші. Інформаційною базою є дані Державної служби статистики України про показники діяльності підприємств, основний вид яких належить до Розділу 62 Класифікатора видів економічної діяльності «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», протягом 2013–2020 рр. Виявлено, що середній річний темп приросту виручки в ІТ-галузі перевищує загальні для економіки України значення у аналізованому періоді. На основі статистичних даних про обсяги реалізованих послуг підприємств за 2010–2020 рр. було побудовано прогноз розвитку галузі до 2023 р., що містить оптимістичний (обсяг реалізації за підсумками 2023 р. – 148,09 млрд грн), базовий (129,4 млрд грн) та песимістичний (110,75 млрд грн) сценарії. Використання статистичного інструментарію дало можливість виявити, що порівняно з національною економікою в цілому ІТ-галузь забезпечує вищу віддачу від інвестицій у власний капітал (оцінену через рентабельність власного капіталу підприємств) за нижчого рівня ризику (оцінений через стандартне відхилення рентабельності власного капіталу підприємств). Не залишилося поза увагою дослідження питання визначення детермінант формування прибутковості за допомогою трифакторної моделі Дюпона, що показала визначальний вплив на рентабельність власного капіталу показника рентабельності продажів. При цьому підприємства не повною мірою використовують позикові джерела фінансування для підвищення рентабельності власного капіталу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(101)
dc.subject військовий конфлікт uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject фінанси uk_UA
dc.subject фінансовий потенціал uk_UA
dc.subject цифрова економіка uk_UA
dc.subject military conflict uk_UA
dc.subject information technology uk_UA
dc.subject finance uk_UA
dc.subject financial potential uk_UA
dc.subject digital economy uk_UA
dc.title Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні uk_UA
dc.title.alternative Assessment of the financial potential of enterprises in the IT sector in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Introduction. The article considers the issue of assessing the financial potential of the IT industry in Ukraine, considered as one of the drivers of economic development in the context of a military conflict and after it. The methodological basis of the study is general and special research methods, including methods of theoretical generalization, analysis, synthesis, comparison, and others. The information base of the study is the data of the State Statistics Service of Ukraine on the performance of enterprises, the main type of which is included in section 62 of the Classifier of types of economic activity «Computer programming, consulting and related activities», during 2013–2020. It was revealed that the average annual growth rate of revenue in the IT industry exceeds the general values for the Ukrainian economy in the period under review. Purpose. The purpose of the article is to assess the financial potential of IT enterprises of Ukraine through the analysis of the dynamics of the development of the industry and its role in the economy, the analysis of the level of return on invested resources and related risks, and through the factor analysis of the return on equity of the enterprises of the industry in order to develop relevant recommendation. Results. On the basis of statistical data on the volume of services sold by enterprises for 2010–2022, the forecast was made for the development of the industry by 2023, including an optimistic one (sales volume at the end of 2023 – UAH 148,09 billion), basic (UAH 129,4 billion) and pessimistic (UAH 110,75 billion) scenarios. The use of statistical tools made it possible to reveal that, compared with the national economy as a whole, the IT industry provides a higher return on investment in equity (estimated through the return on equity of enterprises) with a lower level of risk (estimated through the standard deviation of the return on equity of enterprises). Conclusions. The study of the issue of determining the determinants of the formation of profitability using the DuPont three-factor model, which showed the decisive influence on the return on equity of the return on sales indicator, did not go unnoticed. At the same time, enterprises do not fully use borrowed sources of financing to increase the return on equity. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account