Electronic Repository

Результати діяльності підприємств сфери виробництва: аналітичний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Світлишин І.І.
dc.contributor.author Svitlyshyn, I.I.
dc.date.accessioned 2020-06-11T09:13:40Z
dc.date.available 2020-06-11T09:13:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7671
dc.description.abstract На основі системного підходу, використовуючи метод рядів динаміки проаналізовано результати діяльності підприємств сфери виробництва. Як основний індикатор застосовано обсяг реалізації продукції. Встановлено наявність деструкції збалансованого розвитку сфери виробництва. З метою виключення впливу фактора кількості підприємств, досліджено обсяг реалізації продукції у середньому одного підприємства за галузями сфери виробництва. Для ідентифікації основних чинників, які впливають на формування результату діяльності підприємств сфери виробництва, як результативний показник застосовано обсяг реалізації продукції з розрахунку на одного працівника підприємства. Дослідження проведено у розрізі великих, середніх і малих підприємств за трьома групами галузей: сільського, лісового та рибного господарств; промисловості; будівництва. Використовуючи метод стохастичного факторного аналізу, встановлено, що основними чинниками формування результату діяльності підприємств сфери виробництва є такі: рівень оплати праці персоналу, ступінь капіталоозброєності та матеріалоозброєності. Враховуючи середовище функціонування підприємств сфери виробництва, з’ясовано, що ці чинники мають різні напрям і міру впливу на результативний показник у кожній галузі та для кожного виду підприємств. Використовуючи отримані в результаті дослідження рівняння регресії, запропоновано заходи щодо покращення діяльності підприємств сфери виробництва в існуючому середовищі ведення бізнесу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(91)
dc.subject підприємство uk_UA
dc.subject продукція uk_UA
dc.subject обсяг реалізації uk_UA
dc.subject оплата праці uk_UA
dc.subject капіталоозброєність uk_UA
dc.subject матеріалоозброєність uk_UA
dc.subject enterprise uk_UA
dc.subject production uk_UA
dc.subject sales volume uk_UA
dc.subject wages uk_UA
dc.subject capital uk_UA
dc.subject materiel uk_UA
dc.title Результати діяльності підприємств сфери виробництва: аналітичний аспект uk_UA
dc.title.alternative Enterprises’ activity results of the production sphere: analytical aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten On the basis of the systematic approach, using the series dynamics method, the enterprises’ activity results of the production sphere are analyzed. Sales volume is used as the main indicator. The existence of destruction of the balanced development of the production sphere is established. In order to exclude the influence of the number of enterprises factor, the sales volume of products in the average of one enterprise by industry sectors is investigated. To identify the main factors that influence the formation of the enterprises’ activity results in the production sphere, the sales volume of products per one employee of the enterprise is used as an effective indicator. The research is conducted in the large, medium and small enterprises in three groups of sectors: agriculture, forestry and fisheries; industry; construction. Using the method of stochastic factor analysis, it is established that the main factors of formation of the enterprises’ activity results of the production sphere are the following: the level of personnel remuneration, the degree of capital and the degree of materiel. Taking into account the operating environment of the production sphere enterprises, it is found that these factors have different directions and the degree of influence on the performance indicator in each industry and for each type of enterprise. Using of the regression equations, the measures for improvement of the production sphere enterprises’ activity in the existing business environment are proposed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account