Electronic Repository

Збереження людського капіталу як пріоритет функціонування системи соціального захисту та соціального забезпечення у добу глобальних економічних трансформацій

Show simple item record

dc.contributor.author Мельничук, Д.П.
dc.contributor.author Войналович, І.А.
dc.contributor.author Леган, І.М.
dc.contributor.author Тростенюк, Т.М.
dc.contributor.author Melnychuk, D.P.
dc.contributor.author Voynalovich, I.A.
dc.contributor.author Legan, I.M.
dc.contributor.author Trostenyuk, T.M.
dc.date.accessioned 2020-06-11T08:54:11Z
dc.date.available 2020-06-11T08:54:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7670
dc.description.abstract Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку системи соціального захисту та соціального забезпечення у контексті збереження людського капіталу України. Аргументовано, що система соціального захисту та соціального забезпечення, серед іншого, відіграє надважливу роль у процесі збереження людського капіталу шляхом підтримки економічно активного населення за скрутних життєвих обставин, що не обмежуються втратою робочого місця, а й екстраполюються у площину життєзабезпечення тих категорій громадян, які з різних причин не мають можливості брати участь у процесі суспільного виробництва, задовольняючи тим самим свої потреби самостійно. Проаналізовано особливості вітчизняної системи соціального захисту й соціального забезпечення. Виходячи з тих позицій, що людський капітал є прогресивним імперативом суспільного розвитку у добу постіндустріальних перетворень, доведено високу значущість системи соціального захисту та соціального забезпечення, яка, зокрема має ставити за мету попередження декваліфікації працівників, знецінення їх професійних знань та навичок, зменшення тягаря надмірного демоекономічного навантаження. Наведено аргументи щодо того, що глобалізація світового господарства перешкоджає реалізації ефективних стратегій стосовно модернізації системи соціально-економічних відносин на територіях країн, які не є лідерами геополітики, негативно позначаючись на якості життя населення та перспективах суспільного розвитку. Запропоновано заходи щодо удосконалення системи соціального захисту та соціального забезпечення як передумови поліпшення якості й підвищення рівня життя населення у добу прогресуючих тенденцій глобалізаційного змісту, за яких підходи щодо вирішення багатьох завдань соціально-економічного розвитку потребують кардинально інших за характером управлінських рішень на всіх рівнях державного управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(91)
dc.subject соціальне забезпечення uk_UA
dc.subject соціальний захист uk_UA
dc.subject державне управління uk_UA
dc.subject людський капітал uk_UA
dc.subject глобалізація економіки uk_UA
dc.subject соціально-трудова сфера uk_UA
dc.subject соціальна відповідальність uk_UA
dc.subject якість життя uk_UA
dc.subject social welfare uk_UA
dc.subject social protection uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject human capital uk_UA
dc.subject globalization of economy uk_UA
dc.subject social and labor sphere uk_UA
dc.subject social responsibility uk_UA
dc.subject quality of life uk_UA
dc.title Збереження людського капіталу як пріоритет функціонування системи соціального захисту та соціального забезпечення у добу глобальних економічних трансформацій uk_UA
dc.title.alternative Human capital preservation as a priority of functioning the social protection system and social welfare in the era of global economic transformations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the actual problems of social protection and social welfare system development in the context of preservation of human capital in Ukraine. It is substantiated that the social protection and social welfare system, among other things, plays a crucial role in the process of preserving human capital by supporting economically active people in difficult life circumstances that are not limited to job losses but extrapolated to the life support area of those categories of people which for various reasons are not able to participate in the process of social production, thus meeting their needs on their own. The peculiarities of the domestic system of social protection and social welfare are analyzed. Based on the view that human capital is a progressive imperative of social development in the era of post-industrial transformation, the high importance of the social protection and social welfare system is proved, which should aim at preventing the de-qualification of workers, devaluation of their professional knowledge and skills, burden of excessive demo-economic load. The arguments are made that the globalization of the world economy impedes the implementation of effective strategies for modernization of the system of socio-economic relations in the territories that are not leaders of geopolitics, adversely affecting the quality of life of population and the prospects of social development. The measures to improve the social protection and social welfare system as a prerequisite for improving the quality and raising the standard of living of the population in the era of progressive tendencies of globalization content are proposed – according to the measures the approaches to solving many problems of socio-economic development require radically different management decisions at all levels of government. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account