Electronic Repository

Державне регулювання безробіття та міграційних процесів (нa пpиклaдi Житoмиpcькoї oблacтi)

Show simple item record

dc.contributor.author Супрунова, І.В.
dc.contributor.author Малинівська, Н.В.
dc.contributor.author Гвоздь, С.О.
dc.contributor.author Suprunova, I.V.
dc.contributor.author Malynivska, N.V.
dc.contributor.author Gvozd, S.O.
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:19:17Z
dc.date.available 2020-01-17T09:19:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7623
dc.description.abstract Проблеми українського ринку праці, особливо рівень і характеристики молодіжного безробіття, пришвидшення міграційних процесів в останні роки стали основними показниками глибокої кризи у суспільно-державній моделі України. У статті здійснюється аналіз складних процесів, які перебувають на етапі динамічного зростання не тільки в Україні, але й у всьому світі, безробіття та пов’язаної з ним трудової міграції. Відомо, що участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Українська держава є одним із найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції. Світова практика засвідчує важливість посилення ролі державного управління міграційними процесами в сучасних розвинених країна, та використання даного досвіду в Україні, що обумовлено необхідністю якнайшвидшого вирішення глобальних проблем, пов’язаних з некерованістю міграційними процесами. Особливу загрозу неконтрольвані міграційні процеси спричиняють участі у міжнародному поділі праці, залученню до європейських та світових ринків, соціальній та національній безпеці. Тим більше, що сьогодні основним стратегічним завданням для України є збереження державного суверенітету, територіальної цілісності та інтеграції до європейського економічного та міграційного просторів, забезпечення наближених до світових стандартів якості та тривалості життя, реалізація прав і свобод громадян. Тому аналіз та врахування сучасних міграційних тенденцій у нашій державі, в контексті участі України в європейському та світовому міграційному просторах, розглядається як один із важливих чинників формування державної політики. Питання щодо вироблення механізмів державного регулювання міграційних процесів, особливо трудової міграції, є основою у гарантуванні національної безпеки України. Нині особливо вирізняється проблема перебування в регіонах України значної кількості вимушених переселенців у зв’язку з анексією Російською Федерацією Криму, зовнішньою воєнною агресією Росії на Донбасі та збройними конфліктами, які тривають у Донецькій і Луганській областях. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(89)
dc.subject бeзpoбiття uk_UA
dc.subject види бeзpoбiття uk_UA
dc.subject державне регулювання uk_UA
dc.subject зaйнятicть uk_UA
dc.subject eкoнoмiчнa cутнicть uk_UA
dc.subject міграція uk_UA
dc.subject міграційні процеси uk_UA
dc.subject piвнi бeзpoбiття uk_UA
dc.subject unemployment uk_UA
dc.subject unemployment types uk_UA
dc.subject government control uk_UA
dc.subject employment uk_UA
dc.subject economic essence uk_UA
dc.subject migration uk_UA
dc.subject migratory processes uk_UA
dc.subject unemployment rates uk_UA
dc.title Державне регулювання безробіття та міграційних процесів (нa пpиклaдi Житoмиpcькoї oблacтi) uk_UA
dc.title.alternative Government control of unemployment and migratory processes (on the example of Zhytomyr area) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The problems of the Ukrainian labour market, especially the level and descriptions of youth unemployment, the accelerations of migratory processes during the last years became the basic indices of the deep crisis in the public-state model of Ukraine. The article performs the analysis of the difficult processes, which are on the stage of dynamic growth not only in Ukraine, but also in the whole world, unemployment and the labour migration related to it. It is known that Ukraine’s participating in the world migratory processes is huge. The Ukrainian state is one of most donors of labour migration in the modern world and the transit country, through which more than 10 routes of migration pass. Difficult migratory processes, especially labour migration, which involved the entire world, extremely negatively influences the demographic development of modern Ukraine. Uncontrolled migratory processes render the special threat on participating in the international division of labor, on bringing in to the European and world markets, social and national safety. Especially as today a basic strategic task for Ukraine is a maintainance of state sovereignty, territorial integrity and integration in European economic and migratory spaces, providing the quality and lifetime close to the world standards, realization of rights and freedoms of citizens. Therefore, the analysis and account of modern migratory tendencies in our state, in the context of participation of Ukraine in European and world migratory space, examines as one of the important factors of forming the public policy. The issue on developing the mechanisms of government control of migratory processes, especially labour migration, is the basis in providing the national safety of Ukraine. Now the problem of staying in the regions of Ukraine a great number of forced migrants is especially urgent because of the of Crimea annexation by the Russian Federation, the external military aggression of Russia in Donbass and the armed conflicts, which proceed in Donetsk and Luhansk areas. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account