Electronic Repository

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ І ПРОХОДЖЕННЯ НВЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ У НАНОМЕТРОВИХ ПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕННЯХ

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, Інна Миколаївна
dc.contributor.author Рудніцький, Валентин Анатолійович
dc.contributor.author Khomenko, I.M.
dc.contributor.author Rudnitskyi, V.A.
dc.date.accessioned 2016-08-17T11:56:25Z
dc.date.available 2016-08-17T11:56:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4612
dc.description.abstract Проведено аналіз сучасного стану досліджень електродинамічних властивостей одномірних хвилеводних фотонних кристалів. Досліджено особливості взаємодії цих кристалів з електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону у зв’язку з необхідністю визначення параметрів нанометрових металевих плівок, діелектричних і напівпровідникових структур, що використовуються при виготовленні компактних надвисокочастотних схем для сучасних систем зв’язку та телекомунікації, при створенні антен, радарної техніки, вимірювального обладнання та різного роду датчиків. Розроблено теоретичну модель цієї взаємодії, в тому числі з фотонними кристалами, що містять діелектричні та провідні нанометрові шари, що дозволяє розраховувати коефіцієнти відбиття і проходження випромінювання надвисокої частоти для таких структур. Експериментально досліджено особливості взаємодії надвисокочастотного випромінювання з одномірними хвилеводними фотонними кристалами, що мають різні діелектричні властивості, структуру і товщину. Отримано відповідні спектри відбиття цих структур. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(76)
dc.subject коефіцієнт відбиття uk_UA
dc.subject коефіцієнт проходження uk_UA
dc.subject надвисокочастотне випромінювання uk_UA
dc.subject нанометрові структури uk_UA
dc.subject фотонний кристал uk_UA
dc.subject the reflection coefficient uk_UA
dc.subject the transmission coefficient uk_UA
dc.subject microwave radiation uk_UA
dc.subject nanometer structures uk_UA
dc.subject photonic crystal uk_UA
dc.title ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ І ПРОХОДЖЕННЯ НВЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ У НАНОМЕТРОВИХ ПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕННЯХ uk_UA
dc.title.alternative Experimental research of the frequency dependence of microwave radiation coefficients of reflection and transmission in the nanometer conductive inclusions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The current state of research of electrodynamic properties of one-dimensional photonic crystal waveguide is analyzed. The crystals interaction with electromagnetic radiation microwave range by the need to determine the parameters of nanometer metal films, dielectric and semiconducting structures used in manufacturing of compact microwave circuits for modern communication systems and telecommunications, with the creation of antennas, radar technology, measurement equipment and various sensors are investigated. The theoretical model of interaction, including photonic crystals containing nanometer dielectric layers and top that allows you to calculate coefficients of reflection and transmission of ultra-high-frequency radiation for such structures is developed. The features of the interaction of microwave radiation with waveguide-dimensional photonic crystal with different dielectric properties, structure, and thickness are experimentally investigated. Reflection spectra of these structures are obtained. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account