Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Лаговська, О.А.; Легенчук, С.Ф.; Свірко, С.В.; Lahovska, O.A.; Lehenchuk, S.F.; Svirko, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Державні закупівлі – це складний процес, за допомогою якого уряди, а також інші органи, що регулюються державним законодавством, закуповують продукти, послуги та працюють, створюють витрати на державний бюджет, а також ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Встановлено нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку формування та використання резервного капіталу. Уточнено законодавче регламентування мінімального розміру резервного капіталу для різних видів господарських ...
 • Замула, І.В.; Чижевська, Л.В.; Грабчук, І.Л.; Zamula, I.V.; Chyzhevska, L.V.; Hrabchuk, I.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Забезпечення ефективного управління ІТ-послугами вимагає чітко визначеної термінології, проте серед науковців відсутня єдність у цьому питанні. Мета статті полягає у розкритті сутності, основних характеристик та видів ...
 • Вигівська, І.М.; Селецька, Д.О.; Семчук, І.В.; Vygivska, I.M.; Seletska, D.O.; Semchuk, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Перед бухгалтерами агентств та студій, що надають рекламні послуги такого типу, постало питання: «Яким чином визнавати та обліковувати роботи з популяризації брендів у соцмережах?». Чинна нормативно-правова база не дає ...
 • Безручук, С.Л.; Bezruchuk, S.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Одним із головних факторів забезпечення ефективності системи управління господарською діяльністю підприємства є інформаційне забезпечення. Для управлінського апарату пріоритетним завданням є підвищення якості системи обліку, ...
 • Меринов, Р.Р.; Остафійчук, Н.М.; Колодій, М.А.; Котенко, В.В.; Башинський, С.І.; Merynov, R.R.; Ostafiichuk, N.M.; Kolodii, M.A.; Kotenko, V.V.; Bashynskyi, S.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Під час відокремлення монолітів від масиву алмазно-канатними установками зберігається його цілісність, але разом з цим виникають супутні проблеми та питання, такі як вибір оптимальних розмірів моноліту і кута буріння для ...
 • Ковалевич, Л.А.; Левицький, В.Г.; Білобров, Д.М.; Кириленко, Н.П.; Шамрай, В.І.; Kovalevych, L.A.; Levytskyi, V.G.; Bilobrov, D.M.; Kyrylenko, N.P.; Shamrai, V.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Проаналізовано структуру споживання палива на різних етапах транспортного циклу, на основі якої встановлено основні напрями моніторингу роботи транспортних засобів та дотримання технологічного й організаційного режимів. ...
 • Москвін, П.П.; Бондарчук, В.М.; Головня, Р.М.; Давидчук, С.П.; Рубцов, Е.Р.; Moskvin, P.P.; Bondarchuk, V.M.; Holovnia, R.M.; Davydchuk, S.P.; Rubtsov, E.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Загальний критерій стійкості багатокомпонентних фаз адаптований до опису термодинамічного стану п’ятикомпонентних напівпровідникових твердих розчинів системи A3B5, які кристалізуються в структурі сфарелиту. Для найбільш ...
 • Каращук, Н.М.; Манойлов, В.П.; Мартинчук, П.П.; Терех, К.С.; Karashchuk, N.M.; Manoylov, V.P.; Martynchuk, P.P.; Terech, K.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Антена у вигляді відкритого відрізка коаксіального хвилеводу в режимі хвилі типу широко використовується як самостійний випромінювач. Особливістю такої антени є її погане узгодження з вільним простором. Для покращення ...
 • Дубина, О.Ф.; Нікітчук, Т.М.; Андреєв, О.В.; Чухов, В.В.; Морозов, Д.С.; Нікітчук, С.М.; Dubyna, O.F.; Nikitchuk, T.M.; Andreiev, O.V.; Chukhov, V.V.; Morozov, D.S.; Nikitchuk, S.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті проведено аналіз сучасних форматів відеостиснення, наведено та обґрунтовано алгоритм розрахунку необхідного обсягу накопичувача відеореєстратора для надання можливості зберігання даних системи відеоспостереження ...
 • Бенедицький, В.Б.; Коренівська, О.Л.; Морозов, Д.С.; Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Morozov, D.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Стаття присвячена розгляду питання контролю за ступенем вологості зерна під час зберігання, транспортування та переробки. Актуальність теми обумовлена потребою експрес-контролю вологості як одного зі шляхів підвищення ...
 • Леган, Ірина Миколаївна; Legan, I. M. (Ірпінь, 2021)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2021. ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Шавурський, Ю.О.; Чепюк, Л.О.; Воронова, Т.С.; Макарчук, Д.В.; Podchashynskyi, Yu.O.; Shavurskyi, Yu.O.; Chepjuk, L.O.; Voronova, T.S; Makarchuk, D.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Застосування інформаційно-вимірювальних систем у нафтогазовій галузі допомагає знизити вартість виробництва та зберігання нафтопродуктів, зменшити використання енергоресурсів, а також знизити витрати на технічний персонал ...
 • Петросян, А.Р.; Петросян, Р.В.; Колос, К.Р.; Petrosian, A.R.; Petrosian, R.V.; Kolos, K.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті розглядається платформа для віддаленого управління (моніторингу) IoT-пристроями, які в останній час дуже широко поширюються по всьому світу. Водночас постає проблема підвищення рівня ефективності проєктування ...
 • Ткачук, А.Г.; Коваль, А.В.; Гуменюк, А.А.; Богдановський, М.В.; Гриневич, М.С.; Tkachuk, А.H.; Koval, A.V.; Humeniuk, A.A.; Bogdanovskyi, M.V.; Hrynevych, M.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті розглянуто особливості конструкції мобільних роботів-гексаподів. Встановлено, що така мобільна платформа є біонічною системою, яка використовує для пересування шість ніг та імітує своїм зовнішнім виглядом і способом ...
 • Свінцицька, О.М.; Сугоняк, І.І.; Пулеко, І.В.; Svintsytska, O.M.; Sugonyak, І.І.; Puleko, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Актуальність теми дослідження зумовлена світовими тенденціями в сфері розвитку ІТ-технологій та переорієнтацією вітчизняних ІТ-компаній на новий тип управління, що заснований на сучасних інформаційних технологіях та ...
 • Радкевич, С.І.; Глембоцька, Л.Є.; Мельничук, П.П.; Radkevych, S.I.; Hlembotska, L.Ye.; Melnychuk, P.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті викладено результат аналізу оброблюваності чавунів з різними фізико-механічними властивостями. Розглянуто теплові процеси, що відбуваються в зоні різання, та вплив на них режимів різання й геометричних параметрів ...
 • Коваленко, Я.П.; Мельничук, П.П.; Kovalenko, Ya.P.; Melnychuk, P.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У промисловості все більш використовуються технологічні можливості металообробки з використанням інструментів з надтвердих матеріалів, зокрема полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) групи BL. Це пов’язано з потребою ...
 • Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Балицька, Н.О.; Глембоцька, Л.Є.; Vyhovskyi, H.M.; Gromovyy, O.A.; Balytska, N.O.; Hlembotska, L.Ye. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  При фінішній обробці матеріалів високої твердості все більш широке застосування знаходять торцеві фрези, оснащені надтвердими матеріалами, які повністю розкривають свій потенціал при високошвидкісній обробці. Однак вітчизняним ...
 • Колодницька, Р.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Зниження випуску автомобілів з дизельними двигунами в Європі, для яких характерні великі викиди як оксидів азоту, так і вуглекислого газу, призводить до того, що автомобілі з цими двигунами все більше й більше продаються ...

Search DSpace

Browse

My Account