Електронний архів Житомирського державного технологічного університету: Recent submissions

 • Абасов, Віталій Акімович; Abasov, V.A. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет. ...
 • Романенко, Світлана Вікторівна; Romanenko, S.V. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Ляхович, Галина Іванівна; Liakhovych, H.I. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Ізмайлов, Ярослав Олексійович; Izmaylov, Y.O. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Іванков, Володимир Миколайович; Ivankov, V. M. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет. ...
 • Виговська, Наталія Георгіївна; Саух, Ірина Василівна; Vygovskaya, N.G.; Saukh, I.V. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено оцінці можливостей стратегічного розвитку туристичної сфери Житомирської області. Авторами доведено, що сьогодні існує невідповідність між складністю зовнішнього середовища, в якому функціонують туристичні ...
 • Мельник, Тетяна Юріївна; Melnyk, T.Yu. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено визначенню ролі прогнозування в управлінні діяльністю підприємства. З’ясовано, що прогнозування формує інформаційний базис для обґрунтування управлінських рішень, оскільки забезпечує передбачення майбутнього ...
 • Маслова, Світлана Олексіївна; Кононюк, Катерина Євгенівна; Maslova, S.A.; Kononiuk, K.E. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто проблеми мотивації праці. Мотивація як процес впливу на людину-трудівника займає важливе місце у системі управління підприємством, управління персоналом та управління працею. Визначається сутність ...
 • Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Korniychuk, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню особливостей планування ефективного формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства. Автором уточнено сутність виробничого потенціалу підприємства і доведена актуальність ...
 • Оliinyk, О.V.; D.О. Grytsyshen, D.О.; Kucher, S.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Грицишен, Димитрій Олександрович; Кучер, Світлана Вікторівна (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто призначення та особливості проведення фінансового аналізу для цілей оподаткування. Визначено об’єкти, завдання фінансого аналізу для цілей оподаткування та запропоновано онсовні етапи його здійснення: ...
 • Норд, Ганна Леонідівна; Куслій, Вадим Олександрович; Nord, G.L.; Kusliy, V.O. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі визначено, що важливість економічного аналізу прослідковується на всіх етапах управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже економічний аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та ...
 • Легенчук, Сергій Федорович; Остапчук, Тетяна Петрівна; Legenchuk, S.F.; Ostapchuk, T.P. (ЖДТУ, 2018)
  Доведено необхідність побудови самостійного категорійно-понятійного апарату бухгалтерського обліку на основі використання напрацювань в сфері філософії науки. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників ...
 • Shlapak, V.O.; Klimenko, I.V.; Davydova, I.V.; Tarasyuk, O.S.; Шлапак, В.О.; Клименко, І.В.; Давидова, І.В.; Тарасюк, О.С. (ЖДТУ, 2018)
  Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському ...
 • Хоменчук, Олег Володимирович; Khomenchuk, O.V. (ЖДТУ, 2018)
  Підвищення механічних властивостей фібронабризкбетону шляхом вибору правильного матеріалу, діаметру та довжини фібр, дозволяє застосовувати цей матеріал як кріплення гірничих виробок або вибухостійке покриття різних ...
 • Стріха, Володимир Андрійович; Жуков, Сергій Олександрович; Соболевський, Руслан Вадимович; Strikha, V.A.; Zhukov, S.A.; Sobolevskyi, R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види ...
 • Леонець, Ірина Володимирівна; Сідоров, Олександр Миколайович; Янович, Дмитро Сергійович; Заруцький, Сергій Олександрович; Чала, Ольга Миколаївна; Leonets, I.V.; Sidorov, O.M.; Zarutsky, S.О.; Chala, O.M. (ЖДТУ, 2018)
  Антропогенна діяльність викликає забруднення повітря та є одним із основних факторів, що відповідає за розпад археологічних та історичних кам’яних па’яток. За останні два століття спостерігається швидке зростання темпів ...
 • Іськов, Сергій Станіславович; Соболевський, Руслан Вадимович; Iskov S.S.; Sobolevskyi R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Видобування та обробка природного каменю супроводжується утворенням значної кількості відходів. При обробці природного каменю найбільша кількість відходів утворюється саме під час операції розпилювання сировинного блоку ...
 • Войтенко, Юрій Іванович; Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Voytenko, Yu.I.; Kravets, V.G.; Shukurov, A.; Han, A.L.; Korobiіchuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Представлено експериментальні дані та дано порівняння об’єму утворюваного кратера в металі при вибухах циліндричних і конічних накладних зарядів, пристроїв кумулятивної дії різної конструкції з кількох вибухових речовин: ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович; Чухов, Владислав Вікторович; Андреєв, Олександр Володимирович; Tsiporenko, V.V.; Tsiporenko, V.G.; Andreyev, O.V.; Chukhov, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  На сьогодні пеленгування радіоелектронних засобів здійснюється в умовах складної електромагнітної обстановки, що швидко змінюється – з багатопроменевим поширенням радіовипромінювань, перекриванням за частотою корисного ...
 • Рашковецький, Любомир Васильович; Пляцко, Сергій Володимирович; Москвін, Павло Петрович; Добряков, Володимир Львович; Скиба, Галина Віталіївна; Rashkovetskyi, L.V.; Plyatsko, S.V.; Moskvin, P.P.; Dobryakov, V.L.; Skyba, G.V. (ЖДТУ, 2018)
  Методом рідиннофазної епітаксії отримано високоякісні плівки CdZnTe різного складу. Синтез відбувався при наднизьких температурах (500–530ºС) з телурового розчину. Проаналізовано кінетику росту епітаксійних плівок. Досліджено ...

Search DSpace

Browse

My Account