Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Євдокимов, В.В.; Грицишен, Д.О.; Савіцький, В.В.; Іevdokymov, V.V.; Gritsyshen, D.O; Savitskiy, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Від ефективності управління трудовими ресурсами аудиторської компанії залежить її репутація, а отже, і конкурентоспроможність. З метою визначення сучасних підходів до управління персоналом аудиторських фірм, нами було ...
 • Широкопояс, О.Ю; Shyrokopoias, O.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Статтю присвячено питанням консалтингових послуг у сфері безпеки бізнесу як об’єкта бухгалтерського обліку. Аналіз наукової літератури показав, що питання управління та облікового відображення консалтингових послуг у сфері ...
 • Хоменко, Г.Ю.; Khomenko, G.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті встановлено, що поєднання принципів венчурної філантропії і соціальних інвестицій зумовлює високий рівень взаємодії та довгостроковий підхід до створення соціального ефекту від вкладеного капіталу й зусиль венчурних ...
 • Войтович, І.М.; Жиглей, І.В.; Voitovych, I.M.; Zhyhlei, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Аудит товарів займає найбільшу частину програми аудиту підприємства роздрібної торгівлі, а тому потребує особливої уваги. У статті розглянуто актуальні питання проведення процедури аудиту товарів на підприємствах роздрібної ...
 • Вигівська, І.М.; Ягнич, К.І.; Vygivska, I.M.; Yahnych, K.I. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті досліджено сутність поняття «транспортна логістика» та обґрунтовано, що це оптимально побудована, з економічної точки зору, система оперативної адресної доставки вантажу. Ідентифіковано групи транспорту за ...
 • Барчак, Т.П.; Barchak, T.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Однією з основних ознак діяльності стартап-компаній є велика кількість ризиків. Уникнення ризиків та мінімізація їх негативних наслідків можливі за наявності якісного та повного інформаційного ресурсу для цілей ризик-менеджменту. ...
 • Виговська, О.А.; Vyhovska, O.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стан транспортної галузі України характеризується спадом обсягів перевезення пасажирів, критичним рівнем фінансового забезпечення, необґрунтованим встановленням тарифів на послуги з перевезення, високим ступенем фізичного ...
 • Сергієнко, Л.В.; Войціцька, К.М.; Sergienko, L.V.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розвиток людської цивілізації, у історичному контексті, має ряд характеристик незалежно від періоду, серед яких окреме місце необхідно відвести потребі людства у групуванні та об’єднанні на певній території. З часом форми ...
 • Кучменко, В.О.; Івченко, О.М.; Герасимчук, О.М.; Kuchmenko, V.О.; Ivchenko, O.М.; Gerasumchuk, O.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена особливостям формування ознак публічного управління в умовах стратегічних змін. У статті спрямовано увагу на роль правоохоронних органів при здійсненні публічного управління в Україні. Розглянуто основні ...
 • Жиглей, І.В.; Осіпчук, Д.С.; Zhyhlei, I.V.; Osipchuk, D.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто складові експортних операцій, зокрема, експорт товарів та послуг. Досліджено їх динаміку за 2013–2018 рр., встановлено основні тенденції обсягів постачання товарів та послуг нерезидентам. Проаналізовано основні ...
 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі здійснено ретроспективний аналіз з позицій сучасного інституціоналізму формальних інституцій та інституційного порядку у працях представників Київської економічної школи ХІХ ст.: Миколи Бунге, Афіногена Антоновича ...
 • Олійник, Оксана Вікторівна; Мостенська, Тетяна Леонідівна; Тарасюк, Галина Миколаївна; Чагайда, Андрій Олегович; Оliinyk, О.V.; Mostenska, T.L.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, ...
 • Євдокимов, В.В.; Грицишен, Д.О.; Свірко, С.В. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2017)
  Підручник розрахований на студентів бакалаврського і магістерського рівня підготовки за напрямом «Облік та оподаткування» та «Публічне управління та адміністрування», посадових і службових осіб державних органів законодавчої ...
 • Соболевський, Р.В.; Мамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В.; Sobolevskyi, R.V.; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Однією з головних особливостей при розробці родовищ природного облицювального каменю є вимога збереження монолітності блоків, які видобуваються, та їх декоративних властивостей, забезпечення правильної геометричної їх ...
 • Мусієнко, В.А.; Корбут, М.Б.; Шелест, З.М.; Musiienko, V.A.; Korbut, M.B.; Shelest, Z.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проблема відходів є нагальною для всього світу. Окремою ланкою, що становить велику загрозу довкіллю, є вироби з пластика. Все більш актуальним стає дослідження перспектив використання різноманітних методів біологічної ...
 • Хоменко, Ж.М.; Ципоренко, В.В.; Хоменко, І.М.; Ципоренко, В.Г.; Khomenko, J.M.; Tsiporenko, V.V.; Khomenko, I.M.; Tsiporenko, V.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Особливість біорадіолокації полягає у тому, що спостережувані об’єкти, як правило, роблять не прямолінійний, а зворотно-поступальний рух (серце та грудна клітина людини). Одержання правильних результатів моніторингу ...
 • Пулеко, І.В.; Puleko, I.V (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Одним з основних завдань управління групами динамічних рухливих об’єктів є забезпечення їх узгодженого переміщення у просторі. Оптимізацію переміщень (руху) у просторі доцільно проводити з використанням математичних моделей ...
 • Пількевич, І.А.; Бойченко, О.С.; Гуменюк, І.В.; Pilkevich, I.A.; Boуchenko, O.S.; Humeniuk, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі наведено теоретичний опис запропонованого методу синтезу бездротових інформаційно-комунікаційних мереж передачі даних шляхом кластеризації вузлів та виділенням основних елементів функціонування: контролерів ...
 • Морозов, А.В.; Вакалюк, Т.А.; Антонюк, Д.С.; Дідківський, В.В.; Morozov, A.V.; Vakaliuk, T.A.; Antoniuk, D.S.; Didkivskyi, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Актуальність. У сучасному світі набули широкого поширення бізнес-симулятори – інтерактивні системи, які дозволяють організовувати та проводити симуляції економічних та соціально-економічних процесів з достатньою реалістичністю. ...

Search DSpace

Browse

My Account