Електронний архів Житомирського державного технологічного університету: Recent submissions

 • Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Korniichuk, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Робота присвячена дослідженню особливостей комерційної діяльності вітчизняних хлібопекарських підприємств. Автором встановлено сучасний стан розвитку хлібопекарської промисловості та хлібопекарських підприємств України. ...
 • Завалій, Тетяна Олександрівна; Zavalii, T.O. (ЖДТУ, 2018)
  Проведено аналіз підходів до виділення складових клієнтського капіталу підприємства. Встановлено, що основними учасниками управління клієнтським капіталом виступають підприємство і його клієнти, а об’єктом управління – ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївна; Макарович, Вікторія Костянтинівна; Vygivska, I.M.; Makarovych, V.K. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі розглянуто складові собівартості кейтерингових послуг (кейтерингу), ідентифіковано прямі та непрямі витрати процесу надання послуг кейтерингу, визначено напрями формування аналітичного обліку надання кейтерингових ...
 • Абасов, Віталій Акімович; Abasov, V.A. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет. ...
 • Романенко, Світлана Вікторівна; Romanenko, S.V. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Ляхович, Галина Іванівна; Liakhovych, H.I. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Ізмайлов, Ярослав Олексійович; Izmaylov, Y.O. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет ...
 • Іванков, Володимир Миколайович; Ivankov, V. M. (ЖДТУ, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет. ...
 • Виговська, Наталія Георгіївна; Саух, Ірина Василівна; Vygovskaya, N.G.; Saukh, I.V. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено оцінці можливостей стратегічного розвитку туристичної сфери Житомирської області. Авторами доведено, що сьогодні існує невідповідність між складністю зовнішнього середовища, в якому функціонують туристичні ...
 • Мельник, Тетяна Юріївна; Melnyk, T.Yu. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено визначенню ролі прогнозування в управлінні діяльністю підприємства. З’ясовано, що прогнозування формує інформаційний базис для обґрунтування управлінських рішень, оскільки забезпечує передбачення майбутнього ...
 • Маслова, Світлана Олексіївна; Кононюк, Катерина Євгенівна; Maslova, S.A.; Kononiuk, K.E. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто проблеми мотивації праці. Мотивація як процес впливу на людину-трудівника займає важливе місце у системі управління підприємством, управління персоналом та управління працею. Визначається сутність ...
 • Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Korniychuk, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню особливостей планування ефективного формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства. Автором уточнено сутність виробничого потенціалу підприємства і доведена актуальність ...
 • Оliinyk, О.V.; D.О. Grytsyshen, D.О.; Kucher, S.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Грицишен, Димитрій Олександрович; Кучер, Світлана Вікторівна (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто призначення та особливості проведення фінансового аналізу для цілей оподаткування. Визначено об’єкти, завдання фінансого аналізу для цілей оподаткування та запропоновано онсовні етапи його здійснення: ...
 • Норд, Ганна Леонідівна; Куслій, Вадим Олександрович; Nord, G.L.; Kusliy, V.O. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі визначено, що важливість економічного аналізу прослідковується на всіх етапах управлінського процесу та в розрізі всіх функцій управління, адже економічний аналіз є інструментом виявлення резервів підприємства та ...
 • Легенчук, Сергій Федорович; Остапчук, Тетяна Петрівна; Legenchuk, S.F.; Ostapchuk, T.P. (ЖДТУ, 2018)
  Доведено необхідність побудови самостійного категорійно-понятійного апарату бухгалтерського обліку на основі використання напрацювань в сфері філософії науки. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників ...
 • Shlapak, V.O.; Klimenko, I.V.; Davydova, I.V.; Tarasyuk, O.S.; Шлапак, В.О.; Клименко, І.В.; Давидова, І.В.; Тарасюк, О.С. (ЖДТУ, 2018)
  Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському ...
 • Хоменчук, Олег Володимирович; Khomenchuk, O.V. (ЖДТУ, 2018)
  Підвищення механічних властивостей фібронабризкбетону шляхом вибору правильного матеріалу, діаметру та довжини фібр, дозволяє застосовувати цей матеріал як кріплення гірничих виробок або вибухостійке покриття різних ...
 • Стріха, Володимир Андрійович; Жуков, Сергій Олександрович; Соболевський, Руслан Вадимович; Strikha, V.A.; Zhukov, S.A.; Sobolevskyi, R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види ...
 • Леонець, Ірина Володимирівна; Сідоров, Олександр Миколайович; Янович, Дмитро Сергійович; Заруцький, Сергій Олександрович; Чала, Ольга Миколаївна; Leonets, I.V.; Sidorov, O.M.; Zarutsky, S.О.; Chala, O.M. (ЖДТУ, 2018)
  Антропогенна діяльність викликає забруднення повітря та є одним із основних факторів, що відповідає за розпад археологічних та історичних кам’яних па’яток. За останні два століття спостерігається швидке зростання темпів ...
 • Іськов, Сергій Станіславович; Соболевський, Руслан Вадимович; Iskov S.S.; Sobolevskyi R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Видобування та обробка природного каменю супроводжується утворенням значної кількості відходів. При обробці природного каменю найбільша кількість відходів утворюється саме під час операції розпилювання сировинного блоку ...

Search DSpace

Browse

My Account