Show simple item record

dc.contributor.author Shlapak, V.O.
dc.contributor.author Klimenko, I.V.
dc.contributor.author Davydova, I.V.
dc.contributor.author Tarasyuk, O.S.
dc.contributor.author Шлапак, В.О.
dc.contributor.author Клименко, І.В.
dc.contributor.author Давидова, І.В.
dc.contributor.author Тарасюк, О.С.
dc.date.accessioned 2018-07-02T10:13:32Z
dc.date.available 2018-07-02T10:13:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7389
dc.description.abstract Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському господарстві. Накопичення відходів також впливає на навколишнє середовище. Накопичення відходів відбувається через недосконалу технологію переробки відходів. Гранітний відсів – це відходи виробництва. Впровадження сучасних технологій утилізації відходів дозволяє одержувати митий пісок, який стає конкурентоспроможним продуктом. Аналізується гранулометричний склад різних типів піску, зроблено порівняння гранулометричного складу різних типів піску, висвітлено напрямки використання піску в різних галузях промисловості, а також для будівельних та дорожніх робіти. Загалом, робота присвячена виробництву гранітного піску. Описано фізико-механічні властивості гранітного піску та його фракційного складу. Зроблено порівняння гранулометричного складу гранітного піску з «ідеальною» гранулометричною кривою наповнювача з розміром зерна 2,5 мм (за Фуллером). Аналіз показує, що крива для митого піску тісно наближається до «ідеальної» кривої. Цей факт вказує, що гранітний пісок має широкий спектр застосувань як наповнювач для виробництва штукатурки та будівельних розчинів. Відповідно до якісних показників, митий пісок відповідає європейським стандартам якості. Широке застосування гранітних відсівів дає змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище та підвищити технічні та економічні показники підприємств, які займаються видобуванням щебеню. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;1(81)
dc.subject granite screenings uk_UA
dc.subject granite waste uk_UA
dc.subject broken stone quarries uk_UA
dc.subject washed sand uk_UA
dc.subject гранітні скринінги uk_UA
dc.subject відходи граніту uk_UA
dc.subject розбиті кам’яні кар’єри uk_UA
dc.subject промитий пісок uk_UA
dc.title Prospects for using broken stone quarries waste uk_UA
dc.title.alternative Перспективи використання відходів щебеневих кар’єрів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The analysis of the production of broken stone materials shows that the processing enterprises of this product have problems with the storage of waste product. The dumps of waste cover huge areas of land suitable for agriculture use. The accumulation of waste also affects the environment. Its accumulation occurs due to the imperfect technology of waste products recycling. Granite screenings is the waste of this production. The introduction of modern waste recycling technologies allows to get washed sand, which becomes a competitive product. The paper analyzes the granulometric composition of different types of sand, compares granulometric composition of different types of sand and the directions of use of sand in various industries, also it highlights construction and road works. In general, the paper is dedicated to the production of granite sand. The physical and mechanical properties of granite sand and its fractional composition are described. A comparison of the granulometric composition of granite sand with an «ideal» granulometric curve of filler with a grain size of 2.5 mm (by Fuller) is made. The analysis shows that the curve for washed sand closely approximates to the «ideal» curve. This fact indicates that granite sand has a wide range of applications as filler for production plaster and building mortars. According to quality indicators, washed sand meets European quality standards. The widespread use of granite screenings makes it possible to reduce the environmental impact and improve the technical and economic performance of enterprises that are engaged in mining of broken stone. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account