EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області

Show simple item record

dc.contributor.author Стріха, Володимир Андрійович
dc.contributor.author Жуков, Сергій Олександрович
dc.contributor.author Соболевський, Руслан Вадимович
dc.contributor.author Strikha, V.A.
dc.contributor.author Zhukov, S.A.
dc.contributor.author Sobolevskyi, R.V.
dc.date.accessioned 2018-07-02T09:21:29Z
dc.date.available 2018-07-02T09:21:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7387
dc.description.abstract Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види продукції з торфу та напрямки його використання, окрім енергетичного. Визначено екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби розробки торфових родовищ. Наведено перелік найбільш значущих вимог щодо торфу як сировини для виробництва різних видів продукції. Описано особливості основних технологічних процесів, які є характерними для розробки торф’яних покладів, що розташовані в Рівненській області, та мають доволі виражену специфіку. Зазначено, що існуюча інформація про торф’яні поклади та реальний їх енергетичний і технологічний потенціал на сьогодні є вкрай незадовільною, враховуючи її застарілість, стрімку зміну сучасних видобувних та переробних технологій, а головне – потреб України у власній енергетичній сировині. Дане дослідження спрямоване на уточнення реальних запасів і стану родовищ торфу Рівненської області та їхнього технологічного потенціалу. Стверджується, що в Рівненській області можна одночасно проводити видобувні роботи на площах до 1280 га і видобувати в рік 650 тис. тонн фрезерного торфу; що резервний торфовий фонд області в цілому утворюється з цілого ряду великих торфових родовищ, які мають промислове значення; що частина торфових родовищ, які концентруються в північно-західній частині області, можуть бути об’єднані, як у потужну торфову базу, так і використовуватися кожне окремо, що дає змогу забезпечити сировиною одне або декілька підприємств. Відповідно до виконаного аналізу, зроблено висновки про те, що балансові запаси торфу в Рівненській області становлять 188,7 млн. т, і ці запаси є достатніми і доцільними за своїм станом для їх подальшої розробки; основні запаси зосереджуються в північних районах Рівненської області; використовуючи екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби розробки торфових покладів, обсяги видобування можна збільшити до 650 тис. т на рік. Обгрунтовано доцільність збільшення обсягів видобувних робіт торфопідприємствами області. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;1(81)
dc.subject торф uk_UA
dc.subject запаси uk_UA
dc.subject родовища uk_UA
dc.subject поклади uk_UA
dc.subject торфопереробка uk_UA
dc.subject масштаб розробки uk_UA
dc.subject peat uk_UA
dc.subject reserves uk_UA
dc.subject deposits uk_UA
dc.subject mining and processing of peat uk_UA
dc.subject the scale of development uk_UA
dc.title Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області uk_UA
dc.title.alternative Analyses of current state and prospects of field development peat of Rivne region uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article provides the information on basic biological, energy and technological properties of peat and stocks of raw materials in Ukraine in whole and in Rivne region in particular. There were also prospective and existing products from peat and directions of its application, except energy use. Environmentally acceptable (EU standard) scale development of peat deposits is determined. The list of the most important requirements of peat as a raw material for the production of different products is stated. The work describes the features of the basic technological processes that are specific to the development of peat deposits located in Rivne region, and are quite specific. It is noted that the existing information on peat deposits and their real power and potential of technology today is unsatisfactory, taking its obsolescence into consideration, also rapid changes of modern mining and processing technologies, and most importantly Ukraine needs in their own energy resources. This study aims at clarifying the real state of reserves and deposits of peat of Rivne region and their technological potential. It is alleged that in Rivne region mining work can be simultaneously carried out in areas up to 1280 hectares and annually 650 thousand tonnes of milled peat can be produced; that reserve fund peaty area mostly consists of a number of large peat deposits that have commercial value; part peat deposits are concentrated in the northwestern part of the region and can be combined as a peat strong base and used separately, allowing raw materials to provide one or more businesses. Based on the analysis performed, it was concluded that the reserves of peat in Rivne region is 188700000 tonnes, and these reserves are adequate and appropriate for the condition for further development; the main reserves are concentrated in the northern territories of Rivne region; using environmentally acceptable (EU standard) scale development of peat deposits, extraction volume can be increased up to 650 thousand tons per year. The necessity of increasing mining activities by enterprises for extraction of Rivne region peat. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account