EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Оцінка ефективності руйнування гідромолотом негабаритів природного каменю

Show simple item record

dc.contributor.author Кравець, Віктор Георгійович
dc.contributor.author Шукюров, Азер
dc.contributor.author Вахрушев, Константин Юрійович
dc.contributor.author Панасюк, Андрій Вікторович
dc.contributor.author Барановський, Андрій Юрійович
dc.contributor.author Kravets, V.G.
dc.contributor.author Shukurov, А.
dc.contributor.author Vakhrushev, K.Y.
dc.contributor.author Panasyuk, A.V.
dc.contributor.author Baranovsky, A.Yu.
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:29:21Z
dc.date.available 2018-02-12T08:29:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7315
dc.description.abstract Досвід ведення гірничих робіт показує, що навіть при застосуванні прогресивних способів ведення буропідривних робіт не вдається повністю виключити вихід великої фракції (негабаритів). Відсоток виходу негабаритів від підірваної маси в залежності від гірничо-геологічних умов може змінюватися від 5 до 20 відсотків. Попадання негабаритного шматка в приймальну щілину головний дробарки пов'язане із зупинкою всього технологічного ланцюжка підприємства. Захаращення негабаритним шматками робочого майданчика при веденні видобувних або розкривних робіт спричиняє зниження ефективності ведення гірничих робіт. Дроблення негабаритів до необхідних розмірів може здійснюватися вибуховим способом (шпуровим методом або накладними зарядами), або невибуховими способами, більшість яких заснована на механічному руйнуванні під дією локальних динамічних навантажень, що викликають напруження, що перевищують опір внутрішніх зв’язків в породі. До теперішнього часу виробниками пропонується безліч типів ударних механізмів, заснованих на перетворенні різних видів енергії (від гравітаційної, до енергії хімічних процесів) в механічну. В силу ряду причин, в основному економічних, до теперішнього часу найбільш поширеним способом є механічний спосіб руйнування негабаритів з використанням гідравлічних і гідропневматичних молотів. Саме тому в роботі розглядаються основні чинники, що впливають на продуктивність гідромолоту, серед яких – питома енергоємність руйнування негабариту та основні параметри паспорту роботи гідромолоту на базі екскаватора. В публікації було встановлено степеневу закономірність зміни продуктивності гідромолоту в залежності розміру негабариту. Також в роботі визначено основні параметри паспорту роботи екскаватора JCB JS235 HD із застосуванням гідромолоту INDECO HP 1500. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;2(80)Т.1
dc.subject негабарит uk_UA
dc.subject гідро молот uk_UA
dc.subject продуктивність uk_UA
dc.subject радіус черпання uk_UA
dc.subject маса екскаватора uk_UA
dc.subject oversized uk_UA
dc.subject hydraulic hammer uk_UA
dc.subject productivity uk_UA
dc.subject dip radius uk_UA
dc.subject mass of excavator uk_UA
dc.title Оцінка ефективності руйнування гідромолотом негабаритів природного каменю uk_UA
dc.title.alternative Estimation of the effectiveness of the destruction of natural stone oversized by a hydraulic hammer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The experience of mining operations shows that even with the application of progressive methods of drilling, it is impossible to completely exclude the output of a large fraction (oversized). The percentage of oversized mass emissions from the blasting mass depending on the mining and geological conditions may vary from 5 to 20 percent. Catching an oversized piece into the receiving slit of the main crusher is associated with stopping the whole technological chain of the enterprise. Sharpening of oversized pieces of the work area during conducting of extraction or overturning works leads to a decrease in the efficiency of mining operations. Crushing of oversized materials to the required sizes can be carried out in an explosive way (by a bore or overhead charge) or by non-explosive methods, most of which are based on mechanical destruction under the action of local dynamic stresses that cause stress exceeding the resistance of internal bonds in the rock. To date, manufacturers are offered many types of shock mechanisms, based on the transformation of various types of energy (from gravitational, to the energy of chemical processes) into mechanical. For a number of reasons, mostly economic, to date, the most common way is the mechanical method of the destruction of oversized beams using hydraulic and hydro pneumatic hammer. That is why the work considers the main factors influencing the performance of the hydraulic hammer, among which – the specific energy consumption of the oversize and the main parameters of the hydraulic engine passport on the basis of the excavator. In the publication the power law of the hydraulic hammer changes in dependence of the size of the oversized. Also, the basic parameters of the JCB JS235 HD excavator passport are defined in the work with the use of the INDECO HP 1500 hammer hammer. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account