Electronic Repository

EUROPEAN INTEGRATION: TREATMENT OF STONE PROCESSING ENTERPRISES WASTE IN UKRAINE

Show simple item record

dc.contributor.author Korobiіchuk, V.V.
dc.contributor.author Sidorov, O.M.
dc.contributor.author Sobolevskyi, R.V.
dc.contributor.author Shlapak, V.O.
dc.contributor.author Kryvorushko, A.O.
dc.contributor.author Коробійчук, В.В.
dc.contributor.author Сідоров, О.М.
dc.contributor.author Соболевський, Р.В.
dc.contributor.author Криворучко, А.О.
dc.contributor.author Шлапак, О.В.
dc.date.accessioned 2017-07-14T12:03:22Z
dc.date.available 2017-07-14T12:03:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6990
dc.description.abstract Каменеобробна галузь України переживає кардинальні зміни. Сьогодні йде структурна перебудова галузі. В умовах ринкової економіки технічне переозброєння діючих каменеобробних підприємств, використання нових технологій при виробництві кам’яної продукції має важливе значення. Аналіз стану діяльності каменеобробних підприємств показує великий розкид кількісних і якісних показників, невисоку конкурентоспроможність продукції. Проте потреба на кам’яну продукцію, навіть з традиційними характеристиками, зберігається. Відходи каменеобробних підприємств часто вивозяться на звалища, які є непристосовані до зберігання даного виду відходів або несанкціоновані та залишаються там, займаючи все більшу й більшу площу земель. Під час Саміту Землі в Ріо-де-Жанейро Україна задекларувала наміри брати активну участь у глобальній екологічній політиці та розробленні стратегії збалансованого розвитку, реалізуючи настанови визначальних міжнародних документів на національному рівні. Отже, назріла гостра потреба реальних дій щодо комплексної переробки відходів каменеобробних підприємств з отриманням вторинного продукту. Варто зазначити, що застосування каменеобробними підприємствами сучасних методів переробки відходів стануть на захист природи й природних ресурсів, поліпшення якості життя людей, відновлення втраченої гармонії між людиною і природою. У публікації проаналізовано сучасний рівень вторинної переробки відходів каменеобробних підприємств. Наведено обсяги утворення виробничих відходів каменеобробними підприємствами та основні показники поводження каменеобробних підприємств з відходами І–ІV класів небезпеки Житомирської області (Україна). Вказано склад і властивості відходів каменеобробних підприємств. Розглянуто принцип роботи системи штучного та природного освітлення води. Побудовано економіко-математичну модель формування режиму роботи каменеобробних підприємств. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject slurry waste; decorative stone processing; water treatment; bottle. uk_UA
dc.subject slurry waste uk_UA
dc.subject decorative stone processing uk_UA
dc.subject water treatment uk_UA
dc.subject bottle uk_UA
dc.subject шламові відходи; декоративний камінь; переробка; очищення води; бут. uk_UA
dc.subject шламові відходи uk_UA
dc.subject декоративний камінь uk_UA
dc.subject переробка uk_UA
dc.subject очищення води uk_UA
dc.subject бут uk_UA
dc.title EUROPEAN INTEGRATION: TREATMENT OF STONE PROCESSING ENTERPRISES WASTE IN UKRAINE uk_UA
dc.title.alternative Європейська інтеграція: поводження з відходами каменеобробних підприємств в Україні uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Ukraine Stone industry is undergoing dramatic changes. Today is a restructuring of the industry. In a market economy, modernization of existing stone processing enterprises, the use of new technologies in the production of stone products is actually. Analysis of stone processing enterprise activity shows a large variation in quantitative and qualitative indicators, low competitiveness. However, the demand for stone products with traditional characteristics is stored. Waste stone processing enterprises often exported to landfills that are not suited to the storage of waste or unauthorized, and remain there, taking up more and more land area. During the Earth Summit in Rio de Janeiro independent Ukraine declared its intention to be actively involved in global environmental policy and development strategy of sustainable development, implementing guidelines defining international instruments at the national level. Consequently, there is an urgent need for real action on comprehensive recycling stone processing enterprises to obtain a secondary product. It should be noted that the use of modern methods of stone processing enterprises will waste the protection of nature and natural resources, improve the quality of life, restore lost harmony between man and nature. This publication analyzes the level of recycling waste stone processing enterprises. These volumes of industrial waste stone processing enterprises and highlights stone processing companies hand waste I-IV classes of danger Zhitomir region (Ukraine). These waste composition and properties of stone processing enterprises. Principles of artificial and natural lighting water are noted. Mathematical and economical model of the stone processing enterprises are constructed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account