Electronic Repository

СТРУКТУРА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОНАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Єфремов, М.Ф.
dc.contributor.author Єфремов, В.М.
dc.contributor.author Єфремов, Ю.М.
dc.contributor.author Yefremov, M.F.
dc.contributor.author Yefremov, V.M.
dc.contributor.author Yefremov, Yu.M.
dc.date.accessioned 2017-07-14T09:50:42Z
dc.date.available 2017-07-14T09:50:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6982
dc.description.abstract Більшість сучасних інформаційних систем не призначені для самостійного прийняття рішення, поведінки таких систем повинні бути закладені на етапі розробки. Попадання системи в умови, не враховані її розробниками, приводити до аварійного завершення. Експоненціальне зростання обчислювальних можливостей сучасних процесорів веде до зростання спектра завдань, піддаються автоматизації, і збільшення їх складності. Частково проблему коректності допомагає тестування, але воно містить недолік - поведінка системи зазвичай перевіряється в умовах, які враховувалися вже на етапі розробки. Одним з підходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми, є агентно-орієнтоване програмування та застосування мультиагентних систем. Метою роботи є висвітлення сучасних підходів: до визначення концепції агента, області застосування мультиагентних систем, математична модель агента, сучасні методи проектування і реалізації інтелектуальних агентів, крім того висвітлені підходи до визначення концепції інтелектуального агента, область застосування інтелектуальних агентів і мультиагентних систем, а також методи теоретичного опису агента і його реалізації. В основі наведених методів абстрактного опису інтелектуального агента лежать роботи М. Вулдрідж і Н. Дженінгса. Запропоновано декілька методів, що дозволяють описувати такі особливості поведінки інтелектуального агента, як самообучаемость, цілевизначення і прогнозування, а також планування. Освітлено концепцію «намірів» і широко поширену ментальну (beliefs-desires-intentions BDI) архітектуру інтелектуального агента, а також запропоновані методи їх опису в рамках розробленого формалізму. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject теоретичне проектування uk_UA
dc.subject концепції агента uk_UA
dc.subject інтелектуальний агент uk_UA
dc.subject реактивність uk_UA
dc.subject соціальність uk_UA
dc.subject самонавчальний агент uk_UA
dc.subject архітектура агента uk_UA
dc.subject комунікація агентів uk_UA
dc.subject theoretical design uk_UA
dc.subject the concept of agent uk_UA
dc.subject intelligent agent uk_UA
dc.subject reactivity uk_UA
dc.subject sociality uk_UA
dc.subject reacting agent uk_UA
dc.subject self-learning agent architecture agent uk_UA
dc.title СТРУКТУРА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОНАННЯ uk_UA
dc.title.alternative The structure of intelligent agent projecting and the possibilities of its execution uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Most of today’s information systems are not designed for independent decision making, behavior of such systems should be incorporated at the design stage. Entering the conditions that are not included by system developers, lead to a crash. The exponential growth of computing power of modern processors leads to an increase in range of tasks that can be automated, and an increase in their complexity. Partially testing helps to solve the problem, but it has a drawback, precisely the behavior of the system is usually tested in conditions which are already taken into account at the design stage. One approach to address this problem is the agent-oriented programming and the use of multi-agent systems. The aim of the work is to highlight contemporary approaches: a definition of agent concepts, applications of multi-agent systems, mathematical model agent, modern methods of design and implementation of intelligent agents, also covered approaches to the definition of the concept of an intelligent agent, the application of intelligent agents and multi-agent systems, and methods theoretically agent and describe its implementation. The basis of these methods of abstract description of the intelligent agent is the works of M.Wooldridge and N.Jennings. We propose several methods to describe such behaviors of intelligent agent as self-learning, goal setting and forecasting, and planning. Therefore we cover the concept of «intent» and widespread mental (beliefs-desires-intentions BDI) architecture of intelligent agent, as well as the proposed methods of their description in the framework of the developed formalism. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account