Electronic Repository

СПОСІБ «СЛІПОГО» ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛІВ З ЛІНІЙНОЮ ЦИФРОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Нагорнюк, О.А.
dc.contributor.author Nahornyuk, О.А.
dc.date.accessioned 2017-06-29T12:11:40Z
dc.date.available 2017-06-29T12:11:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6977
dc.description.abstract Визначення несучої частоти за умов апріорної параметричної та модуляційної невизначеності радіосигналу є необхідною передумовою для забезпечення роботи схеми частотної синхронізації радіоприймальних пристроїв програмновизначеного радіо. Для реалізації вказаної операції в статті запропоновано спосіб «сліпого» визначення несучої частоти радіосигналів із амплітудною, фазовою та квадратурно-амплітудною маніпуляцією, який не потребує попередньої інформації про вид модуляції, параметри радіосигналу та комунікаційного каналу. Основною способу є розрахунок взаємної кореляції символів фазового сузір’я та тактова синхронізація відповідно до методу Гарднера. На відміну від відомих підходів запропонований спосіб не потребує розрахунку двомірної цільової функції, що дозволяє зменшити кількість розрахункових операцій. Це досягнуто шляхом виконання попередньої тактової синхронізації та приведення двомірної цільової функції до одномірної. Верифікація розробленого способу проведена шляхом статистичного моделювання з використанням більше 20 видів фазових сузір’їв. Практична значущість отриманих результатів полягає в зменшені часу визначення несучої частоти та спрощенні практичної реалізації за рахунок використання апробованих схем тактової синхронізації. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject синхронізація uk_UA
dc.subject несуча частота uk_UA
dc.subject цифрова модуляція uk_UA
dc.subject взаємна кореляція uk_UA
dc.subject метод Гарднера uk_UA
dc.subject synchronization uk_UA
dc.subject carrier frequency uk_UA
dc.subject digital modulation uk_UA
dc.subject cross-correlation uk_UA
dc.subject Gardner method. uk_UA
dc.title СПОСІБ «СЛІПОГО» ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛІВ З ЛІНІЙНОЮ ЦИФРОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ uk_UA
dc.title.alternative The method of «blind» carrier frequency estimation of radio signals with linear digital modulation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Carrier frequency estimation in the conditions of a priori uncertainty of signal modulation and parameters is prerequisite for realization of frequency synchronization circuits in software-defined radio. To implement this operation the method of «blind» carrier frequency estimation of radio signals with amplitude, phase and quadrature-amplitude shift keying, which does not require prior information about modulation type, signal and communication channel parameters, is proposed in the article. The basis of method is calculation of constellation symbols cross-correlation and clock synchronization by Gardner method. As opposed to known approaches proposed method does not require two-dimensional objective function calculation which can reduce the number of computing operations. This is achieved by implementation of previous clock synchronization and reducing the two-dimensional objective function in one-dimensional. Verification of developed method is carried out by statistical modeling using more than 20 types of phase constellations. The practical significance of received results consists in reduction of carrier frequency estimation time and simplification of practical implementation at the expense of employment of approved clock synchronization circuits. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account