Electronic Repository

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЛІДКУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Show simple item record

dc.contributor.author Зімчук, І.В.
dc.contributor.author Іщенко, В.І.
dc.contributor.author Охрімчук, І.А.
dc.contributor.author Zimchuk, I.V.
dc.contributor.author Ishchenko, V.I.
dc.contributor.author Okhrimchuk, I.A.
dc.date.accessioned 2017-06-29T08:52:21Z
dc.date.available 2017-06-29T08:52:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6972
dc.description.abstract Визначальним фактором успішного розв’язання задачі синтезу оптимальних систем управління різними процесами є адекватність математичної моделі об’єкта управління. На практиці параметри об’єктів можуть відрізнятись від апріорно прийнятих, що спричиняє необхідність їх уточнення. У зв’язку з цим, в статті викладено результати розробки та застосування методики ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем. Поставлена в статті задача розв’язується при умові, що об’єкт управління є повністю спостерігаємим та керованим, а диференційне рівняння, яким він описується, апріорно відоме. Визначенню підлягають значення коефіцієнтів цього рівняння. Критерієм якості ідентифікації є мінімізація інтегрального значення квадрата помилки ідентифікації. В основу методики покладено опис динаміки об’єкта у просторі стану. За векторно-матричним поданням моделі синтезовано рівняння ідентифікації, яке описує взаємний зв'язок коефіцієнтів матриць стану та управління з входами та виходами об’єкта. Початковими даними для розрахунків є результати експериментального дослідження реакції фазових координат об’єкта управління на типовий вхідний сигнал. Процес розрахунку параметрів моделі зводиться до розв’язання системи рівнянь першого порядку кожне. Застосування викладеного підходу показано на прикладі ідентифікації коефіцієнтів передаточної функції об’єкта управління першого порядку. Наводяться результати цифрового моделювання, які підтверджують справедливість викладених математичних розрахунків. Викладений підхід дозволяє здійснювати ідентифікацію моделей як одновимірних, так і багатовимірних об’єктів та не потребує великого об’єму розрахунків для своєї реалізації. Порядок моделі, яка ідентифікується, обмежений можливостями вимірювання відповідних фазових координат об’єкта управління. Практична значущість роботи полягає у створенні теоретико-методологічної основи ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів управління з подальшим використанням отриманих результатів в процесі синтезу та експлуатації систем управління різного призначення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject ідентифікація uk_UA
dc.subject об’єкт управління uk_UA
dc.subject перехідна характеристика uk_UA
dc.subject автоматичні слідкувальні системи uk_UA
dc.subject identification uk_UA
dc.subject control object uk_UA
dc.subject transient response uk_UA
dc.subject automatic trailing system uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЛІДКУВАЛЬНИХ СИСТЕМ uk_UA
dc.title.alternative Metodology of identification parameters of models control objects of automatic trailing system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The determining factor for the successful solution of the problem of synthesis of optimal control systems of different processes are adequacy of mathematical model of control object. In practice, the options can differ from the objects taken priori, causing a need to clarification of them. In this context, the article presents the results of the development and application of methods parameters identification of mathematical models of control object of automatic trailing system. The stated problem in the article is solved provided that control object is fully controlled and observed, and a differential equation of control object is known a priori. The coefficients of this equation to be determined. Identifying quality criterion is to minimize the integral value of squared error of identification. The method is based on a description of the dynamics of the object in space state. Equation of identification synthesized using the vector-matrix representation of model. This equation describes the interconnection of coefficients of matrix state and control with inputs and outputs of object. The initial data for calculation are the results of experimental investigation of the reaction of phase coordinates of control object at a typical input signal. The process of calculating the model parameters is reduced to solving the system of equations of the first order each. Application the above approach is illustrated in the example identification of coefficients transfer function of control object first order. Results of digital simulation are presented, they are confirming the justice of set out mathematical calculations. The approach enables to do the identification of models of one-dimensional and multidimensional objects and does not require a large amount of calculation for its implementation. The order of identified model is limited capabilities of measurement phase coordinates of corresponding control object. The practical significance of the work is to create a theoretical and methodological basis of identification of parameters of mathematical models of control objects, and then use the results obtained at the processes of synthesis and operation of control systems of various purpose. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account