Electronic Repository

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗОНИ РІЗАННЯ В СИСТЕМІ SOLIDWORKS SIMULATION

Show simple item record

dc.contributor.author Степчин, Я.А.
dc.contributor.author Степчин, О.А.
dc.contributor.author Stepchin, Ya.A.
dc.contributor.author Stepchin, O.A.
dc.date.accessioned 2017-06-29T07:45:29Z
dc.date.available 2017-06-29T07:45:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6969
dc.description.abstract Цілеспрямоване управління теплофізичними процесами зони різання шляхом зміни параметрів режиму різання, геометрії інструмента, застосування ЗОР дозволяє досягнути більш високого рівня продуктивності обробки. Прогнозування теплових процесів при різанні металів характеризується багатофакторністю моделі та нелінійністю зв’язку температурного поля зони різання і параметрів обробки. Тому є важливим реалістичне моделювання цих процесів з врахуванням максимальної кількості факторів впливу, яке дозволить мінімізувати час та вартість експериментальних досліджень. У статті розглянуто застосування автоматизованої системи проектування та розрахунків SolidWorks Simulation для аналізу теплофізичних процесів, що відбуваються в зоні різання при чистовому точінні загартованої сталі круглою різальною пластиною з надтвердого матеріалу (НТМ). При моделюванні розглянуто розподілення утвореного під час різання тепла (в зоні пластичної деформації заготівки та на поверхнях тертя різального леза з стружкою та обробленою поверхнею) чотирма потоками: в інструмент, стружку, заготівку та зовнішнє середовище. Визначено межові умови існування розробленої моделі – геометричні, фізичні, часові та граничні. Моделювання виконано в двох режимах − стаціонарному та перехідного процесу. Проведено перевірку адекватності результатів моделювання. У висновках виконано аналіз використання можливостей системи САПР SolidWorks Simulation для досліджень теплових процесів зони різання. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject теплофізичні процеси uk_UA
dc.subject надтвердий матеріал uk_UA
dc.subject температура різання uk_UA
dc.subject точіння uk_UA
dc.subject продуктивність uk_UA
dc.subject thermal processes uk_UA
dc.subject superhard materials uk_UA
dc.subject cutting temperature uk_UA
dc.subject turning uk_UA
dc.subject performance uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗОНИ РІЗАННЯ В СИСТЕМІ SOLIDWORKS SIMULATION uk_UA
dc.title.alternative Peculiar features of modeling of thermal processes of the cutting area in the SOLIDWORKS SIMULATION system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Management of thermo-physical process of cutting zone by changing certain parameters of the cutting regime, tool geometry or coolant using allows to achieve a higher level of handling performance. The forecasting of thermal processes during metal cutting is characterized by the multifactor of the model and the nonlinearity of the connection between the temperature field of the cutting zone and the processing parameters. Therefore realistic modeling of these processes with regard to the maximum number of influencing factors which will minimize the time and cost of experimental studies is very important. The research investigates the use of computer-aided design SolidWorks Simulation system to analyze the thermal processes occurring in the cutting zone during finishing turning of hardened circular steel cutting blade of superhard material. While modeling, the distribution of heat generated in cut (in the zone of plastic deformation of the workpiece and on the surfaces of friction of the cutting blade with chips and the treated surface) is observed by four flows: to the tool, chips, workpiece and the environment. The limiting conditions for the existence of the developed model-geometric, physical and temporal limits are defined. Simulation is performed in steady and transient modes. Control of adequacy of simulation results is made. The conclusions of the analysis of opportunities of CAD SolidWorks Simulation System for research of thermal processes the cutting zone are drawn. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account