Electronic Repository

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ НАДІЙНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ ПЛАСТИН КОРОБОК ПРЕСА СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ

Show simple item record

dc.contributor.author Ночвай, В.М.
dc.contributor.author Nochvai, V.М.
dc.date.accessioned 2017-06-29T07:19:27Z
dc.date.available 2017-06-29T07:19:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6968
dc.description.abstract Проаналізовано наявні в різних літературних джерелах інформації рекомендації для вибору методів зміцнення та відновлення спрацьованих деталей машин. До них відносяться: метод електродугового наплавлення, хіміко-термічної обробки, газопорошкового наплавлення, газопорошкового і плазмового напилення, електродугової металізації. В результаті досліджень спрацювання робочих поверхонь пластин коробок преса силікатної цегли, встановлено, що пластини спрацьовуються нерівномірно і товщина спрацьованого шару коливається в межах 0,3...2 мм. Методом підвищення та підтримання надійності пластин вибрано технологічний. Одним з основних технологічних етапів, на якому формується надійність виробів, відноситься зміцнення деталей методами зміцнюючих технологій, а саме методом електродугової металізації. Для розробки зносостійких покриттів з заданими властивостями використано дроти марок: Нп-65Г, ФМИ-2, Нп-Г13А, Нп-40Х13. Технологічний процес ремонту пластин складається з наступних основних операцій: підготовка пластин, підготовка дроту, нанесення покриття на пластини, обробка пластин шліфуванням, вихідний контроль. Одиничні та комплексні показники надійності визначено шляхом проведення випробувань партії пластин з фіксацією всіх показників (наробітку, відмов, неполадок). Значення економічного показника надійності пластини Ке дорівнює 0,10. Вищу надійність пластини досягнуто за рахунок додаткових затрат при зміцненні пластини з використанням дроту Нп-40Х13 і використано поняття ціни надійності пластини Вн, яка дорівнює 104,83 грн. Для більш повної оцінки надійності застосовано комплексні показники надійності відновленої пластини коробок преса силікатної цегли. Коефіцієнт готовності Кг дорівнює 0,995 і характеризує одночасно дві різні властивості – безвідмовність і ремонтопридатність. Коефіцієнт технічного використання Ктв дорівнює 0,974 і найбільш повно характеризує надійність пластин, тому що враховує витрати часу в процесі проведення технічного обслуговування, ремонту й усунення відмов. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject надійність деталі; uk_UA
dc.subject показники надійності uk_UA
dc.subject наробіток на відмову uk_UA
dc.subject ремонт деталі uk_UA
dc.subject відновлення деталі uk_UA
dc.subject machine part reliability uk_UA
dc.subject reliability indicators uk_UA
dc.subject mean time between failures uk_UA
dc.subject repair of machine parts uk_UA
dc.subject reconditioning of machine parts uk_UA
dc.title РІШЕННЯ ЗАДАЧІ НАДІЙНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ ПЛАСТИН КОРОБОК ПРЕСА СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ uk_UA
dc.title.alternative The solution of the reliability problem in the repair process of the plates of the silica bricks press boxes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Technological method is chosen as the method of the plate reliability enhancement and maintaining. One of the main technological stages of reliability formation is machine parts strengthening using the methods of strengthening technologies, namely electric arc metallization. Wire models Нп-65Г, ФМИ-2, Нп-40Х13 are used to develop wear-resistant coatings with desired properties. Technological process of the plates repair consists of the following basic operations: plate preparation, wire preparation, plate coating, plate grinding, final checking. Single and complex reliability indicators are determined by testing a set of the plates and registering all the indicators (operating time, failures, faults). The value of the economic reliability index of the plate Kеequals to 0,10. Higher plate reliability is achieved at the expense of extra cost for plate strengthening using wire Нп-40Х13, and the price of Bн plate reliability is 104,83 UAH. Complex indicators of reliability of the reconditioned plate of the silica bricks press boxes are used for more complete reliability assessment. Availability coefficient Kг. equals to 0,995 and characterizes two different properties simultaneously: reliability and maintainability. Coefficient of technical use Kт.в. equals to 0,974 and most fully characterizes the reliability of the plates because it considers time in the process of maintenance, repair and failure restoration. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account