Electronic Repository

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Show simple item record

dc.contributor.author Аулін, В.В.
dc.contributor.author Голуб, Д.В.
dc.contributor.author Aulin, V.
dc.contributor.author Holub, D.
dc.date.accessioned 2016-11-29T13:15:46Z
dc.date.available 2016-11-29T13:15:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5287
dc.description.abstract У ряді зарубіжних країн давно склалася практика нормування вимог до надійності автомобільних перевезень, й вона досягла високого рівня. Недотримання норм надійності транспортного обслуговування підприємствами автомобільного транспорту відображається наявністю збоїв в доставці продукції, безповоротною втратою клієнта, а звідси – зниженням виручки і призупиненням не лише транспортної, але й суміжних робіт. Нормування надійності роботи підприємств автомобільного транспорту в Україні насьогодні не здійснюється. Велика кількість законодавчих актів, хоча і є обов’язковими для виконання, щодо надійності доставки вантажів та пасажирів, не забезпечує надійної роботи підприємств автомобільного транспорту. Важливим є аналіз нормативно-правових актів у механізмі управління автомобільним транспортом України та виявлення основних проблем сфери правового регулювання щодо забезпечення надійності перевезень вантажів та пасажирів. В статті наведено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу автомобільного транспорту в Україні та з’ясовано ступінь їх безпосереднього впливу на надійність транспортних систем доставки. Виявлено основні проблеми сфери правового регулювання щодо забезпечення надійності перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, які в подальшому можуть бути покладені в основу розробки методів забезпечення й оцінки надійності транспортних систем і транспортних послуг. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(77)
dc.subject транспортна система uk_UA
dc.subject автомобільні перевезення uk_UA
dc.subject надійність uk_UA
dc.subject нормативно- правові акти uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject a transport system uk_UA
dc.subject motor-car transportations uk_UA
dc.subject reliability uk_UA
dc.subject normatively-legal acts uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ uk_UA
dc.title.alternative Regulatory and legal ensuring of the reliability of transport systems in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In a number of foreign countries long ago there was practice of setting of norms of requirements to reliability of motor-car transportations, where it attained a high level. Infraction of norms of reliability of a transport service is represented the enterprises of motor transport by the presence of failures in delivery of products, by the irretrievable loss of client, and from here by the decline of profit yield and halt not only transport but also contiguous works. Setting of norms of reliability of work of enterprises of motor transport in Ukraine of насьогодні does not come true. Plenty of legislative acts, though is obligatory for implementation, in relation to reliability of delivery of loads and passengers, does not provide reliable work of enterprises of motor transport. Important is an analysis of normatively-legal acts in the mechanism of management by the motor transport of Ukraine and exposure of basic problems of sphere of the legal adjusting in area of providing of reliability of transportations of loads and passengers. An analysis over of normatively-legal acts that regulate work of motor transport in Ukraine and the degree of their direct influence is found out on reliability of transport delivery systems is brought in the article. The basic problems of sphere of the legal adjusting are educed in area of providing of reliability of transportations of loads and passengers by a motor transport, that in future can be fixed in basis of development of methods of providing and estimation of reliability of transport systems and transport services. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account