Electronic Repository

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ЗЕМЛЕЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДПРАЦЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РОДОВИЩ

Show simple item record

dc.contributor.author Мормуль, Т.М.
dc.contributor.author Літвінов, Ю.І.
dc.contributor.author Mormul, T.
dc.contributor.author Litvinov, Yu
dc.date.accessioned 2016-04-05T12:19:08Z
dc.date.available 2016-04-05T12:19:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2555
dc.description.abstract Проаналізовано наукові праці, в яких висвітлено характер і ступінь порушення навколишнього природного середовища гірничодобувними підприємствами. Існуючі сьогодні технологічні рішення частіше не відповідають вимогам екологічно безпечного ведення гірничих робіт. Для усунення цього недоліку розроблений методичний підхід, що безпосередньо спрямований на збереження земельних ресурсів при експлуатації горизонтального родовища. Площа відведених земель, обсяг транспортних та інших витрат зменшуються за рахунок повнішого заповнення відвального простору розкривними породами, що досягається шляхом розташування розкривних виробок усередині кар’єрного поля. При цьому збільшується площа підготовлених до рекультивації земель завдяки погашенню капітальних та виїзних траншей паралельно з просуванням фронту робіт на видобувному та розкривних уступах. Узагальнене розуміння про конструювання можливих варіантів системи розкриття й відпрацювання кар’єрного поля й розроблено алгоритм вибору раціонального варіанта системи відпрацювання родовища. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ: Серія: Технічні науки;3(74)
dc.subject кар’єрне поле uk_UA
dc.subject горизонтальні родовища uk_UA
dc.subject порушені площі земель uk_UA
dc.subject землезберігаючі технології uk_UA
dc.subject алгоритм uk_UA
dc.subject quarry field uk_UA
dc.subject horizontal deposits uk_UA
dc.subject land area damage uk_UA
dc.subject earth-retaining technologies uk_UA
dc.subject algorithm uk_UA
dc.title ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ЗЕМЛЕЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДПРАЦЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РОДОВИЩ uk_UA
dc.title.alternative Justification of methodic approaches to selecting earth-retaining technologies of horizontal deposits extraction uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Scientific works, where the character and degree of environmental damage caused by mining enterprises are highlighted, are analyzed. Today's technological solutions often do not meet the requirements of ecologically safe mining works. To eliminate this disadvantage, the methodic approach, directed at saving land resources during horizontal deposit exploitation, is developed. The area of drained lands, volume of transport and other expenses are reduced due to the complete filling of dump space with the overburden rock, which is achieved by means of placing overburden excavations in the center of quarry field. This leads to the increase of the lands, prepared for recultivation, due to filling capital and entry trenches together with moving the work front on the mining and overburden ledges. Understanding the construction of possible variants of system of quarry field opening and extraction is generalized and the algorithm of selecting the rational variant of the deposits extraction system is developed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account