Electronic Repository

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ФРЕЗАМИ СТАНДАРТНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Show simple item record

dc.contributor.author Степчин, Я.А.
dc.contributor.author Stepchyn, Ya.A.
dc.date.accessioned 2016-03-16T13:22:43Z
dc.date.available 2016-03-16T13:22:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2027
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню динамічної нестабільності процесу торцевого фрезерування, яке обумовлено рухом до підвищення продуктивності лезової обробки плоских поверхонь. Вибір перспективних способів обробки, розробка та впровадження нових конструкцій інструментів неможливі без аналізу динамічних процесів у технологічній обробній системі (ТОС). Розглянуто особливості динаміки торцевого фрезерування. На основі розробленої динамічної моделі коливань торцевої фрези виконано дослідження стійкості процесу різання різними типами фрез: стандартної, триступінчастої з 12 різальними елементами та ступінчастої фрези з 21 різальним елементом, що розташовані за трьома спіралями, з різним кутовим кроком та розділенням припуску по глибині. Порівняльний аналіз процесу різання фрезами різних конструкцій показав більш високий рівень динамічної стійкості ступінчастих фрез, порівняно зі стандартними. Також використання окремих коливальних контурів з віброізоляцією та демпфуванням у конструкції фрези збільшує її протидію виникненню автоколивань у ТОС. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;1(72)
dc.subject автоколивання uk_UA
dc.subject динаміка uk_UA
dc.subject математична модель uk_UA
dc.subject різання uk_UA
dc.subject торцеве фрезерування uk_UA
dc.subject self-oscillations uk_UA
dc.subject dynamics uk_UA
dc.subject mathematical model uk_UA
dc.subject cutting uk_UA
dc.subject face milling uk_UA
dc.title ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ФРЕЗАМИ СТАНДАРТНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ uk_UA
dc.title.alternative Сomparison of the dynamics of face milling cutters processes of standard and special designs uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The paper studies the dynamic instability of face milling, which is due to an increase in traffic performance blade flat surfaces. Selection of promising treatment methods, the development and introduction of new designs of instruments are not possible without analysis of dynamic processes in the technological process system (TOS). The article describes the features of the dynamics of face milling. On the basis of the dynamic model developed vibrations end mill researches of the stability of the cutting process of different types of mills: a standard, three-stage 12-cutters and stepped cutters with cutting elements disposed in three helices, with a different pitch angle and separation allowance in depth are perfomed. Comparative analysis of different designs of cutting mills showed higher dynamic stability staggered cutters compared to the standard. Also, the use of individual resonant circuits with vibration isolation and damping in the construction of mills increases its resistance to the appearance of oscillations in the TOC. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account