Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки: Recent submissions

 • Данкевич, А.Є.; Dankevych, A.Y. (Глобальні та національні проблеми економіки, 2015)
  У статті досліджено стан розвитку орендних земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах України. Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки в умовах ...
 • Данкевич, А.Є.; Суліменко, О.Г. (Житомир, 2000-03-28)
  Дається короткий аналіз історії реформування аграрних відносин на селі, показані напрямки проведення реформ в сільському господарстві на сучасному етапі.
 • Данкевич, А.Є. (К.: УВОІ “Допомога” – 2011., 2011)
  Охарактеризовано процес бюджетування у сільському господарстві. Досліджено особливості діяльності фінансово-економічної служби а аграрних холдингах. Запропоновано удосконалення фінансової системи управління у вертикально ...
 • Shomko, D.V.; Shomko, V.V.; Davydova, I.V.; Шомко, Дарина Василівна; Шомко, Віта Вікторівна; Давидова, Ірина Володимирівна (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі досліджено стан лісових ресурсів Житомирської області; вивчено структуру лісового фонду; проаналізовано обсяги лісокористування та лісовідновлення в регіоні, виявлено основні причини незадовільного стану лісів. ...
 • Мамрай, Василь Васильович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Толкач, Олександ Миколайович; Шлапак, Володимир Олександрович; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Tolkach, O.M.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Кожна технологія видобування блочного природного каменю має свої переваги і недоліки. Перспективними напрямами удосконалення технології видобування блочного каменю є поліпшення невибухових технологій, які не впливають на ...
 • Коробійчук, Валентин Вацлавович; Шамрай, Володимир Ігорович; Сидоров, Олександр Миколайович; Заруцький, Сергій Олександрович; Korobiichuk, V.V.; Shamrai, V.I.; Sidorov, O.M.; Zarutskyi, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Експериментально досліджувалися зразки з двох родовищ природного каменю, які розташовані в Україні. Випробування зразків гранітів проводилося високими температурами 300, 500, 700, 900 °С. Всі представлені зразки показують ...
 • Колодій, Марина Анатоліївна; Скиба, Галина Віталіївна; Толкач, Олександр Миколайович; Башинський, Сергій Іванович; Остафійчук, Неля Миколаївна; Kolodii, М.А.; Skyba, G.V.; Tolkach, O.М.; Bashynskyi, S.І.; Ostafiichuk, N.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Запропоновано спосіб вирішення складної технічної задачі з моделювання об’ємного напруженого стану для зразків крихких матеріалів, зокрема твердих гірських порід, з метою визначення границі міцності при всебічному стиску. ...
 • Москвін, Павло Петрович; Рудніцький, Валентин Анатолійович; Moskvin, P.P.; Rudnitskyi, V.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розроблено конструкцію та модернізовано основні вузли обладнання для детонаційного напилення, що дозволяє проводити синтез напівпровідникових надтонких плівок. Модернізація установки проводилася з урахуванням особливостей ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Чухов, Владислав Вікторович; Каращук, Наталія Миколаївна; Manoilov, V.P.; Karashchuk, N.M.; Chukhov, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Досліджено електродинамічні характеристики антени у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням (ЧДЗ) та штирем збудження. У антен у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Дубина, Олександр Федорович; Мартинчук, Петро Петрович; Полещук, Іван Іванович; Manoilov, V.P.; Dubyna, O.F.; Poleschuk, I.I.; Martynchuk, P.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проведено аналіз шумових характеристик оптико-електронних приймачів зображення на матричних фоточутливих ПЗЗ структурах зі стрічковою адресацією і їхнього впливу на роздільну здатність оптико-електронних датчиків зображення ...
 • Андреєв, Олександр Володимирович; Ципоренко, Віталій Валентинович; Андреєва, Євгенія Олександрівна; Рихальський, Олександр Ростиславович; Andreiev, O.V.; Tcyporenko, V.V.; Andreieva, Y.O.; Rykhalsky, O.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Для передачі аналогових мовних сигналів по каналах радіозв’язку у районах зі складним рельєфом місцевості широко використовується короткохвильовий діапазон. При цьому більшість засобів радіозв’язку використовують частотну ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Подчашинський, Юрій Олександрович; Bezvesilna, О.М.; Podchashinsky, Yu.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто методи двовимірної цифрової фільтрації вихідного сигналу гравіметра, що входить до складу авіаційної гравіметричної системи. Результатом фільтрації є підвищення точності вимірювання прискорення сили тяжіння ...
 • Fomenko, Serhii Oleksandrovych; Loktikova, Tamara Mykolaivna; Kushnir, Nadia Oleksandrivna; Morozov, Andrii Vasyliovych; Фоменко, С.О.; Локтікова, Т.М.; Кушнір, Н.О.; Морозов, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті представлено розробку багатофункціонального пристрою для інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу із застосуванням сигнального мікроконтролера. Багатофункціональний пристрій забезпечує виконання трьох ...
 • Бенедицький, Василь Борисович; Коренівська, Оксана Леонідівна; Хоменко, Жанна Миколаївна; Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Khomenko, Zh.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Як відомо, основною причиною більшості летальних випадків є зупинка серця. Стаття присвячена актуальним питанням відновлення роботи серця – дефібриляції та побудови апаратури для її проведення. Описано роботу серця при ...
 • Виговський, Георгій Миколайович; Плисак, Микола Миколайович; Vyhovskyi, H.M.; Plysak, M.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  За даними аналізу опублікованих робіт авторів, що досліджували процес фінішної обробки деталей торцевим фрезеруванням, встановлена доцільність використання процесів торцевого фрезерування для фінішного формування поверхневого ...
 • Опанасюк, Євгеній Григорович; Бегерський, Дмитро Богданович; Можаровський, Микола Мар´янович; Опанасюк, Олександр Євгенович; Opanasyuk, E.; Beherskyi, D.; Mozharovskyi, M.; Opanasyuk, A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Наведено аналіз відомих досліджень, що пов´язані із вивченням особливостей формування сили опору повітря при русі таких ...
 • Кухарчук, Олександр Петрович; Шумляківський, Володимир Петрович; Титаренко, Володимир Євгенович; Kukharchuk, O.P.; Shumliakivsky, V.P.; Titarenko, V.E. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Визначено основні напрями у методах підвищення ефективності експлуатації громадського транспорту. Сформульовано ергатичну транспортну систему та вказано фактори, що впливають на ефективність її функціонування. Наведено ...
 • Колодницька, Руслана Віталіївна; Кравченко, Олександр Петрович; Kolodnytskа, R.V.; Kravchenko, A.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Найбільш розповсюдженим дизельним альтернативним паливом є дизельне біопаливо (біодизель). Велика в’язкість біодизельного палива та збільшення викидів оксидів азоту, порівняно з дизельним паливом, обмежують використання ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Гонтарь, Павло Анаталійович; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Kravets, V.G; Shukurov, A.M.; Gontar, P.V.; Нan, A.L.; Korobiichuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Розглядаються особливості розвитку силового поля навколо заряду кінцевих розмірів, якому надано складної форми. Дані комп’ютерного моделювання свідчать про перевагу трикутного перетину заряду над квадратним, що виражається ...

Search DSpace


Browse

My Account