Electronic Repository

Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків

Show simple item record

dc.contributor.author Лаговська, О.А.
dc.contributor.author Новак, О.С.
dc.contributor.author Лоскоріх, Г.Л.
dc.contributor.author Lagovska, O.A.
dc.contributor.author Novak, О.S.
dc.contributor.author Loskorikh, G.L.
dc.date.accessioned 2023-11-20T13:05:35Z
dc.date.available 2023-11-20T13:05:35Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8315
dc.description.abstract Розвиток похідних фінансових інструментів відкриває нові можливості комерційним банкам та іншим суб’єктам господарювання щодо управління ризиками та отримання інших економічних вигод. В Україні похідні фінансові інструменти не набули широкого поширення через недоліки в правовому регулюванні та відсутності відповідних фахівців. Останні роки, у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, в національне законодавство було імплементовано положення понад тринадцяти актів законодавства Європейського Союзу в частині регулювання ринків капіталу та врегульовано правові засади здійснення операцій з похідними фінансовими інструментами, що створює сприятливі умови для їх використання. Однак, похідні фінансові інструменти складні за своєю будовою та часто супроводжуються ризиками, які не завжди об’єктивно оцінюються та призводять до суттєвих збитків у банківській діяльності. В наукових колах тривалий час відбуваються дискусії щодо необхідності посилення регулювання операцій з похідними фінансовими інструментами через їх ризики в діяльності банківських та інших фінансових установ. У дослідженні проаналізовано ризики похідних фінансових інструментів та проведено їх систематизацію за рівнем управління. Зокрема, ринковий ризик, ризик ліквідності, ризик контрагента, операційний ризик та юридичний ризик похідних фінансових інструментів перебувають у сфері управління комерційного банку, який їх використовує. Системний ризик має складнішу природу та вплив на всю банківську систему й фінансову систему в цілому, тому перебуває у сфері управління центрального банку. У дослідженні звертається увага на те, що системний ризик не може бути мінімізовано за рахунок ефективного управління ризиками похідних фінансових інструментів на рівні окремих банків. Оскільки комерційні банки хоч і є елементами банківської системи, однак функціонують у конкурентному між собою середовищі, і, у випадку фінансових потрясінь, будуть дбати про власні інтереси, а не збереження стабільності банківської системи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(105)
dc.subject похідні фінансові інструменти uk_UA
dc.subject деривативи uk_UA
dc.subject кредитно-дефолтні свопи uk_UA
dc.subject ризики uk_UA
dc.subject валютні свопи uk_UA
dc.subject derivative financial instruments uk_UA
dc.subject derivatives uk_UA
dc.subject credit-default swaps uk_UA
dc.subject risks uk_UA
dc.subject currency swaps uk_UA
dc.title Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків uk_UA
dc.title.alternative Risks of derivative financial instruments in the activities of commercial banks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The evolution of derivative financial instruments opens up new opportunities for commercial banks and other companies to manage risks and obtain other economic benefits. Derivative financial instruments have not become widespread in Ukraine due to deficiencies in legal regulation and the lack of relevant specialists. In recent years, within the framework of the Association Agreement with the EU, the provisions of more than thirteen acts of the European Union legislation in the area of regulation of capital markets have been implemented into national legislation. This regulated the legal basis for transactions with derivative financial instruments and creates favorable conditions for their use. However, derivative financial instruments are intricate in their nature and are often accompanied by risks that are not always objectively assessed and lead to significant losses in banking activities. For a long time, there have been discussions in scientific circles about the need to strengthen the regulation of transactions with derivative financial instruments due to their risks in the activities of banking and other financial institutions. The study analyzed the risks of derivative financial instruments and systematized them by management level. In particular, market risk, liquidity risk, counterparty risk, operational risk and legal risk of derivative financial instruments are under the management of the commercial bank that uses them. Systemic risk has a more complex nature and affects the entire banking system and the financial system as a whole, therefore it is under the control of the central bank. The study draws attention to the fact that systemic risk cannot be minimized through effective risk management of derivative financial instruments at the level of individual banks. Although commercial banks are elements of the banking system, they operate in a competitive environment among themselves. Therefore, in the event of financial shocks, they will take care of their own interests, and not the preservation of the stability of the banking system. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account