Electronic Repository

Цифрові можливості аграрної економіки України у воєнний період

Show simple item record

dc.contributor.author Шестакова, А.В.
dc.contributor.author Ткачук, В.О.
dc.contributor.author Мельник, Т.Ю.
dc.contributor.author Травін, В.В.
dc.contributor.author Shestakova, A.V.
dc.contributor.author Tkachuk, V.О.
dc.contributor.author Melnyk, T.Y.
dc.contributor.author Travin, V.V.
dc.date.accessioned 2022-11-21T07:29:32Z
dc.date.available 2022-11-21T07:29:32Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8046
dc.description.abstract У статті обґрунтовуються катастрофічні наслідки від військового вторгнення рф в Україну, що зумовило виникнення промислової кризи у світі. Аргументується необхідність якнайшвидшого відновлення аграрного сектору економіки, зокрема втрачених або зруйнованих ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції в період воєнних дій, насамперед шляхом впровадження цифрових можливостей у бізнес-процеси агропідприємств. Робота аграріїв на землі фактично під прольотами ракет і винищувачів над головами із тривалими затримками, пов’язаними з попередньою перевіркою ґрунтів саперами, не могла не позначитися на експорті продукції підприємств агросфери. Хоча ситуація з експортом продовольчих культур до початку війни з рф виглядала досить оптимістично: в попередньому році було зібрано рекордний врожай пшениці, істотно зросли обсяги збору кукурудзи, очікувалися позитивні прогнози врожаю продовольчих культур у наступні періоди. У той же час авторами констатується, що запровадження карантинних заходів у зв’язку зі світовою пандемією не зумовило значний негативний вплив на стан аграрного сектору економіки України. Це пояснюється специфікою роботи аграрних підприємств, яка провадиться переважно на сільськогосподарських угіддях, що дозволило агробізнесу зменшити додаткові витрати для дотримання нових обов’язкових санітарних вимог. Разом із тим світова пандемія посприяла пришвидшенню процесів цифровізації в аграрному секторі за рахунок введення та щоденного використання сільськогосподарськими підприємствами внутрішнього електронного документообігу, проведення нарад і зустрічей за допомогою онлайн-платформ для відеоконференцій, корпоративних порталів та ін. До того ж агрохолдинги змогли швидко адаптуватися до нових умов праці завдяки активному впровадженню в бізнес-процеси ще до поширення світової пандемії електронних маркувань на аграрних виробництвах, камер, моніторів, датчиків, GPS-трекерів, безпілотних літальних апаратів. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується думка, що за потужної підтримки розвитку цифрових можливостей агробізнесу надалі можна буде поліпшувати процес посівної на сільськогосподарських угіддях, що не зазнали руйнувань під час воєнних дій, та в тих регіонах, де не була паралізована логістика постачання насіння. У підсумку виникають підстави говорити саме про розвиток цифрового фермерства як способу ведення сільського господарства з використанням технологій, необхідних для інтеграції фінансових і польових записів для подальшого комплексного управління діяльністю ферми. Однак суттєво він буде залежати від готовності фермерів до комплексної цифровізації господарської діяльності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(101)
dc.subject аграрна економіка uk_UA
dc.subject експорт продовольчих культур uk_UA
dc.subject продовольча безпека uk_UA
dc.subject Інтернет речей uk_UA
dc.subject цифрове фермерство uk_UA
dc.subject цифрові можливості uk_UA
dc.subject agricultural economy uk_UA
dc.subject food exports uk_UA
dc.subject food security uk_UA
dc.subject Internet of Things uk_UA
dc.subject digital farming uk_UA
dc.subject digital opportunities uk_UA
dc.title Цифрові можливості аграрної економіки України у воєнний період uk_UA
dc.title.alternative Digital opportunities of the agrarian economy of Ukraine during the war period uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article substantiates the catastrophic consequences of the Russian military invasion of Ukraine, which led to the industrial crisis in the world. The need to restore the agricultural sector of the economy as soon as possible, in particular the lost or destroyed supply chains of agricultural products in the postwar period, is argued, primarily through the introduction of digital opportunities in the business processes of agricultural enterprises. The work of farmers on the ground, in fact, under the flight of missiles and fighters overhead, with long delays due to the preliminary inspection of soils by sappers, could not but affect the export of agricultural products. Although the situation with food exports before the war with Russia looked quite optimistic: in the previous year a record wheat harvest was harvested, corn harvest increased significantly, positive forecasts for food crops in the coming periods were expected. At the same time, the authors state that the introduction of quarantine measures in connection with the global pandemic has not led to a significant negative impact on the state of the agricultural sector in Ukraine. This is due to the specifics of the work of agricultural enterprises, which is carried out mainly on agricultural land, which allowed the agribusiness to reduce additional costs for compliance with the new mandatory sanitary requirements. At the same time, the global pandemic has accelerated the process of digitalization in the agricultural sector through the introduction and daily use of domestic electronic document management by agricultural enterprises, holding meetings and meetings through online platforms for video conferencing, corporate portals and others. In addition, agricultural holdings were able to quickly adapt to new working conditions through the active introduction of business processes before the spread of the global pandemic of electronic markings in agricultural production, cameras, monitors, sensors, GPS trackers, unmanned aerial vehicles. The study substantiates the view that with strong support for the development of digital agribusiness capabilities, it will be possible to further improve the process of sowing on agricultural land that was not destroyed during the war and in regions where the logistics of seed supply has not been paralyzed. As a result, there is reason to talk about the development of digital farming as a way of farming using the technologies needed to integrate financial and field records for further integrated management of the farm. However, it will significantly depend on the readiness of farmers to comprehensive digitalization of economic activity. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account