Electronic Repository

Accounting and analytical support for managing the reliability of financial reporting indicators

Show simple item record

dc.contributor.author Polishchuk, I.R.
dc.contributor.author Vyhivska, I.M.
dc.contributor.author Makarovych, V.K.
dc.contributor.author Поліщук, І.Р.
dc.contributor.author Вигівська, І.М.
dc.contributor.author Макарович, В.К.
dc.date.accessioned 2022-07-04T06:48:05Z
dc.date.available 2022-07-04T06:48:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7989
dc.description.abstract Уточнено фактори, що сприяють порушенням чинного законодавства щодо ведення обліку і складання звітності, що призводять до викривлення подання у звітності інформації про фінансово-майновий стан. Встановлено мету суб’єкта, предмет і об’єкти аудиту виявлення ознак фальсифікації фінансової звітності. Обґрунтовано, що аналітичні процедури дозволяють встановити відсутність або наявність відхилень між фактичними і очікуваними значеннями показників, що оприлюднені у фінансовій звітності. Доведено, що в ході застосування аналітичних процедур в аудиті можливе підтвердження достовірності фінансової звітності або встановлення нетипових відхилень, що можуть з високим ступенем ймовірності свідчити про шахрайські дії під час документального бухгалтерського оформлення здійснених основних бізнес-процесів та викривлення взаємопов’язаних статей фінансової звітності. Встановлено, що сучасні підходи до методики аудиту щодо підтвердження достовірності фінансової звітності базуються здебільшого на застосуванні документальних і фактичних прийомів контролю, аналітичні процедури обмежуються горизонтальним і вертикальним аналізом, експрес-аналізом фінансового стану, поза увагою залишається застосування зарубіжних методик виявлення ознак порушення ведення обліку і звітності на основі кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено класифікацію аналітичних процедур за інформаційною базою та за складністю методології. Наведено типові порушення, які можуть бути виявлені при проведенні аудиту щодо виявлення ознак фальсифікації фінансової звітності за допомогою аналітичних процедур. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;1(51)
dc.subject reporting uk_UA
dc.subject falsification uk_UA
dc.subject reliability uk_UA
dc.subject analytical procedures uk_UA
dc.subject звітність uk_UA
dc.subject фальсифікація uk_UA
dc.subject достовірність uk_UA
dc.subject аналітичні процедури uk_UA
dc.title Accounting and analytical support for managing the reliability of financial reporting indicators uk_UA
dc.title.alternative Обліково-аналітичне забезпечення управління достовірністю показників фінансової звітності uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The factors contributing to the violation of the current legislation on accounting and reporting, which lead to distortion of the reporting of financial and property status in the reporting, have been clarified. The purpose of the entity, the subject and objects of the audit to identify signs of falsification of financial statements. It is substantiated that analytical procedures allow establishing the absence or presence of deviations between the actual and expected values of indicators disclosed in the financial statements. It has been proven that the use of analytical procedures in the audit may confirm the reliability of financial statements or identify atypical deviations that may be highly likely to indicate fraudulent actions during the documentation of major business processes and distortion of interrelated financial statements. It is established that modern approaches to the audit methodology to verify the reliability of financial statements are based mainly on the use of documentary and factual methods of control, analytical procedures are limited to horizontal and vertical analysis, rapid analysis of financial condition, based on correlation-regression analysis. The classification of analytical procedures according to the information base and according to the complexity of the methodology has been developed. The article presents the typical violations that can be identified during the audit to identify signs of falsification of financial statements using analytical procedures. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account