Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/958
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБрохун, Наталія Степанівна-
dc.contributor.authorBrokhun, N.S.-
dc.date.accessioned2016-02-17T08:40:35Z-
dc.date.available2016-02-17T08:40:35Z-
dc.date.issued2010-10-13-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/958-
dc.description.abstractДисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення облікового забезпечення системи контролінгу, що сприятиме підвищенню дієвості та ефективності управління в частині розробки альтернативних рішень для виконання завдань підприємства. Виокремлено етапи розвитку системи контролінгу та визначено передумови його історичного формування, з’ясовано причини існуючих протиріч у тлумаченні даної категорії. Удосконалено трактування контролінгу як системи, яка забезпечує координацію інформаційних підсистем системи управління, та уточнено теоретичні складові системи контролінгу (предмет, об’єкти, мету та завдання). Встановлено вимоги системи контролінгу до бухгалтерського обліку як інструмента його інформаційного забезпечення. Обґрунтовано взаємозв’язок бухгалтерського обліку та контролінгу. Визначено складові організації бухгалтерського обліку в умовах функціонування системи контролінгу. Запропоновано в частині технологічної складової організації бухгалтерського обліку порядок формування внутрішніх звітів та графіків їх документообігу. На основі теорії ієрархічних багаторівневих систем запропоновано методи контролінгу та визначений взаємозв’язок бухгалтерського обліку й контролінгу на рівні реалізації здійснення методів. З’ясовано особливості комп’ютеризації системи контролінгу та сформульовано критерії вибору комп’ютерного програмного забезпечення при впровадженні системи контролінгу на підприємстві. Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності впровадження та функціонування контролінгу на основі розробки кількісних та якісних показників.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖДТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;-
dc.subjectбухгалтерський облікuk_UA
dc.subjectконтролінгuk_UA
dc.subjectкоординаціяuk_UA
dc.subjectінформаційна система управлінняuk_UA
dc.subjectінформаційні потокиuk_UA
dc.subjectорганізація бухгалтерського облікуuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectcontrollinguk_UA
dc.subjectcoordinationuk_UA
dc.subjectinformation system of managementuk_UA
dc.subjectinformation flowsuk_UA
dc.subjectaccounting organizationuk_UA
dc.titleБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУuk_UA
dc.title.alternativeAccounting as a Tool of Information Support of Controlling systemuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.description.abstractenThesis is dedicated to the grounding of theoretical statements and developing of practical recommendations on improving accounting support of the controlling system, which will assist in increasing the efficiency and effectiveness of management in the part of working out of alternative decisions for executing company’s objectives. Stages of the controlling system development have been distinguished; the prerequisites of its historical formation have been determined as well as the reasons of existing contradictions in the interpretation of this category have been clarified. Interpretation of controlling as a system which secures the coordination of information subsystems of management system has been improved as well as the theoretical constituents of the controlling system (subject, object, objectives and purpose) has been clarified. Requirements of the controlling system to accounting as a tool of its information support have been determined. Interconnection of accounting and controlling has been grounded. Directions of accounting organization under conditions of the controlling system’ functioning have been suggested. In the part of technological direction of accounting organization the order of forming internal reports and schedule of their documental rotation has been suggested. Methods of controlling have been suggested on the basis of the theory of hierarchal multilevel systems as well as interconnection of accounting and controlling on the level of realizing the performance of its methods has been determined. Peculiarities of computerization of the controlling system have been clarified as well as criteria of choosing computer software while introducing the controlling system at an enterprise have been formulated. Methodic approach towards the complex assessment of the efficiency of introducing and functioning of controlling on the basis of the worked out quantitative and qualitative indexes has been developed.uk_UA
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brokhun.pdf566.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.