Electronic Repository

Big Data в стратегічному управлінському обліку

Show simple item record

dc.contributor.author Легенчук, С.Ф.
dc.contributor.author Завалій, Т.О.
dc.contributor.author Денисюк, О.М.
dc.contributor.author Lehenchuk, S.F.
dc.contributor.author Zavalii, T.O.
dc.contributor.author Denysyuk, O.M.
dc.date.accessioned 2024-04-03T08:40:15Z
dc.date.available 2024-04-03T08:40:15Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8421
dc.description.abstract Обґрунтовано вагомість впливу Індустрії 4.0 та цифровізації економіки на розвиток системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Обґрунтовано роль Big Data у вирішенні ключових проблем бухгалтерського обліку та підвищенні релевантності облікової інформації. Проаналізовано причини актуальності застосування Big Data в управлінському обліку. Виявлено та проаналізовано проблеми, виникнення яких зумовлює використання Big Data в управлінському обліку. Обґрунтовано необхідність розвитку в управлінських бухгалтерів вмінь та навичок, що стосуються обробки та представлення даних за допомогою інструментів Big Data. Проаналізовано роль Big Data в забезпеченні цифрової трансформації системи стратегічного менеджменту підприємства. Виявлено та описано напрями використання Big Data в стратегічному управлінському обліку (інноваційний розвиток системи; удосконалення стратегічного контролю; удосконалення окремих методів обліку; удосконалення методики ведення обліку; зміна ролі стратегічних управлінських бухгалтерів). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;3(56)
dc.subject Індустрія 4.0 uk_UA
dc.subject Big Data uk_UA
dc.subject стратегічний управлінський облік uk_UA
dc.subject цифровізація обліку та управління uk_UA
dc.subject Industry 4.0 uk_UA
dc.subject Big Data uk_UA
dc.subject strategic management accounting uk_UA
dc.subject digitalization of accounting and management uk_UA
dc.title Big Data в стратегічному управлінському обліку uk_UA
dc.title.alternative Big Data in strategic management accounting uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The importance of the influence of Industry 4.0 and the digitalization of the economy on the development of the accounting system in modern conditions has been grounded. The role of Big Data in solving key accounting problems and increasing the relevance of accounting information has been grounded. The reasons for the relevance of using Big Data in management accounting have been analyzed. The problems caused by using Big Data in management accounting have been identified and analyzed. The need to develop management accountants’ abilities and skills in data processing and presentation using Big Data tools has been grounded. The role of big data in ensuring the digital transformation of the enterprise’s strategic management system has been analyzed. Directions for using Big Data in strategic management accounting have been identified and described (innovative development of the system; improvement of strategic control; improvement of particular accounting methods; improvement of accounting methodology; change in the role of strategic management accountants). uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account