Electronic Repository

Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю одержання та використання благодійної допомоги в комунальних некомерційних підприємствах

Show simple item record

dc.contributor.author Легенчук, С.Ф.
dc.contributor.author Поліщук, І.Р.
dc.contributor.author Пилипчук, А.О.
dc.contributor.author Lehenchuk, S.F.
dc.contributor.author Polishchuk, I.R.
dc.contributor.author Pylypchuk, A.O.
dc.date.accessioned 2023-09-08T07:59:10Z
dc.date.available 2023-09-08T07:59:10Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8263
dc.description.abstract Охарактеризовано особливості нормативного регулювання благодійної діяльності в Україні. Наведено етапи організації одержання та використання благодійної допомоги комунальними некомерційними підприємствами: 1) укладання договору між суб’єктом благодійної діяльності і комунальним некомерційним підприємством; 2) надання і отримання благодійної допомоги у вигляді грошового благодійного внеску, товарів, робіт, послуг; 3) оцінка та документування благодійної допомоги, складання Акта приймання-передачі благодійної допомоги Комісією з одержання та використання благодійної допомоги; 4) встановлення Комісією з одержання та використання благодійної допомоги термінів, місць зберігання негрошової благодійної допомоги та матеріально відповідальних осіб за їх збереження; 5) внутрішній контроль Комісією з одержання та використання благодійної допомоги обсягу та умов зберігання негрошової благодійної допомоги; 6) складання та подання звіту про використання благодійної допомоги комунальним некомерційним підприємством. Запропоновано структуру Положення про одержання та використання благодійної допомоги комунальним некомерційним підприємством: 1) загальні положення; 2) порядок одержання та документального оформлення благодійної допомоги; 3) чисельність, права та обов’язки Комісії з одержання та використання благодійної допомоги. З’ясовано необхідність створення Комісії з одержання та використання благодійної допомоги, до обов’язків якої буде належати: оцінка негрошової благодійної допомоги, встановлення матеріально відповідальних осіб за зберігання дарунків, проведення внутрішнього контролю за дотриманням умов їх зберігання. Для підтвердження вартості негрошових благодійних внесків, тобто товарів, робіт, послуг при надходженні на комунальне некомерційне підприємство запропоновано порядок їх оцінки: використовувати за основу підтверджуючі документи, надані благодійником про його походження та вартість, а в разі відсутності – Комісія з одержання та використання благодійної допомоги проводитиме оцінку і зазначить її в Акті приймання-передачі благодійної допомоги. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;2(55)
dc.subject благодійна допомога uk_UA
dc.subject організація бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject оцінка uk_UA
dc.subject документування uk_UA
dc.subject внутрішній контроль uk_UA
dc.subject charity assistance uk_UA
dc.subject organization of accounting uk_UA
dc.subject assessment uk_UA
dc.subject documentation uk_UA
dc.subject internal control uk_UA
dc.title Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю одержання та використання благодійної допомоги в комунальних некомерційних підприємствах uk_UA
dc.title.alternative Organization of accounting and internal control of receipt and the use of charity aid in public non-commercial enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The peculiarities of legal regulation of charity activities in Ukraine are characterized. The stages of organizing the receipt and issuance of charity aid by communal non-commercial enterprises are given: 1) conclusion of a contract between the subject of charity activity and the communal non-commercial enterprise; 2) providing and receiving charity assistance in the form of a monetary charity contribution, goods, works, services; 3) evaluation and documentation of charity assistance, preparation of the Act of acceptance and transfer of charity assistance by the Commission for receiving and using charity assistance; 4) establishment by the Commission for receiving and using charity aid of terms, places of storage of non-monetary charity aid and persons financially responsible for their preservation; 5) internal control by the Commission for receiving and using charity aid of the volume and storage conditions of non-monetary charity aid; 6) drawing up and submitting a report on the use of charity assistance by a communal non-commercial enterprise. The structure of the Regulation on receiving and using charity assistance by a communal non-commercial enterprise is proposed: 1) general provisions; 2) the procedure for receiving and documenting charity assistance; 3) the number, rights and duties of the commission for receiving and using charity assistance. The need to create a commission for receiving and issuing charity aid has been clarified, the duties of which will include: assessment of non-monetary charity aid, establishment of materially responsible persons for the storage of gifts, and internal control over compliance with the conditions of their storage. In order to confirm the value of non-monetary charity contributions, i.e. goods, works, services when received by a communal non-commercial enterprise, the procedure for their evaluation is proposed: to use as a basis the supporting documents provided by the benefactor about its origin and value, and in case of absence – the commission for receiving and using charity assistance will conduct an assessment and note it in the Act of acceptance and transfer of charity assistance. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account